Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Pomoc powiatu dla uczelni należy ujšć w planie budżetowym

123RF
Istnieje podstawa prawna do przekazania pomocy finansowej przez powiat dla uczelni, ale przepisy ustawy o finansach publicznych wykluczajš podjęcie odrębnej uchwały w tym zakresie. Œrodki na ten cel powinny być ujęte w planie wydatków budżetu.

- Powiat zamierza podjšć odrębnš uchwałę, w sprawie pomocy finansowej dla uczelni wyższej m.in. na cele kształcenia, na kwotę 200 tys. zł. Ma to zwišzek z zadaniami własnymi powiatu. Czy art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych będzie właœciwš podstawš do podjęcia uchwały i przekazania pomocy?

Istotne w sprawie sš przepisy m.in. ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W pierwszej ustawie na uwagę zasługuje art. 94 ust. 6. Wynika z niego, że uczelnia może otrzymywać inne œrodki finansowe z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorzšdu terytorialnego lub ich zwišzków. Przy czym z budżetów tych jednostek i ich zwišzków może otrzymywać także dotacje celowe na zadania, o których mowa w ust. 1, jeżeli dotowane zadanie jest zwišzane z zadaniami własnymi jednostek samorzšdu terytorialnego. Przepis ten wyznacza zatem dopuszczalny zakres finansowania uczelni m.in. z budżetu jednostki samorzšdu terytorialnego, a takš jest powiat. Zakres zadań wyznacza zaœ wspomniany wyżej ust. 1, gdzie podano w punktach 1-11, m.in. w katalogu - zadania zwišzane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych, utrzymaniem uczelni, w tym na remonty.

Najistotniejszy z punktu widzenia podanego stanu faktycznego jest jednak art. 216 ustawy o finansach publicznych. Tam podano w ust. 2, że wydatki budżetu jednostki samorzšdu terytorialnego sš przeznaczone na realizację zadań okreœlonych w odrębnych przepisach, a w szczególnoœci na:

- zadania własne jednostek samorzšdu terytorialnego;

- zadania z zakresu administracji rzšdowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorzšdu terytorialnego;

- zadania przejęte przez jednostki samorzšdu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;

- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorzšdu terytorialnego;

- pomoc rzeczowš lub finansowš dla innych jednostek samorzšdu terytorialnego, okreœlonš odrębnš uchwałš przez organ stanowišcy jednostki samorzšdu terytorialnego;

- programy finansowane z udziałem œrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Katalog ww. zadań jest więc ograniczony różnymi przepisami, w tym przypadku chodzi o zadania wymienione w ww. art. 94 Prawo o szkolnictwie wyższym. W kontekœcie art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i podanego stanu faktycznego, kluczowe znaczenie ma jednak pkt 5 – gdzie mowa o pomocy dla innych jednostek samorzšdu terytorialnego okreœlonš odrębnš uchwałš.

W odniesieniu do ww. art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podkreœlenia wymaga, że tylko w przypadku ww. pkt 5 – ustawodawca wymaga dla udzielenia pomocy – podjęcia odrębnej uchwały przez organ stanowišcy jednostki samorzšdu terytorialnego, w tym przypadku radę powiatu. Natomiast w innych przypadkach z ww. ust. 2 – nie wymaga się podejmowania odrębnych uchwał o przeznaczeniu wydatku na okreœlony cel. W zbliżonym stanie faktyczno – prawnym Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 paŸdziernika 2017 r. (sygn. akt V SA/Wa 1646/17) wskazał m.in.: „We wszystkich innych przypadkach dotyczšcych przeznaczania wydatków budżetu jednostki samorzšdu terytorialnego na realizację zadań okreœlonych w odrębnych przepisach nie jest wymagane podjęcie odrębnej uchwały. Tym samym uchwała Rady Powiatu P. istotnie narusza przepis prawa art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych." Dalej sšd podkreœlił: „Politechnika [...] jako uczelnia może otrzymać z budżetu Powiatu P. dotację celowš na zadania w zakresie edukacji publicznej, jednakże nie ma możliwoœci udzielenia pomocy finansowej Politechnice [...] w formie odrębnej uchwały, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie z uwagi na fakt, że Politechnika [...] nie jest jednostkš samorzšdu terytorialnego.

Autor jest radcš prawnym

podstawa prawna: Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (teks jedn. DzU z 2017 r. poz. 2183 ze zm.)

podstawa prawna: Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2077)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL