Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Rzecznik Finansowy niewiele pomoże w sprawie GetBacku?

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Rzecznik otrzymuje zapytania od osób, które zainwestowały w obligacje GetBacku. Jednak interweniować może tylko w wybranych przypadkach, a jeœli już do tego dojdzie, jego możliwoœci sš niewielkie.

Rzecznik Finansowy zaznacza, że GetBack jako emitent obligacji korporacyjnych „nie jest podmiotem rynku finansowego”, nie podlega więc reżimowi ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Można interweniować wobec klientów banków, domów maklerskich i TFI

Rzecznik zaznacza, że emisja obligacji korporacyjnych z definicji nie stanowi usługi œwiadczonej klientowi, więc nabywca tych papierów nie będzie również kwalifikowany jako klient podmiotu rynku finansowego w rozumieniu ustawy, a działania Rzecznika Finansowego będš ograniczone.

„W zwišzku z tym relacja między emitentem a inwestorem, wynikajšca ze stosunku obligacji, oraz ewentualne spory z niej wynikajšce nie podlegajš kompetencji Rzecznika Finansowego. W przypadku zastrzeżeń zwišzanych z emisjš obligacji nabywca nie będzie miał również prawa do wniesienia reklamacji w trybie tej ustawy” - dodano.

Jakie sš możliwe działania Rzecznika Finansowego? Jest uprawniony do podjęcia czynnoœci w sprawach zwišzanych z inwestycjš w obligacje firm, gdy inwestor jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego (gdy klient inwestował w obligacje GetBack w sposób poœredni, czyli w jednostki uczestnictwa/certyfikaty funduszy inwestycyjnych, które z kolei oparte były na ww. papierach wartoœciowych bšdŸ w produkt strukturyzowany – łšczšcy cechy obligacji i instrumentu pochodnego bšdŸ ubezpieczeniowego).

Drugi przypadek możliwoœci interwencji Rzecznika Finansowego dotyczy sytuacji, gdy inwestor jest klientem banku lub firmy inwestycyjnej (dom maklerski, bank prowadzšcy działalnoœć maklerskš), czyli gdy klient nabył obligacje nie bezpoœrednio od emitenta, lecz za poœrednictwem firm inwestycyjnych. Jednak sam Rzecznik Finansowy zastrzega, że jego zakres kompetencji ogranicza się do działalnoœci zwišzanej z dystrybucjš tych obligacji – czyli w zakresie relacji inwestor–dystrybutor obligacji. Podjęcie czynnoœci w sprawie uzasadnione może być wówczas np. ewentualnym wprowadzeniem w błšd co do charakteru oferowanego produktu (otrzymujemy wiele relacji od klientów mówišcych, że oferowano im obligacje GetBacku nazywajšc je tak bezpiecznymi, jak lokaty bankowe).

Ograniczone uprawnienia

Rzecznik Finansowy zwraca jednak uwagę, że nie ma uprawnień do prowadzenia postępowania dowodowego – nie jest uprawniony do ustalenia zaistniałego stanu faktycznego w sprawie, a więc ustalenia czy miało miejsce wprowadzenie w błšd. „Dokonanie tych ustaleń, ich ocena prawna, a także przesšdzenie odpowiedzialnoœci odszkodowawczej należy do wyłšcznej kompetencji sšdów powszechnych. Może zatem dojœć do sytuacji, w której pomimo skierowania przez Rzecznika Finansowego wystšpienia w przedmiotowej kwestii, podmiot rynku finansowego nie zmieni swojego stanowiska i nie uzna zasadnoœci roszczeń obligatariuszy. Rzecznik Finansowy nie posiada uprawnień do podejmowania czynnoœci w relacji inwestor – emitent w ramach stosunku zobowišzaniowego łšczšcego nabywcę akcji z emitentem” – dodano.

Rzecznik może działać więc tylko wobec podmiotów rynku finansowego, ale możliwe to jest najwczeœniej po nieuwzględnieniu przez dany podmiot podnoszonych w reklamacji zastrzeżeń lub w razie niewywišzania się przez niego z obowišzku udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w ustawie (co do zasady 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 60 dni od momentu otrzymania zastrzeżeń). Reklamacja definiowana jest jako wystšpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta. Rzecznik Finansowy będzie mógł podjšć działania w sprawie inwestorów w papiery GetBacku jedynie w wymienionych wyżej sytuacjach i dopiero po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego.

Reklamacje składa się do podmiotu rynku finansowego, podnoszšc w niej zastrzeżenia dotyczšce usług œwiadczonych przez te nie. Nie jest wymagane, aby zastrzeżenia były wskazywane szczegółowo. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej inwestor może złożyć wniosek o rozpatrzenie indywidualnej sprawy do Rzecznika Finansowego. W oparciu o wniosek Rzecznik Finansowym będzie mógł skierować stosowne wystšpienie do podmiotu rynku finansowego. Zastrzega jednak, że nie ma kompetencji władczych wobec podmiotu rynku finansowego i nie jest uprawniony do egzekwowania od nich okreœlonych działań. Może zatem dojœć do sytuacji, w której pomimo skierowania przez Rzecznika Finansowego wystšpienia w przedmiotowej kwestii, podmiot rynku finansowego nie zmieni swojego stanowiska i nie uzna zasadnoœci roszczeń inwestora. Rzecznik Finansowy może jedynie wystšpić do spółki o udzielenie informacji lub wyjaœnień w sprawie, choć może ona odmówić udzielenia odpowiedzi. Nie ma on natomiast uprawnień ustawowych do egzekwowania od niego okreœlonego zachowania czy nałożenia na spółkę stosownej kary jak to ma miejsce w przypadku podmiotu rynku finansowego.

W sprawach indywidualnych bezpłatnš pomoc prawnš konsumenci mogš uzyskać u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub w jednej z finansowanych przez budżet Państwa organizacji konsumenckich – Federacji Konsumentów lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich.

Możliwe działania Komisji Nadzoru Finansowego

Istnieje możliwoœć przesłania zgłoszenia o nieprawidłowoœciach w działalnoœci emitenta do KNF. Rzecznik zwraca uwagę na fakt, że KNF bada sposób komunikowania się GetBacku z rynkiem (dotyczy to głównie słynnego raportu dotyczšcego rzekomego pozyskania finansowania z PFR i PKO BP).

Jednak sama spółka podlega nadzorowi KNF tylko głównie w zakresie obowišzków informacyjnych, jakie spoczywajš na tym podmiocie jako emitencie papierów wartoœciowych dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym oraz podmiocie zarzšdzajšcym sekurytyzowanymi wierzytelnoœciami funduszy sekurytyzacyjnych. Nadzorowi KNF nie podlega natomiast działalnoœć gospodarcza spółki, w tym przyjęty przez niš model biznesowy.

Dodano, że w ramach sprawowanego przez KNF nadzoru prowadzone sš działania majšce na celu wyjaœnienie prawidłowoœci wypełniania przez spółkę obowišzków informacyjnych i sprawozdawczych przewidzianych w ustawie o ofercie publicznej oraz Rozporzšdzeniu MAR. „Dokonane już przez UKNF ustalenia wskazujš na wštpliwoœć co do rzetelnoœci i jakoœci ujawnień dotyczšcych ryzyka płynnoœci ponoszonego przez Emitenta i jego grupę kapitałowš, a także na brak ujawnień informacji istotnych dla możliwoœci realizacji zobowišzań finansowych emitenta” – informowała KNF.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL