Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Rzšd pozytywnie o ustawie frankowej

Bloomberg
Rzšd pozytywnie ocenia prezydencki projekt nowelizacji ustawy dotyczšcej wsparcia dla kredytobiorców, ale wymaga on jeszcze korekt dotyczšcych kwestii podatkowych.

Rzšd przedstawił opinię do projektu ustawy „O zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujšcych się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zacišgnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych", przedstawionej w sierpniu przez Kancelarię Prezydenta. W opinii podano, że rzšd pozytywnie ocenia projektowanš ustawę, „zmierzajšcš do wypracowania mechanizmu udzielania pomocy kredytobiorcom znajdujšcym się w trudnej sytuacji finansowej, bez względu na walutę udzielonego kredytu". 

Zmiany wprowadzone przez projektowanš ustawę nakładajš na banki obowišzek ponoszenia kosztów zwišzanych z funkcjonowaniem Funduszu Wspierajšcego oraz Funduszu Restrukturyzacyjnego. Ma ona dotyczyć głównie kredytobiorców walutowych. Obecnie 872,2 tys. Polaków spłaca hipoteki frankowe, to głównie małżeństwa majšce do spłaty 502,3 tys. kredytów wartych w sumie 112 mld zł (poza tym jest też niewielkie grono kredytobiorców majšcych hipoteki w euro warte ok. 20 mld zł).

Dodano, że „projektodawcy trafnie uzasadniajš koniecznoœć wprowadzenia ustawowej regulacji zapewniajšcej pomoc osobom, które na skutek obiektywnych okolicznoœci nie sš w stanie spłacać zacišgniętego kredytu mieszkaniowego".

Zgodnie z planowanš nowelizacjš ustawy o CIT wpłaty na Fundusz Restrukturyzacyjny majš być kosztami niestanowišcymi kosztów uzyskania przychodów w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych. Powstaje wštpliwoœć wobec uzasadnienia ekonomicznego i prawnego co do podatkowego różnicowania wpłat na te dwa fundusze. Uzasadnienie projektu nie wyjaœnia tych wštpliwoœci i rzšd proponuje, aby za koszty uzyskania przychodów nie uważało się wpłat ani na Fundusz Restrukturyzacyjny, ani na Fundusz Wspierajšcy.

W opinii zaznaczono, że w projekcie ustawy nie przewiduje się? ograniczenia czasowego dla działania Funduszu Wspieraja?cego. „Be?dzie on działał bezterminowo i stanowił wsparcie dla wszystkich kredytobiorco´w, kto´rzy znajda? sie? w cie?z˙kiej sytuacji finansowej. Wydaje sie?, iz˙ be?dzie to ro´wniez˙ rozwia?zanie bezpieczne dla sektora bankowego gdyz˙ wpłaty dokonywane na rzecz Funduszu Wspieraja?cego i Funduszu Restrukturyzacyjnego zostana? rozłoz˙one w czasie, co nie powinno miec´ negatywnego wpływu na stabilnos´c´ sektora finansowego” – dodano.

Propozycja prezydencka zakłada, że banki będš wpłacały składki na Fundusz Restrukturyzacyjny w wysokoœci maksymalnie 0,5 proc. wartoœci bilansowej portfela kredytów podlegajšcych walutowych rocznie, co przy obecnych kursach i maksymalnej stawce oznaczałoby w pierwszym roku składkę rzędu 2,6 mld zł w skali całego sektora bankowego. Z dniem wejœcia w życie ustawy œrodki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, ustanowionego pod koniec 2015 r. i warte obecnie niecałe 600 mln zł, stanš się œrodkami Funduszu Wspierajšcego. Kolejne kwartalne wpłaty na Fundusz Wspierajšcy nie będš mogły przekraczać 1 proc. wartoœci portfela kredytów, których opóŸnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni (czyli w skali sektora nie byłby to duży koszt).

Prace nad ustawš po pierwszym czytaniu, które odbyło się w paŸdzierniku, wyhamowały. Sejm zdecydował wówczas o skierowaniu do dalszych prac nad tym projektem do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Ostatnio politycy zapowiadali, że prace nad projektem miały być wznowione jeszcze pod koniec stycznia (tak się jednak nie stało). Miał to być jeden z pierwszych projektów, który miał być w tym roku rozpatrzony przez komisję.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL