Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Własna waluta staje się kosztowna

Bloomberg
Potencjalne koszty przyjęcia przez Polskę euro stopniowo malejš, podczas gdy polityczne koszty pozostawania poza uniš walutowš systematycznie rosnš – twierdzi zespół ekspertów pod kierownictwem Witolda Orłowskiego.

Autorzy raportu „Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski”, opublikowanego we wtorek przez Fundację Schumana, nie majš wštpliwoœci, że wobec zachodzšcych w Unii Europejskiej dobrze rokuje tylko jeden z tytułowych scenariuszy: szybkie przystšpienie Polski do unii walutowej.

Dwa pozostałe rozważane scenariusze to pozostawanie w „przedpokoju” strefy euro, czyli wstrzymywanie się z deklaracjš politycznš co do terminu przyjęcia oraz podjęcie formalnej decyzji, aby do strefy euro nie wchodzić, co stanowiłoby złamanie warunków członkostwa Polski w UE.

Autorzy raportu przyjmujš założenie, że strefa euro będzie osiš dalszej integracji politycznej i gospodarczej Europy. Na taki kierunek zmian wskazujš m.in. trwajšce już prace nad wydzieleniem budżetu dla strefy euro, kosztem budżetu dla całej UE. „Coraz wyraŸniej rysuje się koncepcja podziału na +Europę dwóch prędkoœci+, w której pierwsza prędkoœć – a zatem i realny wpływ na kierunki integracji – może być zarezerwowana dla uczestników strefy euro. Może to oznaczać, że stosowana dotychczas przez Polskę polityka „trzymania nogi w drzwiach”, tzn. niewchodzenia do strefy euro, przy jednoczesnym zachowaniu wpływu na najistotniejsze procesy decyzyjne, straci całkowicie skutecznoœć” – napisali Grzegorz Gorzelak, Marta Goetz, Bartłomiej Nowak, Artur Nowak-Far i Witold Orłowski.

Jak podkreœlili, w tych nowych realiach kraje spoza strefy euro, choć nie będš miały wpływu na kluczowe dla Europy decyzje gospodarcze, i tak będš musiały się do nich dostosowywać  ze względu na swój ograniczony potencjał ekonomiczny.

Autorzy raportu fundacji Schumana uważajš, że podjęcie decyzji o rezygnacji z własnej waluty przed 2020 r. pozwalałoby na przyjęcie euro do 2024-2025 roku. Ten scenariusz miałby w ich ocenie szereg korzyœci gospodarczych: zmalałyby koszty obsługi długu publicznego oraz koszty transakcyjne w handlu zagranicznym, wzrosłaby zaœ wartoœć inwestycji zagranicznych. Prawdopodobnie Polska otrzymywałaby też więcej funduszy unijnych niż w razie pozostawania poza uniš walutowš. „Łšczne transfery uzyskiwane przez Polskę z budżetu UE w latach 2021-2027 mogłyby być tylko nieznacznie, o 2-4 proc. niższe od uzyskanych w poprzedniej perspektywie budżetowej (pomimo wzbogacenia się Polski – red.). Nominalnie mogłoby to oznaczać wzrost ze 105 mld euro do 120-125 mld euro. Oznaczałoby to zachowanie przez Polskę pozycji największego beneficjenta netto budżetu UE” - czytamy.

 

Na to ich zdaniem nałożyłyby się korzyœci polityczne. Klarowna œcieżka przystšpienia do unii walutowej miałaby pozytywny wpływ na wizerunek Polski, zwiększyłaby bezpieczeństwo geopolitycznej kraju  oraz wymusiłaby pewnš zgodnoœć elit politycznych co do koniecznych reform gospodarczych i konstytucyjnych.

Zespół ekonomistów, prawników i politologów pod kierownictwem Orłowskiego zwraca uwagę, że scenariusz „trzaœnięcia drzwiami”, czyli podjęcie formalnej decyzji o zachowaniu autonomii walutowej, wymagałoby renegocjacji traktatu, na mocy którego Polska weszła do UE. „Nie jest jasne, czy takie renegocjacje majš jakiekolwiek szanse powodzenia. Ewentualny sukces negocjacji możliwy byłby jedynie za cenę znaczšcych ustępstw ze strony Polski w innych obszarach funkcjonowania UE. Może to dotyczyć np. rezygnacji z korzyœci budżetowych, z częœci praw wynikajšcych z uczestnictwa w rynku wewnętrznym lub z prawa weta w sprawach zwišzanych z integracjš politycznš UE” – zauważyli eksperci.

 

Gdyby renegocjacja traktatu akcesyjnego okazała się niemożliwa, Polska mogłaby zostać de facto zmuszona do wystšpienia z Unii, co oznaczałoby jej marginalizację na forum Europy. Zarówno to, jak i scenariusz pozostawania w „przedpokoju” eurolandu, skutkowałyby też podwyższonš niepewnoœciš w gospodarce. Oba scenariusze miałyby też konsekwencje dla polskiej sceny politycznej, która prawdopodobnie uległaby dalszej polaryzacji.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL