Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

#RZECZoBIZNESIE: Jakub Wojnarowski: CFO musi przewidywać nieprzewidywalne

tv.rp.pl
Dyrektor finansowy musi ocenić nie tylko ryzyka zwišzane z inwestycjami, zatrudnieniem czy wydatkami, ale także umieć ocenić, co z danej tabelki wyniknie w dalszej przyszłoœci i jaki to będzie miało skutek – mówi Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarzšdzajšcy ACCA, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć zaznaczył, że księgowi i dyrektorzy finansowi, którzy kilka lat temu odpowiadali za policzenie tabel, teraz odpowiadajš za dużo szersze spektrum zadań i rzeczy zwišzanych z zarzšdzaniem bieżšcš działalnoœciš firmy.

- To wynika ze zmian, które zachodzš w œwiecie. Procesy globalne i lokalne zmiany regulacyjne wpływajš na to, że firmy działajš inaczej i dyrektorzy finansowi też muszš się do tego dostosować - tłumaczył Wojnarowski.

ACCA przeprowadziło w zeszłym roku wielki badania w którym wzięło udział kilka tysięcy osób, aby odpowiedzieć na pytanie: czym sektor finansowy i dyrektorzy finansowi będš musieli zajmować się w przyszłoœci.

Goœć podkreœlił, że bycie cyfrowym jest jednym z kluczowych wyzwań, które stojš przed każdym pracownikiem sektora finansowego. - 20 lat temu z internetu korzystało na œwiecie 70 mln ludzi. Teraz jest to 4 mld ludzi. Na te zmiany sektor finansowy musi odpowiadać – mówił.

Przyznał, że œwiat staje się wielobiegunowy, nie mamy już do czynienia z konkurencjš między St. Zjednoczonymi, Europš i blokiem wschodnim, tylko siła ekonomiczna gospodarek œwiatowych bardzo gwałtownie przesuwa się w stronę Azji, a w przyszłoœci także Afryki.

- Następuje tam gwałtowny przyrost demograficzny, a Europa, St. Zjednoczone i Japonia się starzejš, więc ich rola będzie ograniczona - stwierdził Wojnarowski.

Zaznaczył, że œwiat nie zmienia się tylko na lepsze. - Jednym z negatywnych skutków jest wzrost nierównoœci. 1 proc. najbogatszej częœci społeczeństwa œwiatowego się bogaci i różnica między œrednim poziomem zamożnoœci a najbogatszymi rozwiera się. To prowadzi do wzrostu populizmu, bo ludzie odczuwajš poczucie niesprawiedliwoœci – tłumaczył.

- To wszystko powoduje, że firmy muszš zupełnie inaczej funkcjonować niż do tej pory. Gospodarka zmienia się nieprawdopodobnie szybkim tempie i firmy muszš za tym nadšżać – dodał.

Wojnarowski podkreœlił, że osoby odpowiadajšce za finanse muszš mieć zdolnoœć odpowiadania na kluczowe wyzwania.

Zaznaczył, że najtrudniejsze zwišzane z zawodem finansisty jest to, że zarzšdzajšcy firmami żšdajš od dyrektora finansowego, żeby przewidział to co jest nieprzewidywalne. - Musi ocenić nie tylko ryzyka zwišzane z inwestycjami, zatrudnieniem czy wydatkami, ale także umieć ocenić, co z danej tabelki wyniknie w dalszej przyszłoœci i jaki to będzie miało skutek – mówił Wojnarowski.

Kompetencje cyfrowe w badaniu wskazane były jako jedne z siedmiu kluczowych. - Ważna sš też kompetencje techniczne powišzane z ogromnš etykš pracy. Etyka w tym zawodzie jest kluczowa – stwierdził.

- Dyrektor finansowy musi też być zdolny do zarzšdzania ludŸmi, wczuwać się w ich emocje, przewidywać zachowania, więc inteligencja emocjonalna jest też ważnym kryterium – dodał.

Zaznaczył, że ważna jest też normalna inteligencja, czyli zdolnoœć do wycišgania wniosków ze zjawisk, które już zaszły.

Wskazana została również kreatywnoœć, czyli zdolnoœć do modelowania tego, co się będzie działo w przyszłoœci.

- Nie do przecenienia jest doœwiadczenie. Wiedza o zachowaniu firmy i rynku przychodzi z upływem czasu. Dyrektorami finansowymi nie zostajš osoby zaraz po studiach, tylko te, które majš 10-15 lat doœwiadczenia i zderzyli się z bardzo różnymi sytuacjami – podsumował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL