Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Gotowi na koniec świata?

AdobeStock
Niemal każda religia na œwiecie wspomina o czasach ostatecznych, wielu wiernych jest przekonanych, że to bliska perspektywa.

Judaizm ma Księgę Daniela, chrzeœcijaństwo – Apokalipsę œw. Jana. W hinduizmie przyjœcie ostatniego wcielenia Wisznu przyniesie zniszczenie starej i poczštek nowej epoki. Dzięki chrzeœcijaństwu wizje z Apokalipsy znane sš na całym œwiecie. Według zapisanych w niej proroctw œw. Jana Ziemię czeka zagłada.

Żyjemy w trudnych czasach: œrodowisko jest zatrute, gospodarka poza kontrolš. Rozpadajš się systemy polityczne, a rynki finansowe chwiejš. W wielu krajach rzšdzš fundamentaliœci. Według jednego z sondaży czterech na dziesięciu Amerykanów wierzy, że znaleŸliœmy się w czasach ostatecznych.

Tego zdania sš także członkowie kongregacji mesjanistycznej z Norman w Oklahomie. Kierujš się wskazaniami Starego Testamentu i uważajš się za Żydów. Rabin Monte Judah spodziewa się, że nadejdš czasy ucisku - trwajšca trzy i pół roku seria kataklizmów, w których zginš miliardy ludzi. Co roku rabin wraz z członkami kongregacji udajš się do lasu, by przygotować się na koniec œwiata. Wierzš, że jeżeli to uczyniš, Bóg pomoże im przetrwać. Do tego Monte Judah i jego wspólnota wierzš, że udało im się odkryć tożsamoœć Antychrysta.

- Wielu przeżyje szok, lecz osobš pasujšcš do symbolicznej przepowiedni jest Karol, ksišżę Walii – twierdzi Monte Judah. – Heraldyczna bestia to symbol rodziny królewskiej, a zwłaszcza księcia Karola.

Sekta Wrota Niebios utożsamiała Boga z istotami pozaziemskimi. Uważali, że zbliża się koniec œwiata, a za kometš Hale’a-Boppa ukryty jest statek kosmiczny. Przez 20 lat debatowali jak najlepiej przygotować się na życie w wyższym wymiarze nowej rzeczywistoœci – w rezultacie popełnili zbiorowe samobójstwo.

W cišgu ostatnich 20 lat wielu proroków przepowiadało koniec œwiata. Na przykład kaznodzieja Harold Camping zapewniał, że koniec œwiata nastšpi w 2011 roku. Wyliczył, że od biblijnego potopu minęło siedem tysięcy lat, a że dla Boga jeden dzień równa się tysišcleciu, uznał, że koniec œwiata nastšpi w 2011 roku. 21 maja miało nastšpić Porwanie Koœcioła. Nie nastšpiło. Potem mylił się jeszcze dwukrotnie…

Ewangelia wg œw. Mateusza mówi: „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec”.

Założyciele Państwa Islamskiego wyobrażali sobie, że powołajš Państwo Islamskie, ogłoszš kalifat i stworzš warunki do nadejœcia końca œwiata. Chcš sprowokować siły Antychrysta, czyli Amerykę i jej sojuszników, a zwłaszcza Izrael, do ataku na nich. Ich działania się nasiliły, gdy udało im się zajšć dużš częœć Syrii, a zwłaszcza Dabik. Tam bowiem ma nastšpić Har-Magedon, czyli ostateczna bitwa sił dobra z siłami zła.

Nikt tak naprawdę nie wie jednak, co nas czeka… Twórcy dokumentu prezentujš widzom różne przepowiednie, sięgajšc do mitów, historii oraz nauki.

Premiera szeœcioodcinkowego kanadyjskiego cyklu dokumentalnego „Gotowi na koniec œwiata?” we œrodę 3 stycznia o godz. 22 w Planete+.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL