Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Tajemnice biznesmena Gutenberga

Wikimedia Commons/Domena Publiczna
Jego życie to jedna wielka zagadka – daty narodzin i œmierci sš znane jedynie w przybliżeniu. Ale to nazwisko zna niemal każdy – Johannes Gutenberg czyli twórca pierwszej przemysłowej metody druku.

Nie zachował się jego żaden portret, ani list, ani zapiski. Nie sygnował też ani jednej ksišżki. Brak jednoznacznych Ÿródeł historycznych daje szerokie pole dla spekulacji badaczom dziejów.

Korzeni Gutenberga badacze szukajš w Moguncji, w której tamtejszy uniwersytet nosi jego imię. Najprawdopodobniej urodził się tam między rokiem 1394, a 1404. Jego ojciec był bogatym patrycjuszem i rachmistrzem miejskim, z czego wnioskuje się, że młody Johannes otrzymał solidne wykształcenie. W 1429 roku rodzina została zmuszona do emigracji – wiadomo, że po kilku latach znalazła się w Strasbourgu. I jak z dokumentów wynika młody Gutenberg zawarł umowę z wójtem sšsiedniego miasta, kupcem i mieszczaninem, by realizować wspólne przedsięwzięcie handlowe, które miałoby im przynieœć zysk.

Dostarczać go mieli pielgrzymi przybywajšcy co siedem lat do Akwizgranu i nabywajšcy w celach religijnych specjalne zwierciadła – Gutenberg zaproponował wspólnikom, by je produkować, co było nowatorskim myœleniem o kupiectwie. Zakończyło się sprawš sšdowš, w czasie której po raz pierwszy odnotowano pojęcie - „prasa drukarska”. Ale Johannes Gutenberg nie chciał nic o tym mówić. Z zeznań œwiadków naukowcy zlepiajš jednak fakty i twierdzš, że Gutenberg wtedy już intensywnie pracował nad nowa metodš druku. Jednak œlady po jego działalnoœci w kolejnych latach sš znikome... 

Niewštpliwie, prace nad nowš technikš trwały – i właœnie w Moguncji po raz pierwszy pojawiły się druki w ten sposób wykonane. W całoœci przetrwał do naszych czasów rodzaj kalendarza – z obustronnie zadrukowanymi stronicami – przechowywany jest w Monachium – to jedyny taki egzemplarz. Szczegóły techniki pozostały nieznane – sš tylko hipotezy. Pewne jest, że skład był œwietnej jakoœci, a druk bardzo czytelny. Kreatywny Gutenberg wcišż ulepszał swój wynalazek. Jednym z najsłynniejszych jego dokonań jest tzw. Biblia Gutenberga. Widzowie zobaczš ten cud wydawniczy, którego obecna wartoœć szacowana jest na 20 milionów dolarów. 1282 strony druku, staranne wyrównane brzegi szpalt, 2 szpalty na stronie po 42 wersy. Ten druk doskonały przyniósł jednak straty… Istnieje też podejrzenie, że Biblia była dziełem trzech fachowców, o czym opowiada film.

I – jak podkreœlajš autorzy dokumentu – Gutenberg nie był humanistš – zależało mu jedynie na szybkiej, masowej produkcji – nie wiadomo zresztš, czy stał się sławny i bogaty. Kiedy umierał w 1468 roku era druku dopiero się zaczynała.

Premiera fabularyzowanego francuskiego dokumentu „Narodziny druku – rewolucja Gutenberga”, który wyreżyserował Jean-Baptiste Péretié - w poniedziałek 7 sierpnia o 22 w Planete.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL