Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Zagadka zagłady pszczół

Fotorzepa/Sławomir Mielnik
Od 20 lat roœnie œmiertelnoœć pszczół. Kiedy wyginš pszczoły – człowiekowi zostanš cztery lata istnienia – miał powiedzieć kiedyœ Albert Einstein. Dziœ naukowcy uważajš podobnie.

Rój liczšcy 60 tysięcy pszczół zapyla dziennie 35 milionów kwiatów. Naukowcy szacujš, że bez owadów zapylajšcych zniknie 80 procent roœlin na œwiecie. Od 2006 roku całe połacie sadów w Ameryce, Europie i Azji nie owocujš, bo nie sš zapylane. Bez pszczół nie ma plonów. Roje opuszczajš ule, bywa, ze pszczelarze znajdujš je martwe. Ginš zarówno pszczoły hodowlane, jak i te dzikie.

Jednym z problemów trapišcych te życiodajne owady sš dwumilimetrowe roztocza, będšce rodzajem azjatyckich kleszczy - stamtšd przywleczonych 20 lat wczeœniej. Można je zwalczać jedynie œrodkami chemicznymi, a to nie jest dobre dla owadów. Rozmnażaniu roztoczy sprzyja zmniejszona odpornoœć pszczół, czyli ich słabsza niż być powinna – kondycja.

Pszczelarze opowiadajš o niszczeniu pszczół herbicydami i pestycydami stosowanymi do ochrony roœlin. Przedstawiciele koncernów wytwarzajšcych te œrodki, zaprzeczajš jakoby ich prawidłowe stosowanie zagrażało owadom.

I choć koncerny sponsorujš badania naukowe majšce potwierdzać nieszkodliwoœć wytwarzanych przez nich produktów, to – badania na zlecenie, czyli na zamówienie – nie sš wiarygodne. Ich wyniki podważajš naukowcy niezwišzani intratnymi kontraktami z możnymi zleceniodawcami.

– Neurotoksyny stosowane do zwalczania pasożytów słonecznika atakujš układ nerwowy pszczół. Pszczoła nie może znaleŸć drogi do ula i umiera – mówiš naukowcy podajšc drastyczne przykłady nagłej i odwleczonej w czasie œmierci pszczół. – Pestycydy zmieniajš całe ekosystemy.

Zmodyfikowana genetycznie kukurydza, podobnie jak inne tego rodzaju  roœliny – także wpływajš negatywnie na pszczoły, czego dowody przedstawia film. Do tego ubóstwo upraw monokulturowych pozbawia pszczoły niezbędnej im różnorodnoœci pożywienia.

Film przedstawia dokumentalne œledztwo w sprawie zjawiska prowadzšcego do globalnej katastrofy.

Premiera francuskiego dokumentu „Zagadka zagłady pszczół” we œrodę 5 lipca o 22 w Planete.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL