Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Farmacja

Firmy farmaceutyczne doceniajš Polskę

Polscy pracownicy centrów badawczo-rozwojowych doceniani sš za wysokš jakoœć wykształcenia oraz kreatywnoœć.
123RF
Astra Zeneca zdecydowała o zwiększeniu inwestycji nad Wisłš.

Zagraniczni inwestorzy coraz częœciej wybierajš Polskę na lokalizację centrów badawczo-rozwojowych (research and development). Przycišgajš ich nie tylko koszty – wcišż niższe niż w większoœci krajów Europy Zachodniej, ale przede wszystkim renoma i umiejętnoœci polskich naukowców.

Dobre miejsce do badań

Dotychczas swoje centra ulokowały w Polsce trzy międzynarodowe firmy farmaceutyczne – AstraZeneca, MSD i Roche, które będzie prowadzić badania w Centrum Naukowo-Przemysłowym z Oddziałem Badań Klinicznych Wczesnych Faz przy Centrum Onkologii w Warszawie. Teraz AstraZeneca zapowiada natomiast rozbudowę istniejšcego od 2011 r. Globalnego Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych. Firma planuje nie tylko zatrudnienie kolejnych dwustu pracowników – obecnie zatrudnia ponad 400-osobowy personel – ale także rozszerzenie zakresu działania na wszystkie obszary planowania i zarzšdzania badaniami klinicznymi. Zakończenie procesu rekrutacji przewidziane jest do końca 2018 r. Można się spodziewać, że z końcem kolejnego roku firma będzie zatrudniać nawet 1000 osób.

– Polska stanie się największym na œwiecie centrum koordynujšcym badania kliniczne naszej firmy. Zadecydowały o tym zarówno względy finansowe – nadal jesteœmy tańsi w porównaniu z innymi rynkami – jak i potencjał ludzki – tłumaczy Alina Pszczółkowska, dyrektor zarzšdzajšca projektem rozbudowy Globalnego Centrum Badań Klinicznych AstraZeneca. – Naszš silnš stronš jest wysoki poziom wykształcenia kandydatów oraz elastycznoœć i chęć szukania nowych rozwišzań.

Polska została doceniona

Doktor Patryk Mikucki, dyrektor ds. badań i rozwoju regionu Europa w AstraZeneca, przekonuje, że ulokowanie globalnego centrum właœnie w Polsce œwiadczy o tym, że polscy pracownicy wyróżniajš się na tle Europy. – To też wyraz zaufania firmy do polskiego oddziału, docenienie potencjału i osišgnięć ludzi, którzy pracujš tu od kilkunastu lat. AstraZeneca od lat inwestuje w swoich pracowników i równoczeœnie buduje zaufanie do ich kompetencji i teraz to procentuje – tłumaczy Patryk Mikucki. Dodaje, że to działanie odzwierciedla strategiczny kierunek globalnego rozwoju firmy, inwestujšcej w Polsce dotychczas nawet 140 mln zł rocznie w działalnoœć szeroko rozumianš jako badania i rozwój. – Już dziœ w naszym kraju planujemy i koordynujemy międzynarodowe badania kliniczne dla celów rejestracji nowych leków na całym œwiecie lub rozszerzenia wskazań dla produktów już będšcych na rynku. Dla AstraZeneca Pharma Poland rozpoczęta właœnie zmiana oznacza kolejne zwiększenie roli i zakresu odpowiedzialnoœci – stwierdza dr Mikucki.

Nowe kompetencje

Do zadań centrum należeć będzie kompleksowa obsługa badań klinicznych, a więc planowanie sposobu wykonania badania, koordynacja rekrutacji pacjentów, a także gromadzenie danych klinicznych i zarzšdzanie nimi. Nadzorować będzie również sam przebieg badania klinicznego, uwzględniajšc jakoœć opieki nad pacjentem, i tworzyć zaawansowane analizy statystyczne i raporty będšce podstawš póŸniejszych wniosków o rejestrację produktu leczniczego.

Jak podkreœla dr Mikucki, Polska jest dziœ liderem w europejskiej częœci AstraZeneca pod względem liczby programów badawczych i zaangażowanych w nie pacjentów. Tylko w ostatnim roku polski oddział firmy przeprowadził 70 programów klinicznych, w których udział wzięło 7,5 tys. pacjentów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL