Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Podnieść kompetencje w sieci

Celem programu jest przeszkolenie ok. 200 tys. osób.
materiały prasowe
Centrum Projektów Polska Cyfrowa czeka na wnioski dotyczšce nowoczesnych szkoleń.

Chodzi o kolejny, trzeci już konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Ta „szuflada" z pieniędzmi unijnymi (tym razem jest w niej aż 160 mln zł) czeka na opróżnienie przez podmioty, które zechcš odgrywać rolę operatorów, tzw. grantodawców, w projektach finalnie zmierzajšcych do przeszkolenia osób fizycznych, które ukończyły 25. rok życia, nieposiadajšcych kompetencji cyfrowych lub chcšcych rozwijać już posiadane, ale stosunkowo niewielkie e-kompetencje. Ostateczny cel to przeszkolenie ok. 200 tys. osób. Będš się one mogły nauczyć np., jak zakładać profil zaufany, wypełniać wnioski o dopłaty bezpoœrednie czy korzystać z bankowoœci elektronicznej.

Kaskadowa pomoc

Operatorami grantów mogš być organizacje pozarzšdowe, samorzšdy (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich zwišzki i stowarzyszenia, instytucje prowadzšce działalnoœć w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku oraz partnerstwa pomiędzy tymi podmiotami. Następnie operatorzy-grantodawcy zajmš się wyborem grantobiorców, którymi mogš być m.in. samorzšdy na poziomie gmin (samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarzšdowymi). W projekcie grantowym występuje bowiem operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy. Zaœ ostateczna grupa docelowa wspieranych dotacjami projektów to osoby fizyczne, które przejdš szkolenia organizowane przez grantobiorców majšce na celu zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętnoœci korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych.

– Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako instytucja realizujšca działanie 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa szuka teraz operatorów. Ta nowa formuła konkursu w postaci parasolowego systemu grantodawców to nowoœć wprowadzona na bazie doœwiadczeń nabytych w dwóch poprzednich konkursach – mówi Paweł Choršży, wiceminister rozwoju.

Idea konkursu jest taka, że projekty do CPPC składajš duże podmioty, których zadaniem jest przedstawienie koncepcji, pomysłu na wypromowanie idei szkoleń na terenie, gdzie będš realizować swoje przedsięwzięcia (na potrzeby konkursu Polskę podzielono na osiem makroregionów grupujšcych po kilka województw, poza Mazowszem, które jest jednym makroregionem), a następnie wybór mniejszych podmiotów na poziomie lokalnym, gmin czy miejscowoœci w gminach, które zajmš się już bezpoœredniš realizacjš szkoleń.

– Bardzo ważnym zadaniem operatorów będzie też wsparcie tych mniejszych, wybranych podmiotów lokalnych pod względem metodycznym, aby były w stanie efektywnie dostarczyć usługę szkoleniowš oraz wspierać je promocyjnie, tak aby dotrzeć do możliwie najszerszej grupy osób zainteresowanych szkoleniami, i wreszcie czuwać nad ich prawidłowoœciš – wyjaœnia Choršży. – Jest to też wsparcie doradcze, bo zależy nam na tym, aby również dzięki temu działaniu wykreować grupę mniejszych podmiotów, które mogłyby w przyszłoœci zajšć się w sposób bardziej długofalowy pomaganiem osobom z niskimi kompetencjami cyfrowymi – dodaje wiceminister.

Interesujšce zachęty

Zachętš do składania wniosków przez potencjalnych operatorów może być bardzo wysoki poziom dofinansowania sięgajšcy aż 99 proc. – W tym konkursie mamy minimalny wkład własny. Wynosi on zaledwie 1 proc. – potwierdza Paweł Choršży. Dodaje, że innš zachętš jest również stosunkowo duża możliwoœć finansowania sprzętu informatycznego, do 40 proc. – Choćby dla lokalnej biblioteki może to być szansa na poprawę jej wyposażenia i co za tym idzie, stworzenie miejsca, w którym już po zakończeniu szkolenia będzie można korzystać z nabytych nań umiejętnoœci. Nie jest to istota konkursu, ale jednak możliwoœć doposażenia istnieje – zauważa Paweł Choršży.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na wnioski o dofinansowanie od potencjalnych operatorów czeka do 28 lutego 2018 r. Oczywiœcie można je składać już teraz, bo nabór projektów jest podzielony na rundy. Od 4 grudnia br. do 3 stycznia 2018 r. trwa czwarta runda naboru, a terminy następnych rund to: pišta – od 4 stycznia do 3 lutego 2018 r., i szósta runda – od 4 lutego do 28 lutego 2018 r.

Więcej w rozmowie wideo z wiceministrem rozwoju Pawłem Choršżym na www.funduszeue2017.rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL