Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Bony na innowacje czekajš

Fotolia
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci czeka na wnioski firm o dotacje na współpracę z naukowcami.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) od 8 czerwca br. przyjmuje wnioski o dofinansowanie z poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. „Bony na innowacje małych i œrednich przedsiębiorstw (MSP)". Nabór projektów firm (PARP ma dla nich 65 mln zł) składa się z czterech etapów (każdy po ok. 2 miesišce) co pozwala na bieżšco prowadzić ocenę. Teraz ruszył drugi etap.

Na co i dla kogo?

Celem tej pomocy jest stymulowanie współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro, małych i œrednich firm realizowanych przez jednostki naukowe. Innowacja to wdrożenie nowego lub znaczšco udoskonalonego produktu (wyrobu bšdŸ usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

Przedmiotem dofinansowania jest zakup usługi polegajšcej na opracowaniu nowego lub znaczšco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego (rozumianego jako opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzajšce do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego). Chodzi o opracowanie technologicznej innowacji produktowej lub procesowej. Dofinansowaniem może być dodatkowo objęty zakup usługi zwišzanej z innowacjš nietechnologicznš, jeœli dotyczy ona opracowania dla MSP nowego lub znaczšco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Innowacja nietechnologiczna rozumiana jest jako innowacja organizacyjna lub marketingowa. Ponadto, katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje też zakup materiałów pod warunkiem, że sš niezbędne do realizacji projektu.

PARP oferuje firmom dotacje zarówno na usługi, jak i na inwestycje

Jak tłumaczy Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP bony na innowacje sš relatywnie łatwym instrumentem w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, przeznaczonym dla prawie każdego przedsiębiorcy, o ile chce on prowadzić prace badawczo-rozwojowe (B+R) i opracować przy pomocy jednostki naukowej nowy pomysł na rozwój firmy.

– To wsparcie, które może być wstępem do realizacji innych, bardziej złożonych i długotrwałych projektów, w których należy wykazać wyniki prac B+R przeprowadzonych przez lub na zlecenie przedsiębiorcy. Tym bardziej, że w bonach projekty sš krótkie, mogš trwać do 18 miesięcy – tłumaczy Forin i jak dodaje, dla wielu firm jest to swoisty poligon, możliwoœć sprawdzenia się w roli wnioskodawcy i beneficjenta. Potwierdza to dotychczasowe zainteresowanie firm tymi dotacjami.

Najczęstsze błędy

W dotychczasowych dwóch naborach (aktualny jest trzecim) rekomendowano do realizacji łšcznie ok. 390 z ok. 1490 złożonych do PARP projektów. Niestety wiele z nich było niekompletnych. Często ich opisy były niezgodne z zakresem pomocy. Opisy projektów, tj.: cel, przedmiot, wskaŸniki, harmonogram rzeczowo-finansowy, rezultat projektu, nie tworzyły logicznej całoœci. Wpływ na wyniki naborów miał też wycofany już wymóg wykazania zdolnoœci do sfinansowania projektu przez przedsiębiorcę, zanim otrzyma on refundację poniesionych kosztów.

Jak tłumaczy Forin, opisy projektu powinny być spójne i jednoznaczne w zakresie: przedmiotu, celu, wskaŸników, harmonogramu i rezultatu. Zakres rzeczowo-finansowy projektu powinien być spójny z innymi częœciami wniosku i stanowić logiczny cišg prac. Wnioskodawca powinien wskazać od 3 do 10 zadań, opisać w nich szczegółowo prace i sposób ich realizacji, podać pełne nazwy ich wykonawcy/ów, daty ich rozpoczęcia i zakończenia. Zadania i prace majš być zgodne z zakresem poddziałania i doprowadzić do opracowania nowego lub znaczšco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego i, jeœli dotyczy, objšć prace majšce na celu wdrożenie przedmiotu opracowania.

– Nie należy prowadzić badań naukowych, analizy stanu faktycznego. Ważne, by badania te były podstawš do opracowania przez jednostkę naukowš nowej lub znaczšco ulepszonej usługi, technologii, wyrobu lub nowego projektu wzorniczego. Niewłaœciwe będš testy lub certyfikacja gotowego wyrobu, technologii, jednak mogš one uzupełniać opracowanie. Zadania i prace należy opisać precyzyjnie, wskazujšc, które dotyczš opracowania, a które wdrożenia – wylicza ekspertka PARP.

Jako obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) projektu należy wybrać wiodšcš specjalizację, w którš wpisuje się przedmiot-rezultat projektu. Należy uzasadnić, jak rozwišzanie, będšce efektem realizacji projektu, wpisuje się w wybranš KIS. Możliwe jest wskazanie kilku obszarów KIS, w które wpisuje się projekt.

Wnioskodawca powinien dokonać kwalifikacji obszaru KIS w kontekœcie finalnego przeznaczenia rezultatu projektu, jego wdrożenia w prowadzonej działalnoœci i branży gospodarki, którš ten rezultat będzie bezpoœrednio wspierał i rozwijał. Jeœli efektem działań jest projekt wzorniczy, to nie oznacza, że przedsiębiorca zamierza wprowadzić na rynek nowy wzór użytkowy lub przemysłowy, tylko że zamierza rozwijać swojš firmę w obszarze wzornictwa przemysłowego, np. œwiadczyć usługi w tym zakresie innym podmiotom. Powinno to jednak potwierdzać PKD przedsiębiorcy.

 

Wsparcie na innowacyjne pomysły

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL