Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Pomoc dla podkarpackich firm

Podkarpackie firmy mogš też korzystać z programu „inteligentny rozwój”.
Fotorzepa/ Łukasz Solski
Przedsiębiorcy mogš korzystać z programu regionalnego, ale i z programów krajowych, w tym z „Polski wschodniej".

Podkarpaccy przedsiębiorcy mogš ubiegać się o dotacje z programu regionalnego i wszystkich programów krajowych na lata 2014–2020. W przypadku tego pierwszego, 31 sierpnia odbędzie się szkolenie beneficjentów I osi priorytetowej „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", których projekty wybrano do dofinansowania w ramach konkursu 1.4.1 Dotacje bezpoœrednie, typ: Rozwój MŒP (de minimis). Szkolenie odbędzie się w godzinach 9–12.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

To informacja dla przedsiębiorców już z dotacjami, a ci, którzy chcš je dopiero pozyskać, informacje o aktualnych konkursach w programie dla Podkarpacia mogš znaleŸć na www.rpo.podkarpackie.pl.

 

Wkrótce i pożyczki

Pomoc dla firm z programu regionalnego to nie tylko dotacje. Pod koniec IV kwartału br. lub na poczštku I kwartału 2018 r. majš też być już dostępne preferencyjne pożyczki i poręczenia. Władze regionu zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, w myœl której Podkarpackie przekazało bankowi w zarzšd 193,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 24,8 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pienišdze z EFRR posłużš wsparciu mikro-, małych i œrednich firm poprzez instrumenty finansowe właœnie w formie pożyczek i poręczeń. Z kolei œrodki z EFS majš posłużyć wsparciu rozwoju przedsiębiorczoœci. Stšd odbiorcami pomocy będš mikro-, małe i œrednie firmy bšdŸ też osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo w wieku od 30. roku życia zamierzajšce rozpoczšć prowadzenie działalnoœci gospodarczej, w tym rolnicy oraz członkowie ich rodzin prowadzšcy gospodarstwa rolne do wielkoœci 2 ha, zamierzajšcy odejœć z rolnictwa. W obu schematach pomocy BGK wybierze w przetargu poœredników finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, banki komercyjne i spółdzielcze), które już bezpoœrednio zaoferujš firmom lub pozostałym beneficjentom finansowanie zwrotne. 4 lipca br. BGK ogłosił przetarg na wybór poœredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego Pożyczka Standardowa. Teraz trwa procedura ich wyboru. W rezultacie œrodki dla przedsiębiorców powinny być dostępne pod koniec IV kwartału lub na poczštku I kw. przyszłego roku.

Polska wschodnia

Poza programem regionalnym najbliżej podkarpackim firmom do krajowego – de facto makroregionalnego – kierowanego do pięciu wschodnich województw, w tym do Podkarpackiego, programu operacyjnego „Polska wschodnia" (POPW). Aktualnie trwa w nim pięć konkursów dla firm z sektora mikro-, małych i œrednich przedsiębiorstw (MŒP). Do 31 sierpnia wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) mogš składać przedsiębiorcy zainteresowani tworzeniem tzw. produktów sieciowych. Chodzi o przedsięwzięcia, które jednš koncepcjš połšczš rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi z minimum dwóch województw w gotowš do sprzedaży ofertę. O te granty mogš ubiegać się wyłšcznie konsorcja firm składajšce się z co najmniej trzech przedsiębiorców z sektora MŒP. W dotychczasowych dwóch konkursach PARP wybrała cztery projekty. Sš to: „Centrum Nauki Digital Knowlege Village II – Borki Nature and Science Park", „Centrum Rekreacji Pojezierza Iławskiego", „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski wschodniej" oraz „Wdrożenie przez konsorcjum MŒP proekologicznego, innowacyjnego produktu sieciowego pod wspólnš markš Polski Kamień".

Również do 31 sierpnia podkarpaccy przedsiębiorcy z sektora MŒP mogš składać do PARP projekty dotyczšce umiędzynarodowienia (internacjonalizacji) ich firm. To dwuetapowy schemat pomocy. W pierwszym etapie chodzi o zapewnienie firmom usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego zwišzanego z internacjonalizacjš ich działalnoœci (chodzi m.in. o analizę możliwoœci eksportowych firmy, koncepcję wejœcia na rynek zagraniczny i rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalnoœci eksportowej – organizacji działu eksportu, logistyki itp.). W drugim etapie wsparcie jest ukierunkowane na zapewnienie firmom dostępu do usług doradczych oraz zakup wartoœci niematerialnych i prawnych zwišzanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego opracowanego na I etapie. Na tym etapie firmy mogš pozyskać dofinansowanie m.in. na koszty doradztwa oraz zakupu wartoœci niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majštkowych lub licencji, zwišzanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w zwišzku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalnoœci oraz na koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. W obu tych przypadkach łšczna wartoœć tych kosztów nie może przekroczyć 20 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Nabór projektów w konkursie obejmujšcy obydwa etapy kończy się 31 sierpnia. Nieco dłużej, bo do 29 wrzeœnia br., można składać wnioski w drugim konkursie dotyczšcym tylko drugiego etapu. Jednak aplikować mogš tylko ci przedsiębiorcy, którzy posiadajš zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I etapu działania.

Małe i œrednie przedsiębiorstwa mogš też ubiegać się o dotacje na wzornictwo przemysłowe (również z POPW). – Projekty w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych też sš podzielone na dwa etapy. Pierwszy to przeprowadzenie audytu, a drugi to wdrożenie strategii – tłumaczy Izabela Wójtowicz, dyrektor departamentu wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach w PARP. Aktualnie, aż do 31 maja 2018 r., PARP przyjmuje wnioski dotyczšce wdrożenia strategii wzorniczej. Na ten cel przedsiębiorca może pozyskać nawet 3 mln zł przy poziomie dofinansowania do 70 proc. Z kolei 13 wrzeœnia br. ruszy kolejny nabór na I etap, czyli audyt. Pozwala on zdiagnozować sytuację w firmie i opracować nowš strategię wzorniczš zawierajšcš rekomendację dalszych działań. Na tym etapie można otrzymać do 100 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85 proc.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.osiecki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL