Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Znów sš granty na bezzałogowce

Fotolia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w programie sektorowym INNOSBZ.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaoferowało przedsiębiorcom i ich konsorcjom po raz drugi 50 mln zł (tyle samo wynosił budżet w pierwszym ubiegłorocznym konkursie w INNOSBZ). To jeden z czternastu już programów sektorowych realizowanych przez NCBR w okresie 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wszystkie sš poœwięcone wspieraniu dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych ważnych dla wybranych branż i sektorów gospodarki.

W przypadku programu INNOSBZ przedsiębiorcy (niezależnie od wielkoœci firmy) lub ich konsorcja (w tym także konsorcja dużych firm z tymi z sektora małych i œrednich przedsiębiorstw) mogš ubiegać się o dofinansowanie prac badawczych nad cywilnymi statkami bezzałogowymi i platformami oraz zwišzanymi z nimi technologiami. Warto to zaznaczyć, bo powszechnie program ten jest kojarzony głównie z dronami, ale jak podkreœla Michał Chomczyk, koordynator programu INNOSBZ w NCBR, nie o nie tylko chodzi.

– To wszystkie systemy bezzałogowe: latajšce, jeżdżšce, pływajšce na wodzie i pod wodš. To także osprzęt do nich, jak również aplikacje przemysłowe do tych systemów. Program jest więc naprawdę szeroki – tłumaczy ekspert NCBR.

W sierpniu NCBR ogłosiło konkursy w trzech programach sektorowych.

Ambitne cele

Jak wskazuje Chomczyk głównym celem programu jest zwiększenie konkurencyjnoœci polskiej branży producentów systemów bezzałogowych na arenie międzynarodowej. INNOSBZ ma na celu wsparcie innowacyjnych rozwišzań, które zwiększš szanse i możliwoœci rodzimego sektora produkcji bezzałogowców. Jak przypomina ekspert NCBR idea programu wyszła od przedsiębiorców, co zresztš jest normš, gdyż w programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa firm, które występujš w imieniu branży np. za poœrednictwem platformy technologicznej lub inicjatywy klastrowej, przedstawiajšc zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace badawczo-rozwojowe.

Program INNOSBZ powstał na wniosek WB Electronics w imieniu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezzałogowych (PPTSBZ). – Przez kilkanaœcie ostatnich lat polscy przedsiębiorcy i naukowcy ugruntowali się w przekonaniu, że bezzałogowce to nie tylko inspirujšca przygoda inżynierska, ale również dobry i perspektywiczny biznes. Dziœ możemy œmiało mówić o faktycznie istniejšcym sektorze przemysłowym i usługowym zwišzanym z tymi systemami – mówił Piotr Wojciechowski, prezes WB Electronics, reprezentujšcy PPTSBZ podczas startu programu w 2016 roku. – Jego uruchomienie pozwoli na skonsolidowanie twórców takich systemów wokół większych projektów.

Wnioskujšc o utworzenie programu INNOSBZ przedstawiciele branży wskazywali, że głównym problemem sektora jest rozproszenie i brak współdziałania w rozwijaniu najważniejszych technologii niezbędnych dla budowy systemów bezzałogowych. Program wspiera więc integrację firm tworzšcych systemy bezzałogowe i tworzenie łańcuchów współpracy. Dzięki jego realizacji ma dojœć do ich upowszechnienia w zastosowaniach cywilnych, takich jak np.: zarzšdzanie kryzysowe, obserwacja z powietrza terenów trudnodostępnych, rolnictwo precyzyjne, monitoring miast, wspomaganie wykrywania powodzi czy też automatyczne wykrywanie i lokalizowanie pożarów rozległych obszarów zalesionych.

Wzmocnić polskie bezzałogowce

 

 

Pierwsze wyniki

W pierwszej edycji programu NCBR udzieliło dofinansowania jedenastu firmom. Łšcznie otrzymały 42 mln zł, z czego ponad 30 mln zł na projekty zwišzane z bezzałogowymi statkami powietrznymi, systemami powietrznymi, lšdowymi oraz nawodnymi. Ponad 11 mln zł trafiło do firm zajmujšcych się podsystemami, podzespołami i technologiami dla platform bezzałogowych, tj. producentów sensorów, systemów łšcznoœci i sterowania czy przetwarzania obrazów.

Dotację otrzymała m.in. firma Metal Master Sylwia Ładzińska (na bezzałogowy statek powietrzny Flaris MALE) oraz wspólnie spółki Pentacomp Systemy Informatyczne i Novelty RPAS na „AirVein: Nowoczesny bezzałogowy statek powietrzny na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych". Dofinansowanie pozyskały też razem Promost Consulting z FlyTech UAV na bezzałogowy system latajšcy przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglšdów obiektów mostowych oraz spółka PCO wraz z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 na „Zintegrowanš obserwacyjnš głowicę optoelektronicznš do instalacji na platformach bezzałogowych, umożliwiajšcš autonomicznš detekcję, klasyfikację i identyfikację poszukiwanych obiektów oraz zagrożeń". Wyniki pierwszego konkursu potwierdzajš, że branża rzeczywiœcie konsoliduje się wokół dotowanych projektów.

Choć NCBR ogłosiło konkurs 16 sierpnia, to sam nabór wniosków ruszy 16 paŸdziernika i potrwa do 18 grudnia.

– Przedsiębiorcy majš więc aż cztery miesišce na przygotowanie projektów – mówi Chomczyk. Ocena wniosków potrwa do 90 dni. Tymczasem wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani programem mogš kierować pytania w zakresie finansowym (kwalifikowalnoœć kosztów, wskaŸniki, budżet projektu) na adres:

innosbz-finanse@ncbr.gov.pl

zaœ te dotyczšce pozostałych spraw na adres:

innosbz@ncbr.gov.pl

oraz telefonicznie pod numer

(22) 39 07 240.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL