Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Rekordowa pula na wehikuły

Fotolia
Aż 1 mld zł zaoferowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju funduszom kapitałowym na projekty z uczelni.

To pienišdze z poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) nazwanego BRIdge Alfa. Ten schemat wsparcia dla innowacyjnych pomysłów mikro i małych firm (nienotowanych na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połšczenia) wdraża Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Przedsięwzięcie BRIdge Alfa przewiduje wsparcie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), pochodzšcych głównie ze œrodowiska jednostek naukowych w Polsce (uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk). Chodzi o wsparcie mikro i małych przedsiębiorców przyjmujšcych postać Funduszy BRIdge Alfa, których zadaniem jest weryfikacja i walidacja projektów B+R znajdujšcych się w fazie preseed, a następnie tworzenie na ich bazie spółek spin-off i prowadzenie fazy proof of concept. Głównym celem poddziałania 1.3.1 jest więc wypełnienie luki podażowej projektów o charakterze technologicznym oraz life science na rynku inwestycji kapitałowych.

- Celem programu jest zwiększenie liczby komercjalizacji projektów B+R poprzez zapewnienie wsparcia nowatorskim projektom we wczesnej fazie rozwoju. Dzięki BRIdge Alfa powstaje sieć wehikułów inwestycyjnych, która jest ważnym elementem stworzonego przez nas systemu wspierania innowacji na wszystkich etapach realizacji projektów, „od pomysłu do przemysłu" – mówi „Rzeczpospolitej" - prof. Aleksander Nawrat, wicedyrektor NCBR.

- Utworzone przez nas fundusze typu seed pomagajš w inkubacji projektów badawczych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, poczynajšc od fazy preinkubacji, poprzez testy i budowę prototypu, na komercjalizacji ich wyników kończšc. Œrodki, którymi dysponujš fundusze, pochodzš w 80 proc. z NCBR, a w 20 proc. od inwestorów prywatnych – dodaje prof. Nawrat.

Fundusze typu Alfa zapewniajš więc najlepszym projektom wejœcie na rynek, oferujšc im wsparcie finansowe oraz usługi niezbędne do przekształcenia w spółki typu spin-off. Wynalazcy mogš bezpiecznie realizować prace badawcze, pozostajšc jednoczeœnie współwłaœcicielami patentów i zakładanych firm.

 

W sierpniu NCBR ogłosiło już dwa konkursy w programach sektorowych.

Pierwsze perełki

W 2015 r. w ramach pilotażu NCBR stworzyło dziesięć funduszy Alfa BRIdge, które następnie powołały 47 spółek technologicznych. Wœród nich znajdujš się m.in. takie jak: Photon (innowacyjny w skali œwiata robot edukacyjny, który pomaga dzieciom rozwijać umiejętnoœć logicznego myœlenia, odkrywać nowe technologie i stawiać pierwsze kroki w œwiecie programowania.), Nanosanguis (technologia wytwarzania tzw. sztucznej krwi - syntetycznego noœnika tlenu, która ma potencjał, aby w przyszłoœci być stosowana w transplantologii) oraz NapiFeryn BioTech (technologia pozyskiwania białka z rzepaku, w której wytwarza się je z pozostałoœci po tłoczeniu oleju).

W maju br. rozpoczęło działalnoœć kolejnych dziewiętnaœcie funduszy, wyłonionych pod koniec 2016 r., które dysponujš łšcznym budżetem w wysokoœci 484 mln zł. Dokonujš już pierwszych inwestycji w spółki technologiczne.

Ułatwić dostęp

Jak przypomina w rozmowie video z „Rzeczpospolitš" (jest dostępna na www.funduszeue2017.rp.pl) Daniel Kraszewski, wicedyrektor Działu Komercjalizacji w NCBR ,dziesięć dni temu (1 sierpnia) Centrum ogłosiło kolejny konkurs z serii BRIdge Alfa z rekordowym budżetem w wysokoœci miliarda złotych. Pienišdze te zostanš docelowo przeznaczone na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych na etapie wczesnej weryfikacji pomysłu oraz ich dopracowania i weryfikacji pod kštem możliwoœci komercjalizacji. Sam nabór odbędzie się na nowych, zmienionych zasadach.

- Zdecydowaliœmy się zmienić kryteria w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i tym samym ułatwić dostęp do œrodków unijnych oraz poszerzyć bazę potencjalnych beneficjentów konkursu BRIdge Alfa. Ten konkurs to realne i faktyczne wsparcie dla młodych przedsiębiorców - tłumaczy Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

- Do udziału w BRIdge Alfa zapraszamy inwestorów, którzy majš odpowiednie kompetencje i zasoby, by stworzyć i efektywnie zarzšdzać funduszem seedowym, skutecznie wspierajšc rozwój spółek spin-off i wejœcie na rynek nowych, polskich technologii i produktów – zachęca prof. Nawrat.

- W tej edycji na Alfy przeznaczyliœmy rekordowy miliard złotych. Inwestorzy będš mogli ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie funduszu w ramach dwóch œcieżek. W pierwszej, przeznaczonej dla inwestorów z niższym kapitałem poczštkowym, możliwe będzie uruchomienie funduszu o kapitalizacji od 6,25 do 25 mln zł. W drugiej, dla inwestorów z większym kapitałem poczštkowym - będš tworzone fundusze o kapitalizacji od 25 do 50 mln zł – tłumaczy wiceszef NCBR.

- Fundusze będš mogły składać wnioski do Centrum od 5 do 26 wrzeœnia br. Pytania można wysyłać na adres: n1ba@ncbr.gov.pl.

 

Pomost do komercjalizacji

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL