Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Dotacje dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur w ramach „Polska Wschodnia"

Polska Organizacja Turystyczna
Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogš sięgać po dotacje z nowego programu regionalnego, programu „Polska wschodnia" i innych programów krajowych.

Dodatkowo, jak piszemy na >R1 wkrótce, bo już na poczštku przyszłego roku, dla przedsiębiorców dostępna też będzie pokaŸna pula (prawie 300 mln zł) zwrotnej pomocy finansowej w postaci pożyczek (te będš pierwsze), poręczeń i wejœć kapitałowych.

Oferta tych form pomocy będzie zróżnicowana. Przedsiębiorcy będš mieli do wyboru cztery rodzaje pożyczek, dwa rodzaje wejœć kapitałowych i poręczenia. W przypadku pożyczek chodzi o: pożyczkę inwestycyjnš w ramach poddziałania 1.3.3 regionalnego programu operacyjnego, pożyczkę obrotowš w powišzaniu z celami inwestycyjnymi, pożyczkę inwestycyjnš w ramach poddziałania 1.5.3 oraz pożyczkę z premiš (to instrument mieszany, łšczšcy finansowanie zwrotne z bezzwrotnym w postaci subsydiowania odsetek). Wejœcia kapitałowe będš dostępne w obu poddziałaniach.

Budżety wybranych instrumentów w pierwszej czeœci Programu Regionalnego Województwa Warmińska-Mazurskiego na lata 2014-2020, w których firmy sš w katalogu beneficjentów, w mln euro.

Konkurs w RPO

Do 16 sierpnia, mikro-, małe i œrednie firmy z województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich grupy (w tym porozumienia, sieci, konsorcja) mogš ubiegać się o dofinansowanie z programu regionalnego w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat A. Chodzi o system mazurskich kart turystycznych w systemie sail pass. Dotacje wesprš realizację przedsięwzięć wynikajšcych z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia" zmierzajšce do stworzenia na podstawie technologii informacyjno-komunikacyjnych systemu zarzšdzania żeglarstwem w obszarze szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich. Projekty mogš obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwišzań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje zwišzane z organizacjš systemu.

Ponadto dofinansowane zostanš działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wœród potencjalnych odbiorców. Budżet konkursu to 8,5 mln zł. Maksymalne dopuszczalne dofinansowanie projektu to 50 proc. wydatków kwalifikowanych. Wnioski przyjmuje Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego (WMARR).

Polska Wschodnia

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogš też składać wnioski w kilku konkursach prowadzonych przez Polskš Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW) kierowanym do pięciu wschodnich województw, w tym do warmińsko-mazurskiego. W pierwszym rzędzie (nabór trwa do 31 sierpnia) przedsiębiorcy z regionu mogš starać się o dotacje, choć wyłšcznie jako konsorcja składajšce się z co najmniej trzech przedsiębiorców z sektora MŒP, na tworzenie tzw. produktów sieciowych. To przedsięwzięcia, które jednš koncepcjš połšczš rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi z minimum dwóch województw w gotowš do sprzedaży ofertę. Inwestycje te majš nieœć ze sobš nowe miejsca pracy, gdyż jednym z kryteriów, który muszš spełnić projekty, jest utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy.

Wybrane dotšd przez PARP projekty to: „Centrum Nauki Digital Knowlege Village II – Borki Nature and Science Park", „Centrum Rekreacji Pojezierza Iławskiego", „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski wschodniej" oraz „Wdrożenie przez konsorcjum MŒP proekologicznego, innowacyjnego produktu sieciowego pod wspólnš markš Polski Kamień".

Także do 31 sierpnia przedsiębiorcy mogš starać się o granty na umiędzynarodowienie pracy ich firm (działanie 1.2 PO PW „Internacjonalizacja MŒP", I+II etap). Chodzi o projekty obejmujšce kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania zwišzane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego zwišzanego z umiędzynarodowieniem działalnoœci wnioskodawcy.

Gdzie po informacje

Budżet konkursu to 200 mln zł. To pienišdze m.in. na pokrycie kosztów udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych oraz na zakup wartoœci niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majštkowych lub licencji, zwišzanych z nabyciem oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych w zwišzku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalnoœci.

Jak przypomina Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP firmy z sektora MŒP z Warmii i Mazur mogš się też ubiegać o dotacje na wzornictwo przemysłowe. Dotowane w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych projekty sš podzielone na dwa etapy. Pierwszy to przeprowadzenie audytu wzorniczego, a drugi to wdrożenie strategii wzorniczej.

I tak od 29 czerwca br. aż do 31 maja 2018 r., PARP przyjmuje wnioski ws. wdrożenia strategii wzorniczej. Na ten cel przedsiębiorca może pozyskać nawet 3 mln zł przy poziomie dofinansowania do 70 proc.

A już wkrótce, bo od 13 wrzeœnia ruszy kolejny nabór na I etap, czyli audyt wzorniczy. Pozwala on zdiagnozować sytuację w firmie i opracować nowš strategię wzorniczš, zawierajšcš rekomendację dalszych działań. Na tym etapie można otrzymać do 100 tys. zł.

Przedsiębiorcy mogš udać się na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Konkursy planowane dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich", organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie. Odbędzie się ono 29 sierpnia w godzinach 10–13 w hotelu Park przy al. Warszawskiej 119 w Olsztynie. Poprowadzš je eksperci z WMARR.

Pierwsza częœć zostanie poœwięcona działaniom wdrażanym właœnie przez WMARR i ofercie pożyczkowej Regionalnego Funduszu Pożyczkowego działajšcego w strukturach WMARR. W drugiej częœci zaprezentowane zostanš informacje o konkursach w programach operacyjnych: „Inteligentny Rozwój" i „Polska wschodnia".

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 25 sierpnia do godz. 15.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.osiecki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL