Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Badania na rynek – ruszajš dwa konkursy

Fotolia
W najbliższš œrodę, 2 sierpnia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci ogłosi jednoczeœnie dwa nabory projektów na swe najważniejsze i najbardziej popularne dotacje z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Chodzi o poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pod nazwš „Badania na rynek" majšce na celu wsparcie projektów, obejmujšcych wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzšcych do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Dotychczas, w perspektywie 2014-2020, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) zorganizowała cztery konkursy w tym schemacie pomocy dla firm z sektora mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw. W œrodę wystartujš jednoczeœnie dwa kolejne konkursy (odpowiednio pišty i szósty) i co ważne obydwa z wysokimi budżetami i obydwa na nowych, bardziej przyjaznych dla przedsiębiorców zasadach. Pierwszy, podzielony na etapy, z pulš 750 mln zł i drugi, będšcy nowoœciš wynikajšcš z realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a w szczególnoœci tzw. Pakietu dla œrednich miast, dedykowany œrednim miastom z pulš 400 mln zł. W przypadku tego drugiego konkursu chodzi o lokalizację inwestycji na terenie wskazanych przez resort rozwoju 255 miast œrednich, w tym 122 miast tracšcych funkcje społeczno-gospodarcze.

Co ważne w przypadku obu tych naborów znaczšco ułatwiono dostęp do dofinansowania mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:

- obniżono minimalnš wartoœć kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,

- obniżono do 600 tys. zł wymaganš kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwajšcym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie trzech lat poprzedzajšcych rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

W obydwu tych konkursach PARP zacznie przyjmować wnioski od przedsiębiorców 5 wrzeœnia br. i zakończy ich przyjmowanie 28 lutego 2018 r.

- Więcej o obu tych konkursach oraz ich zasadach w rozmowie wideo z Izabelš Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 4 sierpnia 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, sš dostępne na sš na stronie internetowej.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL