Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Firmy sektora energetycznego mogš sięgać po granty w ramach programu sektorowego PSBE

Bloomberg
Firmy, bez względu na wielkoœć, i ich konsorcja znów mogš sięgnšć po granty z programu sektorowego PSBE.

PSBE to jeden z czternastu już programów sektorowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będšcych częœciš Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).

– Uruchamiane we współpracy z przedsiębiorcami programy sektorowe stanowiš odpowiedŸ na konkretne zapotrzebowanie rynku. Branże majšce odpowiedni potencjał rozwojowy mogš się stać bardziej konkurencyjne dzięki wdrożeniu technologii i produktów stworzonych przez polskich naukowców i inżynierów. Dotyczy to przede wszystkim sektorów strategicznych, szczególnie ważnych dla całej gospodarki – mówi prof. Aleksander Nawrat, wicedyrektor NCBR.

Głównym celem programu PSBE jest wzrost innowacyjnoœci krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie do 2023 r.

– W programie sektorowym PBSE wspieramy nowatorskie projekty przedsiębiorstw różnej wielkoœci w obszarach takich, jak energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi. Ich realizacja przyniesie szereg korzyœci: wzroœnie poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększy się udział energii pozyskiwanej z odnawialnych Ÿródeł energii i proekologicznych rozwišzań stosowanych w sektorze elektroenergetycznym, a poszczególne firmy będš mogły skuteczniej rywalizować na rynku międzynarodowym – wylicza prof. Nawrat.

1 sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosi pierwszy i jedyny w br. konkurs w tym programie, będšcy jednoczeœnie drugim w historii (pierwszy odbył się w 2016 r.). Będš w nim mogły startować zarówno firmy z sektora małych i œrednich przedsiębiorstw, jak i te duże. O granty mogš się też ubiegać konsorcja przedsiębiorstw. NCBR wnioski od firm i ich konsorcjów będzie przyjmowało od 2 paŸdziernika do 1 grudnia. Budżet konkursu to 120 mln zł.

Jak podkreœla Anna Ostapczuk, dyrektor Działu Zarzšdzania Programami w NCBR, przedsiębiorcy zyskajš teraz możliwoœć finansowania prac wdrożeniowych. Zmiana ta ma umożliwić doprowadzenie rezultatów prac badawczo-rozwojowych projektu do etapu, w którym będzie można je skomercjalizować. Wynika to z decyzji tzw. komitetu monitorujšcego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), który 22 czerwca br. zatwierdził zmiany kryteriów wyboru projektów dla działań I oraz IV osi priorytetowej PO IR. Zmianš o charakterze horyzontalnym jest właœnie wprowadzenie możliwoœci finansowania prac przedwdrożeniowych dla przedsiębiorców. To czynnoœci w ramach projektu, poprzedzajšce wdrożenie rezultatów prac badawczo-rozwojowych w działalnoœci gospodarczej, œciœle zwišzane z realizowanymi w ramach inwestycji badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi. Przy czym, jak podkreœla Ostapczuk, koszty tych prac powinny stanowić nie więcej niż 20 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Innš zmianš zachęcajšcš przedsiębiorców do składania wniosków może być znacznie niższa liczba dokumentów wymagana przez NCBR podczas oceny formalnej.

Doœwiadczenia już sš

NCBR i sami przedsiębiorcy dysponujš już wiedzš z ubiegłorocznego naboru w programie PSBE. Przedsiębiorcy złożyli w nim 51 wniosków o dofinansowanie na łšcznš kwotę ponad 192 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszło 49, a do drugiego - w formie oceny panelowej – 35 wniosków. Do dofinansowania w łšcznej wysokoœci prawie 93 mln zł rekomendowano 24 projekty. Prawie połowa z nich dotyczy zwiększenia efektywnoœci energetycznej, a 1/3 to projekty zwišzane z odnawialnymi Ÿródłami energii. - Wnioski z pierwszego konkursu sš m.in. takie, że składane sš bardzo różnorodne projekty i nie sš one przygotowane jedynie przez duże spółki. Również firmy z sektora MŒP skutecznie ubiegały się o dofinansowanie – tłumaczy Anna Ostapczuk. Przykładowe przedsięwzięcia, które pozyskały dofinansowanie w pierwszym konkursie, to:

@ projekt „Hybrydowe układy adsorbcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów polimerowych" autorstwa konsorcjum firm SBB Energy i Elektrowni Pštnów II;

- projekt „Elastycznoœć istniejšcych bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych", dofinansowanie też otrzymało konsorcjum, firm Rafako, spółki „Energoprojekt Katowice" i Tauron Wytwarzanie;

- projekt „Innowacyjna technologia efektywnej ekonomicznie obróbki mikrobiologicznej biomasy lignocelulozowej na potrzeby zasilania procesu produkcji biogazu w beztlenowej fermentacji metanowej", w tym przypadku dofinansowanie otrzymała spółka Better Energy.

Kolejne konkursy

Kilka dni po ogłoszeniu konkursu dla firm z sektora elektroenergetyki NCBR ogłosi kolejne dwa w dwóch innych programach sektorowych.

Chodzi o program INNOSTAL kierowany do sektora hutniczego i stalowego oraz program INNOSBZ dla sektora systemów bezzałogowych (to m.in. drony, ale też bezzałogowe systemy naziemne i podwodne). Ogłoszenie konkursu w INNOSTALU zaplanowano na 7 sierpnia, a w INNOSBZ na 16 sierpnia. Budżety tych naborów to odpowiednio: 95 i 50 mln zł. Będš to, analogicznie jak w przypadku programu PSBE, drugie konkursy w tych programach.

Programy sektorowy dla polskiej energetyki

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL