Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Od zakupu usług do innowacji

Dotacje już nie tylko na doradztwo, ale też na pokrycie częœci kosztów inwestycji oferuje teraz PARP.
Fotolia
Dotacje już nie tylko na doradztwo, ale też na pokrycie częœci kosztów inwestycji oferuje teraz PARP.

Chodzi o poddziałanie 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla małych i œrednich przedsiębiorstw". Jego celem jest wsparcie firm w opracowaniu i wdrożeniu innowacji o charakterze technologicznym (produktowej lub procesowej lub obu), realizowanych w obszarach tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji poprzez współfinansowanie zakupu proinnowacyjnych usług œwiadczonych przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP), która odpowiada za ten schemat pomocy, ogłosiła trzeci już konkurs, ale na nowych, korzystniejszych zasadach.

Tak było dotychczas

Dotychczas PARP mogła udzielać wsparcia wyłšcznie na zakup usługi:

- doradczej w zakresie innowacji, tj.: doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony własnoœci niematerialnych i prawnych oraz korzystania z norm i regulacji, w których sš one osadzone,

- wsparcia innowacji, tj.: udostępnianie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakoœci w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Dotychczas minimalna wartoœć wydatków kwalifikowanych projektu wynosiła 50 tys. zł, co oznaczało minimalnš wartoœć dofinansowania na poziomie 35 tys. lub 25 tys. zł. Wartoœć maksymalna sięgałš 420 tys. zł, co oznaczało najwyższš wartoœć dofinansowania na poziomie 294 tys. lub 210 tys. zł w zależnoœci od intensywnoœci wsparcia w komponencie usługowym. Ta wynosiła 70 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku, kiedy całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekraczała 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie (przed udzieleniem wsparcia) i 50 proc. kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach.

Teraz doszły inwestycje

Doœwiadczenia PARP z dwóch konkursów i obserwacja potrzeb firm doprowadziły do kolejnego przeglšdu kryteriów wyboru projektów, a w konsekwencji do zmian w całej dokumentacji konkursowej. Najistotniejsze to:

- wprowadzenie komponentu inwestycyjnego, czyli możliwoœci wsparcia w zakresie częœci kosztów inwestycji zwišzanej z wdrożeniem innowacji w firmie (wdrożenie w okresie trwania projektu innowacji o charakterze technologicznym jest nadal wymogiem koniecznym do uznania za kwalifikowane wydatków). Po zmianie kryteriów, częœć kosztów wdrożenia innowacji w firmie można sfinansować w ramach projektu. Co ważne, dotychczasowy zakres kosztów dotyczšcych wdrożenia jest nadal szeroki, ale te które podlegajš dofinansowaniu mogš dotyczyć wyłšcznie zakupu: œrodków trwałych (w tym w formie leasingu z opcjš wykupu) lub wartoœci niematerialnych i prawnych. Objęta dofinansowaniem inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartoœci niematerialne i prawne musi być zwišzana: albo z założeniem nowego zakładu, albo ze zwiększeniem zdolnoœci produkcyjnej istniejšcego, albo z dywersyfikacjš jego produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, albo z zasadniczš zmianš dotyczšcš procesu produkcyjnego. W przypadku wdrożenia jedynie innowacji produktowej, dopuszczalnymi formami inwestycji poczštkowej jest tylko inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartoœci niematerialne i prawne;

- wzrost maksymalnej wartoœci wydatków kwalifikowanych komponentu usługowego projektu do 500 tys. zł, co oznacza, że maksymalna wartoœć dofinansowania w tym zakresie może być na poziomie 350 tys. lub 250 tys. zł (w zależnoœci od intensywnoœci wsparcia, która w komponencie usługowym pozostaje bez zmian),

- wraz z wprowadzeniem komponentu inwestycyjnego, okreœlenie maksymalnej wartoœci wydatków kwalifikowanych inwestycji poczštkowej jako niższej niż dwukrotnoœć wartoœci wydatków kwalifikowanych usługi proinnowacyjnej w konkretnym projekcie, tj. np. 1 mln zł minus 1 zł w przypadku, gdy komponent usługowy oszacowano na 500 tys. zł;

- intensywnoœć wsparcia w komponencie inwestycyjnym zależy od tzw. mapy pomocy regionalnej oraz statusu firmy i wynosi odpowiednio dla Mazowsza od 20 do 55 proc., a dla pozostałych województw od 35 do 70 proc.;

- zmniejszenie liczby kryteriów wyboru projektów po ich przeglšdzie i aktualizacji do pozostałych, nowych kryteriów dotyczšcych wprowadzenia komponentu inwestycyjnego. Pogrupowano zakresy oceny w kryteriach (formalnych i merytorycznych) tak, aby dany zakres oceny był oceniany w jednym kryterium, np.: kryterium merytoryczne dotyczšce zdolnoœci firmy do sfinansowania projektu usunięto jako oddzielne i włšczono jako zakres oceny do kryterium merytorycznego, dotyczšcego oceny potencjału firmy do realizacji projektu i do wdrożenia innowacji.

Doprecyzowano też, że dofinansowaniu nie może podlegać wdrożenie innowacji organizacyjnej lub marketingowej. Te zmiany kryteriów powinny przełożyć się na łatwiejsze, bardziej intuicyjne opisywanie przez firmy planowanych przedsięwzięć we wnioskach o dofinansowanie, a tym samym usprawnić również proces ich oceny.

 

Usługi dla firm

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL