Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

MOTO POWER: Unijny program dla rozwoju motoryzacji w Polsce

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs, w którym w ramach tzw. innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przetestowane zostanš na uczelniach tzw. krótkie cykle kształcenia (1-2 letnie). Ich celem będzie przygotowanie uczestników dotowanych projektów do wykonywania zawodu w przemyœle motoryzacyjnym.
Bloomberg
Nowe, pilotażowe dotacje dla uczelni wyższych majš przynieœć wykwalifikowane kadry dla sektora motoryzacji.

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs, w którym w ramach tzw. innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przetestowane zostanš na uczelniach tzw. krótkie cykle kształcenia (1-2 letnie). Ich celem będzie przygotowanie uczestników dotowanych projektów do wykonywania zawodu w przemyœle motoryzacyjnym.

– Celem projektu jest dostarczanie branży motoryzacyjnej wykwalifikowanych specjalistów, przy jednoczesnym przetestowaniu nowej formy zdobywania kompetencji, jakim jest nauka na 5. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) – mówi Paweł Choršży, wiceminister rozwoju. I jak przypomina aktualnie w naszym kraju uczelnie wyższe nie przyznajš kwalifikacji na 5. Poziomie PRK, a stanowi on pomost pomiędzy kształceniem zawodowym na poziomach odpowiadajšcych edukacji œredniej, a szkolnictwem wyższym. Ponadto, odgrywa ważnš rolę w kontekœcie poszukiwania zatrudnienia, gdyż stanowi połšczenie zorientowania na rynek pracy z możliwoœciš kontynuowania kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego. Co ważne, kształcenie w ramach 5. Poziomu PRK odbywa się we współpracy ze œrodowiskiem pracodawców (kształcenie dualne) i umożliwia zdobycie praktycznych kompetencji i umiejętnoœci, które odpowiadajš zapotrzebowaniu lokalnego i regionalnego rynku pracy.

– W sytuacji, kiedy brakuje nam jako krajowi wykwalifikowanych kadr do pracy w sektorze motoryzacyjnym i możemy ten brak zniwelować poprzez użycie œrodków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jest to jak najbardziej uzasadnione – uważa Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

– Mam wrażenie, że sektor motoryzacji jest teraz na celowniku EFS. To kolejny konkurs nakierowany na potrzeby tej branży (w II kwartale br. ogłoszono konkurs skierowany do publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, z pulš 100 mln zł na kształcenie kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, w tym także na programy stażowe i przygotowujšce absolwentów do pracy u konkretnego pracodawcy. Jesieniš z kolei ma być utworzona sektorowa rada ds. kompetencji także dla motoryzacji – wylicza Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich w Konfederacji Lewiatan. I jak uważa sš to działania słuszne. - Skoro motoryzację uznano za sektor strategiczny, a jego rozwój już teraz pozwala konkurować Polsce na rynkach œwiatowych, a jednoczeœnie ma duży potencjał wzrostu, to taka koncentracja wsparcia jest zasadna – tłumaczy ekspertka. W jej ocenie konkurs dotyczšcy krótkich form nauczania nawet bardziej odpowiada na potrzeby branży.

– Kluczowe, aby programy te były wypracowane faktycznie we współpracy z biznesem – przedsiębiorcami z tego sektora, którzy maja doœwiadczenie w kształceniu kadr, zarówno dokształcaniu własnych pracowników, jak i przygotowywaniu nowych – mówi Lelińska przypominajšc, że dotychczas liderzy rynku w dużej mierze brali na siebie zarówno ciężar organizacji, jak i finansowania przygotowania pracowników. To ogromne nakłady, ale też i doœwiadczenie, z którego warto korzystać.

– Teraz szansę na wykwalifikowane kadry będš mieli także mniejsi gracze. Ważne, aby wypracowane programy były elastyczne, aby uwzględniać na bieżšco zmiany technologiczne, nowe sposoby organizacji pracy, kanały kontaktu z klientami. A trzeba pamiętać, że od konkursu do upowszechniania tego wsparcia minie zapewne kilka lat – zauważa ekspertka.

Jakie uczelnie?

– Dofinansujemy projekty uczelni wyższych prowadzšcych kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego – podkreœla Paweł Choršży. Chodzi o: automatykę, robotykę, elektronikę, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, mechatronikę, transport, zarzšdzanie i inżynierię produkcji oraz inżynierię testowš. Co prawda, jak tłumaczy wiceminister, nie ma żadnego ograniczenia geograficznego jeœli idzie o uczelnie, które mogš się ubiegać o œrodki, ale jak można domniemywać najbardziej zainteresowane będš te z województw, w których prężnie rozwija się sektor motoryzacyjny.

Nabór wniosków od uczelni rozpocznie się 15 wrzeœnia i potrwa do 15 paŸdziernika br. Będzie prowadzony elektronicznie za poœrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych. Resort rozwoju planuje rozstrzygnšć konkurs w terminie ok. szeœciu miesięcy od zakończenia naboru.

Konkursy w POWER

Konkurs ogłoszony przez resort rozwoju to niejedyny nabór wniosków o dofinansowanie z POWER. Tylko w lipcu w tym programie już trwa lub wystartuje łšcznie szesnaœcie konkursów, z czego siedem jest kierowanych m.in. do przedsiębiorców. Organizujš je: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (dwa), Ministerstwo Sprawiedliwoœci, Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci (dwa). Przykładowo ta ostatnia czeka na projekty szkoleniowo-doradcze skierowane do przedstawicieli mikro, małych i œrednich firm. O te granty mogš ubiegać się m.in. organizacje pracodawców i organizacje samorzšdu gospodarczego. Z kolei resort pracy w okresie od 5 lipca do 7 sierpnia oferuje m.in. instytucjom szkoleniowym oraz przedsiębiorstwom społecznym granty na przeszkolenie pracowników instytucji rynku pracy w zakresie œwiadczenia usług w ramach sieci EURES.

 

POWER dla motoryzacji

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL