Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Ministerstwo Rozwoju upraszcza dostęp do funduszy UE i system ich rozliczania

Mniej dokumentów, krótsze terminy i jednolite wytyczne to tylko wybrane uproszczenia dotyczšce œrodków UE.
Bloomberg
Mniej dokumentów, krótsze terminy i jednolite wytyczne to tylko wybrane uproszczenia dotyczšce œrodków UE.

Resort rozwoju chce uproœcić dostęp do funduszy UE i ich rozliczania. W tym celu przygotowano nowelizację tzw. ustawy wdrożeniowej. Rzšd przyjšł jš 30 maja. Teraz prace nad niš zaczšł Sejm. Nowela jest elementem Konstytucji Biznesu, a więc pakietu ustaw, które zakładajš reformę prawa gospodarczego.

– Przedsiębiorcy, obok samorzšdów, to główni beneficjenci funduszy UE. Na zmianach skorzystajš jednak wszyscy, którzy chcš ubiegać się o unijne œrodki. Chcemy uproœcić cały proces zwišzany z przyznawaniem dotacji i dalszš realizacjš projektów. Wzroœnie efektywnoœć inwestowania unijnych pieniędzy, a to będzie mieć przełożenie na wskaŸniki gospodarcze – podkreœla Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Co konkretnie zyskajš beneficjenci, w tym przedsiębiorcy?

Tylko jedne wytyczne

Jak wskazuje resort chodzi m.in. o konkursy w rundach, możliwoœć poprawy wniosku o dofinansowanie i o powołanie instytucji rzecznika funduszy europejskich. Jednak zdaniem Marzeny Chmielewskiej, dyrektorki Departamentu Funduszy Europejskich w Konfederacji Lewiatan najważniejsza zmiana dotyczy tzw. wytycznych. Przewidziano bowiem rezygnację z wytycznych programowych, do których stosowania beneficjenci sš obecnie zobowišzani. Aktualnie muszš się oni stosować do zapisów ok. stu różnych dokumentów (wytyczne, zalecenia, instrukcje, szczegółowe opisy osi priorytetowych). To utrudnia realizację projektów. W myœl noweli beneficjent, który podpisze umowę o dofinansowanie będzie zwišzany tylko wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów i to w œciœle wskazanym zakresie. Zniknie zatem obowišzek analizowania dużej liczby dokumentów.

– Choć może nie jest to zmiana spektakularna, to jednak rewolucyjna. Wymusi harmonizację przepisów i likwidację całego katalogu dokumentów. To wielkie ułatwienie – tłumaczy Chmielewska. – To uproœci beneficjentom realizację projektów i jest szczególnie istotne w kontekœcie rozbieżnoœci w interpretacji tych samych kwestii na poziomie wytycznych dla różnych programów – dodaje Łukasz Pupek, partner w jednej z firm doradczych.

Niby nie nowoœć, ale...

Ekspertka Lewiatana dobrze ocenia też, że konkursy będš mogły być dzielone na rundy (obecnie brak jasnych uregulowań w tym zakresie) co oznacza, że ci, którzy nie zdšżš złożyć wniosku w danym terminie, będš mogli zrobić to w kolejnej rundzie. – Rundy to nie nowoœć, bo stosowało je np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ale inne ostrożniejsze instytucje już nie. A teraz kiedy odbywajš się trudniejsze nabory, ich zamykanie nie ma sensu, bo brakuje wniosków - tłumaczy ekspertka. Za oczywistoœć uznaje też ograniczenie obowišzku przedkładania dokumentów np. z Urzędu Skarbowego. Chodzi o zwolnienie wnioskodawców z obowišzku dostarczenia dokumentów, które instytucja będzie mogła uzyskać sama np. zaœwiadczenia z ZUS.

– Cyfryzujšce się przecież już urzędy zamiast żšdać, sprawdzš co trzeba w publicznych systemach – mówi Chmielewska. Cieszy jš także przyspieszenie terminów w postępowaniu odwoławczym z 21 do 14 dni. Tak bowiem skrócono termin na weryfikację zasadnoœci protestu przez instytucję, która oceniała projekt, przed jego przekazaniem do instytucji odwoławczej. Czas na rozpatrzenie protestu skróci się z 30 do 21 dni, a łšczne rozpatrzenie protestu z 60 do 45 dni.

– To narzuci szybsze działanie instytucji. Z punktu widzenia firm to bardzo dobra zmiana – mówi Chmielewska.

– To istotna kwestia w kontekœcie nagminnego korzystania przez instytucje oceniajšce z możliwoœci przedłużenia okresu rozpatrywania protestu z 30 do 60 dni. Skrócenie tego okresu dodatkowo umożliwi np. ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie w kolejnym naborze, co mogłoby nie być możliwe w przypadku 60-dniowego terminu na rozpatrzenie protestu – wtóruje Pupek.

W myœl noweli beneficjent nie będzie też obcišżany odsetkami w przypadku spóŸnienia do 14 dni ze złożeniem wniosku rozliczajšcego œrodki. To nie jedyna zmiana, która zostanie wprowadzona w ustawie o finansach publicznych. Wreszcie o interesy beneficjentów zadba rzecznik funduszy europejskich, odpowiedzialny m.in. za gromadzenie postulatów zwišzanych z realizacjš programów operacyjnych, które będš wpływały na usprawnienie systemu wdrażania. W przypadku pojawienia się problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z instytucjami wdrażajšcymi fundusze UE.

Rzecznika obligatoryjnie powołajš instytucje zarzšdzajšce programami (resort rozwoju i zarzšdy województw), a fakultatywnie inne instytucje systemu realizacji programów operacyjnych. – Dobrze, że w tych instytucjach pojawi się ktoœ, kto przyjmie racje drugiej strony. Poza tym rzecznik będzie obowišzkowo składał okresowe raporty z działalnoœci, co zweryfikuje jego aktywnoœć i skutecznoœć – tłumaczy Chmielewska.

– Proponowane zmiany przyczyniš się przede wszystkim do usprawnienia procesu oceny wniosków oraz zniesienia barier administracyjnych dla wnioskodawców, zarówno na etapie aplikowania, ale i póŸniej podczas realizacji projektów – podsumowuje Pupek, którego szczególnie cieszš usprawnienia w zakresie korekty we wniosku braków formalnych, tj. wydłużenie okresu dokonywania uzupełnień do 21 dni (oczywiste omyłki będš poprawiane przez instytucję z urzędu).

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL