Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Plany konkursów w 2018 r.

Fotorzepa/Marta Bogacz
Znane sš już harmonogramy konkursów na dotacje unijne w poszczególnych programach operacyjnych, które zaplanowano na przyszły rok.

Tylko w największym programie operacyjnym jakim jest „Infrastruktura i Œrodowisko 2014-2020” do wzięcia będzie 850 mln zł na inwestycje w obszarach zwišzanych z szeroko pojętš ochronš œrodowiska.

– Chcemy rozdysponować te 850 mln zł w siedmiu naborach projektów – mówi Witold Słowik, wiceminister rozwoju przypominajšc, że Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko jest specyficzny.

- Większoœć funduszy rozdzielanych jest bez konkursu, bo dotyczš wielkich inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg ekspresowych czy modernizacje linii kolejowych. Tylko niewielka częœć trafia do beneficjentów w formie konkursów – tłumaczy wiceminister Słowik.

W styczniu w programie „Infrastruktura i Œrodowisko 2014-2020”ruszy nabór, w którym duże przedsiębiorstwa będš mogły się ubiegać o 100 mln zł na inwestycje przyczyniajšce się do poprawy efektywnoœci energetycznej.

W lutym o 30 mln zł powalczš autorzy projektów dotyczšcych dobrych praktyk zwišzanych z ochronš zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. O te œrodki mogš ubiegać się m.in. jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki administracji rzšdowej lub samorzšdowej, uczelnie, parki narodowe i pozarzšdowe organizacje ekologiczne.

Na marzec przewidziano dwa nabory na łšcznš kwotę 320 mln zł. 200 mln zł trafi do samorzšdów i firm, które w ich imieniu gospodarujš odpadami, na inwestycje zmniejszajšce iloœć składowanych odpadów. Z kolei o 120 mln zł będš mogły ubiegać się samorzšdy, które chcš przyczynić się do poprawy jakoœci œrodowiska na terenie miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez m. in. rekultywację na cele œrodowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów.

W kwietniu zaplanowano konkurs, w którym 200 mln zł przeznaczono na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. W maju ruszš dwa konkursy, w których m.in. przedsiębiorcy, samorzšdy i spółdzielnie mieszkaniowe będš mogły się starać o fundusze na przebudowę i budowę nowej sieci ciepłowniczej. To działanie wpisujšce się w walkę ze smogiem – jego celem jest likwidacja lokalnych Ÿródeł ciepła, opalanych paliwem stałym, które sš przyczynš tzw. niskiej emisji. 100 z 200 mln zł przeznaczonych na te konkursy przeznaczono dla województwa œlšskiego, bo w nim problem zanieczyszczonego powietrza jest największy w skali kraju

.Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko 2014-2020 w rozmowie wideo z Jarosławem Orlińskim, dyrektorem Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju na http://www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE ” w „Rzeczpospolitej” z 15 grudnia 2017 r. (grzbiet „Ekonomia i Rynek”).

Harmonogramy konkursów na fundusze europejskie na 2018 r. w poszczególnych programach operacyjnych, tak krajowych, w tym także z POIiŒ 2014-2020, jak i regionalnych sš dostępne na stronie internetowej.

 

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL