Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Elektrownia atomowa razem z offsetem

123RF
Ministerstwo Energii ma na stole kilka modeli finansowania siłowni jšdrowej. Dotarliœmy do trzech najbardziej prawdopodobnych koncepcji.

– Teraz to kwestia wyboru jednego spoœród kilku już opracowanych scenariuszy – wskazywał dr Józef Sobolewski, dyrektor departamentu energii jšdrowej w ME, podczas obrad parlamentarnego zespołu ds. energetyki jšdrowej. Nie ujawnił szczegółów.

– Ministerstwo rozważa pięć modeli, ale możliwe sš też ich kombinacje – twierdzi nasz rozmówca zbliżony do ME. Z kolei drugie Ÿródło wskazuje na trzy najbardziej prawdopodobne warianty.

Trzy scenariusze

W pierwszym z nich miałoby powstać konsorcjum celowe polskich instytucji finansowych np. PKO BP, Pekao i PZU, które dostałoby gwarancje Skarbu Państwa, zaœ operatorem byłby BGK. – Rozważany jest też scenariusz polegajšcy na wykupie jednego z mniejszych banków przez inwestora branżowego z zagranicy lub zagranicznš instytucję finansowš, który udzieliłby kredytu – twierdzi nasze Ÿródło. Sugeruje, że przejmujšcym owš instytucję byłby podmiot z państwa preferowanego jako dostawca technologii do polskiej elektrowni atomowej.

Jest także opcja mówišca o emisji zabezpieczonych przez państwo papierów dłużnych i ich wykupie przez fundusze lub jeden z banków np. zachodnich. – We wszystkich koncepcjach gwarantem byłby Skarb Państwa, który miałby zapewnić stabilnoœć regulacyjnš dla tej inwestycji np. w specjalnej ustawie – twierdzi nasze Ÿródło. – Wyboru konkretnej opcji dokonajš wspólnie resorty energii oraz rozwoju i finansów. Ta decyzja wišżę się z zobowišzaniami budżetowymi i pozabudżetowymi – argumentuje osoba znajšca kulisy ustaleń w ME. Twierdzi jednak, że trudno będzie zrealizować tak dużš inwestycję bez finansowania z rynków zewnętrznych.

Model finansowania prawdopodobnie zweryfikuje rolę spółki celowej powołanej do realizacji elektrowni jšdrowej (PGE EJ1), gdzie liderem jest PGE, a udziałowcami Tauron, Enea i KGHM. Dyrektor Sobolewski zapowiedział, że choć prowadzi ona badania œrodowiskowo-lokalizacyjne, to nie będzie docelowym inwestorem. Być może zostanie wchłonięta przez inny podmiot. – Spółka nie posiada takich informacji – stwierdza Rafał Bertrand, dyrektor komunikacji w PGE EJ1. Resort nie odpowiedział na nasze pytania.

Atomowy obowišzek

Jak udało nam się ustalić, w przypadku każdego z modeli finansowych w grę wchodzić może umowa offsetowa. Prawdopodobne jej warunki stanš się wišżšcym elementem przetargu na dostawcę technologii. Wczeœniej jednak resort może ogłosić przetarg na finansowanie lub nawet na koncepcję biznesowš. Chodzi o to, by wygrana w przetargu na dawcę kapitału np. z zagranicy nie determinowała do końca wyboru dostawcy technologii z tego samego kraju. W praktyce jednak będzie trudno tego uniknšć. Choćby dlatego, że chętne podobno do zaoferowania najlepszych warunków offsetowych Chiny dajš pienišdze tylko pod warunkiem technologicznej ekspansji. Zainteresowani sš też Amerykanie. O prawdopodobnym starciu się tych krajów w bitwie o polski atom pisaliœmy kilka tygodni temu.

– Nie zapadła decyzja, czy przetarg na finansowanie przeprowadzić razem czy oddzielnie z postępowaniem na dostawcę technologii. Jeœli przeważy pierwszy wariant, to wybór może nastšpić na poczštku 2019 r. Jeœli będš to oddzielne postępowania, to zwycięzców poznamy już pod koniec 2018 r. – wskazuje nasz rozmówca.

Wstępny harmonogram zakłada koniec budowy bloku w latach 2029–2031. ME ma też pomysł, jak przerzucić na odbiorców częœć kosztów. Wykorzystany może być znany już np. z rynku odnawialnych Ÿródeł energii mechanizm odkup okreœlonej puli energii pochodzšcej z elektrowni jšdrowej. A to oznacza, że w naszych rachunkach pojawi się dodatkowa opłata za atom. – W rozmowach pojawił się obowišzek atomowy na poziomie 15–20 proc. Takie rozwišzanie regulacyjnie istotnie obniża ryzyko projektu. Może być jednak trudne do obronienia, bo stanowi rodzaj wsparcia państwa – zauważa ekspert.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL