Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Walne PGNiG godzi się na próbę ugody z b. prezesami spółki

Bloomberg
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG wyraziło zgodę na próbę ugody spółki z jej byłymi menedżerami, w tym b. prezes Grażynš Piotrowskš - Oliwš - wynika ze œrodowego komunikatu PGNiG.

O tym, że PGNiG zamierza domagać się od b. członków władz spółki 70 mln zł z tytułu naprawienia szkody, napisał we wtorek DGP.

Z relacji gazety wynikało, że według PGNiG, na takie właœnie straty naraziły spółkę zaniechania zarzšdu kierowanego przez Grażynę Piotrowskš-Oliwę. DGP napisał, że w opinii PGNiG Piotrowska-Oliwa miała być odpowiedzialna za ubytek w przychodach spółki od lipca 2012 do marca 2013 r. Od Mirosława Szkałuby PGNiG chce dochodzić kwoty 46,7 mln zł, od Grażyny Piotrowskiej-Oliwy i od Radosława Dudzińskiego po 26,7 mln zł, natomiast od Sławomira Hinca - 22,7 mln zł - czytamy w "DGP".

Dziennik napisał też, że wg. PGNiG szkody wyrzšdzone spółce wynikajš z nienaliczania korekt zwišzanych ze współczynnikiem ciepła spalania gazu. "Zgodnie z każdorazowš taryfš sprzedawcy przy dostawie paliw gazowych o cieple spalania innym niż okreœlone w taryfie cena paliwa gazowego podlegała korekcie współczynnikiem korygujšcym (...). Cena powinna być skorygowana na korzyœć sprzedawcy ze względu na dostarczanie gazu o cieple spalania wyższym niż wskazana w taryfie" - napisano w DGP. Gazeta wyjaœniła, że jakoœć dostarczanego gazu bywa różna, ale jeœli z jego spalania można zyskać więcej ciepła, niż zakładała umowa, to odbiorca powinien zapłacić więcej.

Gazeta napisała, że zasady obowišzywały od 2001 r. do 31 lipca 2014 r. w rozliczeniach z największymi odbiorcami gazu, czyli np. Zakładami Azotowymi w Puławach czy Tarnowie. W praktyce korekty zwišzane z ciepłem spalania gazu nie były nigdy naliczane. W opinii gazety można przypuszczać, że owo nie naliczanie miało zwišzek z marnš kondycjš spółek chemicznych, podobnie - jak PGNiG - pod kontrolš państwa.

W œrodę tuż przed Walnym na stronie spółki pojawiła się informacja o zmianie projektu uchwały. Jak napisano, było to jego "doprecyzowanie".

Chodziło o punkt zwišzany z dochodzeniem roszczeń "o naprawienie szkody wyrzšdzonej przy sprawowaniu zarzšdu od członków Zarzšdu PGNIG S.A., tj. od Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hinca, Mirosława Szkałuby oraz Grażyny Piotrowskiej-Oliwy". We wczeœniejszej wersji mowa była o "wystšpieniu z powództwem przeciwko tym osobom w zwišzku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu". W zmienionej wersji projektu uchwały zaproponowano "wystšpienie z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej, w zwišzku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu". To właœnie ten projekt przyjęło œrodowe Walne.

Skarb Państwa jest większoœciowym udziałowcem gazowej spółki - posiada w niej 71,51 proc. głosów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL