Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Amerykanie składajš pozew przeciwko Enerdze

materiały prasowe
Invenergy złożyło pozew przeciwko kolejnej kontrolowanej przez Państwo spółce energetycznej ze względu na jej odmowę zastosowania się do wyroku Sšdu Najwyższego.
Tym razem chodzi o Energę. Amerykańska spółka energetyczna za poœrednictwem swojej spółki zależnej wystšpiła z powództwem przeciwko Energa-Obrót. Powództwo obejmuje żšdanie zapłaty 32 mln zł jako odszkodowania w zwišzku z odmowš wywišzania się przez Energę z zobowišzań wynikajšcych z korzystnego dla Invenergy wyroku Sšdu Najwyższego. Na poczštku 2013 roku Energa rozwišzała długoterminowš umowę o sprzedaż zielonych certyfikatów, zawartš z należšcš do Invenergy spółkš wiatrowš. W wyniku tego Invenergy dšżyła na drodze sšdowej do uznania rozwišzania tej umowy za bezskuteczne. We wrzeœniu 2016 roku polski Sšd Najwyższy orzekł na rzecz Invenergy, uznajšc, że Energa nie miała prawa do jednostronnego zakończenia obowišzywania umowy „bez uzasadniajšcej to doniosłej przyczyny w œwietle interesów obu stron". W następstwie tego wyroku Sšd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok, w którym orzekł, że rozwišzanie przez Energę umowy o sprzedaż zielonych certyfikatów nie wywarło skutków prawnych. Jak twierdzi Invenergy, bezprawna próba rozwišzania przez Energę długoterminowej umowy, a następnie jej odmowa zastosowania się do wyroków sšdowych, przypominajš działania podjęte przez państwowš spółkę Tauron. W cišgu ostatnich tygodni Amerykanie wystšpili wobec katowickiego koncernu z pozwami na łšcznš kwotę 1,2 mld zł.
- W obliczu kolejnego przypadku, kiedy to podmiot pozostajšcy pod kontrolš Państwa jawne ignoruje zasadę państwa prawa oraz nienaruszalnoœci umów, potencjalni inwestorzy powinni zastanowić się, czy Polska jest bezpiecznym miejscem na lokowanie swoich pieniędzy. Decyzja polskiej firmy państwowej o zignorowaniu wyroku polskiego Sšdu Najwyższego podkreœla obecnš niestabilnoœć œrodowiska inwestycyjnego w Polsce – stwierdził Michael Blazer, chief legal officer Invenergy.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL