Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Powstajš nowe grupy zakupowe na rynku gazu

Bloomberg
Duże kontrakty, ogłaszane wspólnie przez wielu potencjalnych nabywców, starajš się pozyskać m.in. Tauron, PGE, PGNiG, HEG i innogy.

Na rynku gazu w Polsce powstaje coraz więcej grup zakupowych. – Z naszych informacji wynika, że przetargi grupowe na zakup gazu majš w najbliższym czasie ogłosić m.in.: Centralny Zarzšd Służby Więziennej w Warszawie, Bydgoszcz, Poznań, Częstochowa. Tauron planuje udział w tych postępowaniach – informuje zespół komunikacji zewnętrznej i PR spółki. Dodaje, że z roku na rok grupy zakupowe sš coraz większe. Roœnie zarówno liczba podmiotów, które wchodzš w ich skład, jak i liczba punktów poboru gazu. W efekcie wzrasta też wolumen zamawianego surowca i wartoœć przetargów.

Tauron Sprzedaż wygrał niedawno przetarg ogłoszony przez Krakowskš Grupę Zakupowš Gazu. Głównym odbiorcš jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które zamówiło gaz dla swoich 82 kotłowni. Inni odbiorcy to szkoły, przedszkola i żłobki, a także muzea, domy pomocy społecznej i domy kultury.

Niższa cena...

– Grupy zakupowe to coraz bardziej popularne rozwišzanie dla klientów, jeœli chodzi o szukanie efektywnoœci. Z pewnoœciš ta forma nabywania paliwa gazowego, podobnie jak energii elektrycznej, będzie się rozwijać – przekonuje biuro prasowe PGE.

Udział w przetargach, ogłaszanych przez mniej lub bardziej formalne grupy zakupowe, bierze grupa PGNiG. – Niewštpliwym plusem ofertowania grup zakupowych jest możliwoœć pozyskania znaczšcego wolumenu oraz odbiorców. Bariery to skumulowane duże zamówienia, które będš trudniej osišgalne dla małych dostawców – mówi Bartosz Cholawo, kierownik działu PR i CSR w PGNiG Obrót Detaliczny. Jego zdaniem decydujšcym czynnikiem wpływajšcym na powstawanie grup zakupowych jest cena. Firma ma wyspecjalizowanš komórkę do obsługi postępowań przetargowych, która m.in. analizuje wszystkie ogłoszenia pojawiajšce się w biuletynach informacji publicznej.

...i wyższy wolumen

O pozyskanie nowych klientów walczš też mniejsze firmy, m.in. HEG. Spółka zwraca uwagę, że o złożeniu konkretnej oferty decyduje po ogłoszeniu specyfikacji zamówienia i okreœleniu wymagań przez zamawiajšcego. – Kluczowe będzie to, czy umowa, jakiej oczekuje zamawiajšcy, nie będzie zawierała istotnej asymetrii na niekorzyœć dostawców, np. niewspółmierne do ryzyka kary umowne – mówi Tomasz Lelonek, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży HEG. Spółka brała z powodzeniem udział m.in. w przetargach na dostawy gazu do grup zakupowych organizowanych przez Urzšd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i OPEC w Gdyni.

Żadnych umów z grupami zakupowymi w obszarze gazu na razie nie ma innogy Polska. Ale spółka jest zainteresowana pozyskiwaniem takich klientów. – W naszej ocenie główne czynniki na korzyœć grup zakupowych to efekt skali, możliwoœć zatrudnienia jednego doradcy w procesie przez kilka podmiotów. Również skala zaangażowania po stronie klienta w procesy zwišzane z zapytaniem ofertowym i analizš zapytań jest nieporównywalnie mniejsza – uważa Wojciech Graczyk, dyrektor w innogy Polska.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL