Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Tauron pozwany za wiatraki

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Invenergy, amerykański inwestor z branży energetyki pozywał Tauron o ponad 1,2 mld zł (około 325 milionów dolarów) odszkodowania za niezgodne z prawem rozwišzanie umów długoterminowych. Stawia też zarzuty Skarbowi Państwa.

Invenergy, amerykańska spółka energetyczna o globalnym zasięgu, ogłosiła w poniedziałek, że za poœrednictwem powišzanych spółek złożyła pozwy przeciwko Tauron Polska Energia S.A. („Tauron S.A."), jednemu z czterech największych polskich przedsiębiorstw energetycznych. Łšczna wysokoœć roszczeń przekracza kwotę 1,2 miliarda zł (ok. 325 milionów dolarów).

Invenergy domaga się odszkodowania na podstawie przepisów polskiego prawa regulujšcych odpowiedzialnoœć za czyn niedozwolony oraz na mocy przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Amerykanie zarzucajš spółce Tauron S.A. zarzut „nieetycznych i niezgodnych z prawem działań polegajšcych na rozwišzaniu długoterminowych umów z operatorami farm wiatrowych na zakup energii oraz praw majštkowych ze œwiadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów)".

Jak informuje Invenergy w specjalnym komunikacie przesłanym do redakcji „Rzeczpospolitej" w pozwach „podnoszony jest także zarzut istotnego udziału ówczesnych przedstawicieli Skarbu Państwa w tych działaniach".

Invenergy jest długoterminowym inwestorem w Polsce poczšwszy od roku 2005 z inwestycjami rzędu 2,2 miliarda zł (ok. 595 milionów dolarów) na 11 działajšcych projektów zwišzanych z energiš wiatrowš.

- Podjęliœmy się długoterminowej inwestycji w Polsce w przekonaniu, że istnieje w Polsce porzšdek prawny, który chroni nasze inwestycje przed tego typu działaniami. Ten spór sšdowy zweryfikuje nasze założenia, jakimi kierowaliœmy się podejmujšc pierwotnš decyzję inwestycyjnš; będzie też swoistym sygnałem dla rynku czy Polska jest krajem, gdzie inwestorzy mogš polegać na zasadzie pewnoœci umów – powiedział Michael Polsky, założyciel i prezes Invenergy.

Spółka przypomina historię biznesu w Tauronem. „W roku 2010 po bezpoœrednich negocjacjach ze spółkš Tauron, spółki powišzane z Invenergy podpisały długoterminowe umowy z Polskš Energiš – Pierwszš Kompaniš Handlowš Sp. z o.o. ("PE-PKH"), spółkš kontrolowanš przez Tauron i będšcš w całoœci jego własnoœciš. Tauron nalegał, aby to PE-PKH została stronš umowy, zapewniajšc zarówno Invenergy, jak i jej partnerów i kredytodawców, że PE-PKH jest godnš zaufania spółkš zależna. Umowy zawarte z PE-PKH przewidywały, że PE-PKH będzie nabywać od spółek energię oraz zielone certyfikaty, które mogš stanowić przedmiot obrotu i stanowiš potwierdzenie, że energia elektryczna została wytworzona ze Ÿródeł odnawialnych".

Zdaniem pozywajšcego „wkrótce po zawarciu umów na okres 15 lat, Tauron rozpoczšł serię działań majšcych na celu uwolnienie jego samego oraz jego spółki zależnej PE-PKH od przyjętych zobowišzań. Działania te polegały na wyzbyciu się wszelkich znaczšcych aktywów należšcych do PE-PKH, a także zwolnieniu, doprowadzeniu do zakończenia współpracy lub przeniesieniu osób z kluczowego personelu PE PKH. Następnie w roku 2014 Tauron, działajšc jako jedyny wspólnik PE-PKH, podjšł uchwałę otwierajšcš likwidację spółki PE-PKH. Działanie to miało na celu faktyczne zerwanie zobowišzań umownych cišżšcych na PE-PKH".

W rozpoczętych teraz nowych procesach sšdowych Invenergy zarzuca też, że „ówczeœni przedstawiciele Skarbu Państwa i Tauronu mieli istotny udział w zaplanowaniu doprowadzenia do rozwišzania, przy wykorzystaniu Tauron, umów handlowych zawartymi pomiędzy PE-PKH a spółkami powišzanymi z Invenergy. Skarb Państwa, będšc największym akcjonariuszem spółki Tauron, skutecznie jš kontroluje. Większoœć członków rady nadzorczej Tauron S.A. została powołana przez Skarb Państwa. W roku 2014 Minister Skarbu Państwa uznał Tauron za spółkę o znaczeniu strategicznym dla gospodarki państwa; obecnie spółka jest nadzorowana przez Ministra Energii".

- Przez ostatnie kilka lat dokładaliœmy wszelkich starań, aby wspólnie z Tauron i innymi osobami decyzyjnymi rozwišzać ten spór; dochodziliœmy też naszych praw w postępowaniach sšdowych wytoczonych przeciwko PE-PKH. Spotkaliœmy się jedynie ze zwłokš, obstrukcjš a wreszcie z milczeniem. Prowadzone obecnie kroki sšdowe sš nieuniknionym skutkiem odmowy wypełnienia przez Tauron zobowišzań umownych i braku poszanowania przez niš prawa – powiedział Michael Blazer, dyrektor ds. prawnych w Invenergy.

Tauron na razie nie skomentował wystšpienia Amerykanów.

Invenergy i jej spółki powišzane prowadzš i eksploatujš duże elektrownie wytwarzajšce energię z odnawialnych Ÿródeł energii oraz urzšdzenia do jej magazynowania w obu Amerykach, Europie oraz Azji. Siedziba znajduje się w Chicago, spółka posiada filie w USA, Kanadzie, Meksyku, Japonii oraz w Europie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL