Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energetyka

Będzie mniejsza dywidenda z wrocławskiej Kogeneracji

materiały prasowe
Zarzšd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zmienił politykę dywidendowš na lata 2018 - 2022.

W tych latach zdecydowano o rekomendowaniu wypłaty 10-40 proc. z zysku jednostkowego (skorygowanego o odpisy aktualizujšce wartoœć majštku trwałego). W pierwszej kolejnoœci jednak pod uwagę będzie brane ogólne zadłużenie spółki, planowane wydatki inwestycyjne, płynnoœć spółki i jej prognozy co do rozwoju sytuacji rynkowej.

Poprzednia polityka dywidendowa spółki zakładała przeznaczanie 65 proc. zysku na dywidendę, co było uzależnione od poziomu planowanych nakładów inwestycyjnych.

Jak tłumaczy spółka, że zmiana polityki dywidendowej to efekt analiz sytuacji finansowej zwišzanych z planowanš inwestycjš w elektrociepłowni Czechnica, gdzie przewiduje się budowę nowych mocy. Majš one zastšpić te obecnie eksploatowane. Realizacja inwestycji planowana jest właœnie na lata 2018-2022.

Œrodki na to Kogeneracja chce pozyskać m.in. z dywidend zależnej od niej Elektrociepłowni Zielona Góra. Będzie też pozyskiwać finansowanie zewnętrzne.

Zdecydowano też o wypłacie mniejszej niż wczeœniej nagrody z zysku za 2017 r. Zarzšd wnioskował o przeznaczeniu na ten cel 40,23mln zł, czyli 2,70 zł na jednš akcję. Pozostała częœć zysku, czyli prawie 61,11 mln zł zasili kapitał rezerwowy.

Przypomnijmy, że z zysku wygenerowanego w 2016 r. spółka wypłaciła ponad 98 mln zł, co dawało 6,58 zł na akcję, zaœ rok wczeœniej - 93,1 mln zł, czyli 6,25 zł na akcję.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL