Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energetyka

PSE: Więcej ofert na redukcję mocy

Bloomberg
Coraz więcej firm jest zainteresowanych œwiadczeniem usługi redukcji zapotrzebowania na moc (tzw. DSR) na żšdanie operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W sumie PSE otrzymało 27 ofert na ogłoszony w grudniu ub.r. przetarg. Œwiadczenie usługi DSR w ramach programu gwarantowanego w pakiecie letnim (1 lipca- 30 wrzeœnia 2018 r. i 1 kwietnia-30 czerwca 2019 r.) oraz zimowym (1 paŸdziernika-31 marca 2019) zaproponowało po 11 podmiotów. Kolejne pięć ofert dotyczyło programu bieżšcego (od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 r.).

Zarówno w przypadku pakietu letniego jak i zimowego PSE chciało pozyskać po 500 MW.

-Większa liczba ofert, w porównaniu do wczeœniej prowadzonych postępowań przetargowych œwiadczy o tym, że na rynku jest dostępny znaczny potencjał mocy, które sš gotowe do redukcji. Nie bez znaczenia jest fakt, że doskonalimy warunki œwiadczenia tych usług, wspólnie z ich wykonawcami – zaznaczył cytowany w komunikacie PSE Jarosław Socha, wicedyrektor departamentu przesyłu PSE.

W przetargu na redukcję zapotrzebowania na polecenie PSE w programie bieżšcym oferty złożyły: Tauron PE, Enspirion, Enernoc, Power Block oraz Innogy Polska. Najniższš maksymalna cenę jednostkowa netto za redukcję zapotrzebowania na poziomie - 11 999 zł/ MWh zaproponował Tauron, a najwyższš Enernoc - 13 814 zł/MWh. PSE zamierzajš przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponad 47,66 mln zł (netto).

Z kolei w przypadku pakietu letniego i zimowego w programie gwarantowanym oferty złożyły: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław", CMC Poland, ArcelorMittal, RE Alloys, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Power Block, Polski Koncern Naftowy Orlen, Enea, PCC Rokita, Enspirion oraz Enernoc. Najniższš maksymalna cenę jednostkowa netto za redukcję zapotrzebowania zaproponowała firma RE Alloys - 8 000 zł/MWh, a najwyższš Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" -13 815 zł/MWh. Budżet tego zamówienia to maksymalnie 175,1 mln zł (netto). Więcej przeznaczono na program letni (prawie 109,26 mln zł). W przypadku programu zimowego jest to 65,85 mln zł.

Należšca do Energi spółka Enspirion zgłosiła gotowoœć do największego ograniczenia mocy spoœród wszystkich uczestników. Firma pozyskała do współpracy wielu partnerów wœród m.in. hut, zakładów chemicznych, cementowni, odlewni, zakładów z branży spożywczej czy firm telekomunikacyjnych. Współpracę w tym zakresie rozpoczęto także z Grupš Azoty.

Dzięki temu ostatecznie Enspirtion mógł złożyć ofertę redukcji 340 negawatów przez cztery godziny dziennie od kwietnia do wrzeœnia (pakiet letni), oraz 360 negawatów przez szeœć godzin dziennie od paŸdziernika do marca (pakiet zimowy). To trzy razy więcej niż w ubiegłorocznym, pierwszym przetargu zorganizowanym przez PSE i jednoczeœnie 70 proc. mocy możliwej do zakontraktowania przez PSE w przetargu na DSR w programie gwarantowanym

Usługa redukcji zapotrzebowania na moc może wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kraju. Pozwala ograniczyć zużycie wybranych odbiorców, gdy wystšpi zagrożenie niedoborów energii.

- Wiele firm posiada instrumenty i zdolnoœci, które mogłyby w takiej usłudze wykorzystać. Mogš okresowo przejœć na wewnętrzne Ÿródła zasilania, albo przesunšć w czasie pewno procesy, czego przykładem jest wczeœniejsze utworzenie hałd w kopalniach - tłumaczy Piotr Chylmański, główny specjalista ds. DSR w Enspirion.

Zgodnie z warunkami przetargu PSE może wezwać firmy do redukcji od poniedziałku do pištku. W pakiecie letnim firmy muszš być dyspozycyjne w godzinach od 10 do 18, natomiast w zimowym od 16 do 20. PSE będzie zgłaszać wstępnš potrzebę przeprowadzenia usługi dzień wczeœniej. Firmy uczestniczšce w programie gwarantowanym każdorazowo zaproponujš cenę, która nie może być wyższa niż maksymalna wskazana w przetargu. PSE będzie przekazywać informację o wyborze konkretnej oferty najpóŸniej godzinę przed rozpoczęciem redukcji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL