Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Wszawica - rzecznik apeluje do dyrektorów szkół i przedszkoli

Adobe Stock
Zgoda rodziców na powierzenie dziecka opiece szkoły czy przedszkola jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie – w uzasadnionym przypadku – przeglšdu czystoœci skóry głowy dziecka - wskazuje dyrektorom placówek oœwiatowych Rzecznik Praw Dziecka.

- Temat wszawicy systematycznie pojawia się na poczštku roku szkolnego, gdy dzieci wracajš z kolonii i obozów, a następnie póŸnš jesieniš i na poczštku zimy, kiedy zaczynajš nosić czapki – przypomina Marek Michalak.  - Wywieszana na drzwiach przedszkola czy szkoły kartka informacyjna z proœbš o sprawdzenie dzieciom głów wywołuje u rodziców wiele negatywnych reakcji. Niejednokrotnie żšdajš oni natychmiastowego wykrycia „sprawcy" problemu, pozostawienia go w domu, a nawet skierowania wniosku do sšdu rodzinnego, jednoczeœnie nie wyrażajšc zgody na sprawdzenie czystoœci głowy własnemu dziecku. Zdarzajš się też sytuacje, gdy rodzice w przypadku wykrycia wszawicy u własnego dziecka nie informujš o tym przedszkola czy szkoły, uważajšc to za wstydliwy problem.

Zdaniem RPD milczenie w takich okolicznoœciach jest wyborem najgorszym z możliwych - opóŸnia właœciwš reakcję pracowników przedszkola czy szkoły oraz innych rodziców i naraża pozostałe dzieci. Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do dyrektorów szkół i przedszkoli o wypracowanie – z udziałem rodziców – okreœlonych procedur przeglšdu czystoœci skóry głowy, które będš przez wszystkich akceptowane i respektowane.

Marek Michalak zauważa, że dzieci codziennie sš powierzane opiece pracowników przedszkola/szkoły, którzy majš zadbać o ich bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

W zgłoszeniach kierowanych do Biura RPD skarżšcy wskazujš na przykłady rodzin, które bagatelizujš sytuację i nie przeprowadzajš kuracji u wszystkich domowników lub zwlekajš z zakupem œrodków i ich zastosowaniem, co znacznie wydłuża w czasie eliminację wszawicy oraz sprzyja jej rozprzestrzenianiu.

- Skutecznoœć wszelkich działań wišże się z systematycznym i skoordynowanym realizowaniem działań profilaktycznych. Będš one jednak skuteczne, jeœli rodzice będš mieli zaufanie do pielęgniarki/higienistki szkolnej, nauczycieli, a współpraca z nimi będzie układała się właœciwie. Tylko wtedy wszawica – jeœli w ogóle się pojawi – zostanie wyeliminowana w możliwie najkrótszym czasie – ocenia Rzecznik i przypomina, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opiekš (w tym również opiekš zdrowotnš przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolnš w placówce/szkole/przedszkolu) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie – w uzasadnionym przypadku – przeglšdu czystoœci skóry głowy dziecka (w warunkach, które zagwarantujš dziecku intymnoœć, a wykonywane czynnoœci odbędš się z poszanowaniem jego godnoœci osobistej).

W przypadku zaplanowania kontroli, rodzice powinni zostać powiadomieni o jej terminie, a po jej przeprowadzeniu – o wyniku (o skali zjawiska w danej grupie, bez wskazywania konkretnych dzieci, których problem dotyczy). To na pielęgniarce/higienistce szkolnej spoczywa obowišzek bezpoœredniego kontaktu z rodzicami dziecka, poinformowanie ich o sprawie, ewentualnie poinstruowanie o sposobie działania oraz monitorowanie sytuacji - wskazuje Rzecznik.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL