Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Alkohol i żłobek nie mogš być zbyt blisko

AdobeStock
Pomiędzy sklepem z alkoholem a żłobkiem musi istnieć trwała przeszkoda w postaci np. krawędzi jezdni, muru czy cieku wodnego.

Przedsiębiorca, który w swoim sklepie chce sprzedawać napoje alkoholowe musi uzyskać niezbędne zezwolenie. Zasady jego udzielania reguluje ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy prawa miejscowego uchwalane przez radę gminy. Problem pojawia się, kiedy punkt sprzedaży alkoholu ma być usytuowany na tej samej ulicy, na której funkcjonuje np. żłobek.

Tak było we Wrocławiu. Tamtejsza Komisja Rozwišzywania Problemów Alkoholowych negatywnie zaopiniowała wniosek właœcicielki sklepu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartoœci powyżej 18 proc. alkoholu. Jako powód wskazano przepis uchwały rady miejskiej, wyłšczajšcy dopuszczalnoœć usytuowania miejsc stałej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w najbliższej okolicy placówek szkolnych, wychowawczych i opiekuńczych, młodzieżowych domów kultury, œwietlic œrodowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Co oznacza najbliższa okolica

Na to postanowienie właœcicielka sklepu wniosła zażalenie. Jej zdaniem art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie jest ostatecznš definicjš, lecz wskazówkš do prawidłowego rozumienia ustawy. Wskazała również, iż dotychczasowym najemcom lokalu udzielano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a placówka przedszkolna funkcjonuje w tym miejscu od 2010 r., okolica jest podobnie zagospodarowana, a mieszkańcy nie sprzeciwiajš się sprzedaży alkoholu w tym sklepie.

Dokonujšc wykładni sformułowania „najbliższa okolica obiektów chronionych uchwałš", samorzšdowe kolegium odwoławcze podkreœliło, że wyrażenie to nie zostało zdefiniowane ani w ustawie, ani w uchwale rady miasta. Zgodnie z art. 21 pkt. 1 ustawy, „najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych" to obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałš przeszkodš o charakterze faktycznym, takš jak krawędŸ jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejœć oraz ciek wodny bez bliskich przepraw. Jednak „najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych" to nie to samo co „najbliższa okolica" obiektów chronionych uchwałš. - Definicja zawarta w ustawie może służyć co najwyżej pomocniczo w interpretacji przepisów uchwały rady miasta – podkreœlono.

SKO bioršc pod uwagę przede wszystkim znajdujšcy się w aktach sprawy materiał fotograficzny obrazujšcy teren i okolice, gdzie zlokalizowany jest lokal oraz położenie żłobka, stwierdziło, że podziela stanowisko Komisji Rozwišzywania Problemów Alkoholowych. Żłobek znajduje się bowiem w niewielkiej odległoœci od lokalu, tj. około 30 metrów, w bezpoœrednim otoczeniu sklepu. Jak zaznaczono, pomiędzy tymi obiektami brak jest przeszkody, która by je rozdzielała w sposób pozwalajšcy na stwierdzenie, że lokal nie znajduje się na obszarze rozcišgajšcym się dookoła żłobka. Wychodzšc z lokalu można dostać się bezpoœrednio do żłobka, bowiem znajduje się on na tej samej ulicy, w jednej osi komunikacyjnej układu pieszego. – Dla przeciętnego obserwatora sklep znajduje się niewštpliwie w najbliższej okolicy żłobka – podkreœliło SKO.

Odnoszšc się do argumentacji właœcicielki sklepu, SKO wyjaœniło, że udzielenie innym przedsiębiorcom zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym lokalu nie może być brane pod uwagę w tej konkretnej sprawie.

Właœcicielka nie dała za wygranš, i zaskarżyła negatywne dla siebie rozstrzygnięcie do sšdu administracyjnego. Zarzuciła, że w podobnym stanie prawnym i faktycznym udzielano pozwolenia na sprzedaż alkoholu innym podmiotom gospodarczym, natomiast SKO w ogóle nie odniosło się do zarzutu strony, że zlokalizowane sš one w bliskiej odległoœci od m.in. szkół i placów zabaw, uznajšc, iż ten fakt jest bez znaczenia dla sprawy. Właœcicielka sklepu podniosła także jeszcze raz, iż w poprzednim okresie, w podobnym stanie prawnym i faktycznym udzielano zezwolenia na sprzedaż alkoholu kolejnym najemcom lokalu.

Wykładnia językowo-gramatyczna

Wojewódzki Sšd Administracyjny we Wrocławiu nie podzielił tych argumentów, i uznał, że zaskarżone postanowienie nie narusza prawa. W uzasadnieniu wyjaœniono, iż wykładnia językowo-gramatyczna art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci prowadzi do wniosku, że najbliższš okolicę punktu sprzedaży stanowi pewien obszar zamknięty trwałš przeszkodš faktycznš. Jak przy tym zaznaczono, ustawodawca dokonał jedynie przykładowego wyliczenia przeszkód faktycznych, którym należałoby przyznać charakter "trwałych", wœród nich wymieniajšc: krawędŸ jezdni, zabudowę, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejœć oraz ciek wodny bez bliskich przepraw.

Tymczasem na tle kompletnego, w ocenie sšdu, materiału dowodowego prawidłowe było stanowisko SKO, iż między obiektami nie występuje trwała przeszkoda faktyczna jak krawędŸ jezdni, mur, ciek wodny, czy jakakolwiek inna o takim charakterze. Obiekty znajdujš się na tej samej ulicy, w jednej osi układu komunikacyjnego. Chodnik przed żłobkiem i spornym lokalem umożliwia łatwe przemieszczanie się między obiektami, a wychodzšc z lokalu strony skarżšcej można bez przeszkód dostać się do żłobka.

WSA nie miał wštpliwoœci, że między żłobkiem a lokalem nie występuje żadna trwała zabudowa. – Budynki, w których znajduje się sporny lokal i żłobek sšsiadujš ze sobš, stanowiš cišgłš zabudowę ulicy, między nimi nie została umieszczona żadna trwała przeszkoda faktyczna w postaci zabudowy uniemożliwiajšcej zarówno dostęp jak i kontakt wzrokowy i słuchowy. Trzeba z całš mocš podkreœlić, że przesłanki te muszš być spełnione kumulatywnie – wskazano w uzasadnieniu.

Jednoczeœnie sšd zaznaczył, że sytuacja faktyczna przedsiębiorców prowadzšcych lokal w poprzednim okresie, czy też sytuacja innych wskazanych lokalizacji na terenie Wrocławia nie jest i nie może być przedmiotem rozważań i ustaleń w rozpoznawanej sprawie. – Opisana w art. 32 konstytucji zasada równoœci wobec prawa, wbrew zarzutom skargi nie została naruszona w sprawie – stwierdził WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 paŸdziernika 2017 r.

sygnatura akt: III SA/Wr 516/17

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.adamski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL