Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Szkoły dla dorosłych trudniej wyłudzš dotację od 2018 r.

shutterstock
Częœć publicznych pieniędzy placówka otrzyma, jeœli uczniowie zdadzš egzaminy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uszczelnia system dotacji. Zdarza się bowiem, że kilka przedszkoli niepublicznych otrzymuje pienišdze na to samo dziecko. Problem ten występuje też w szkołach dla dorosłych.

Po zmianach dotacja na jednš osobę będzie wypłacana raz. Kontrolę umożliwiš m.in. zmiany w Systemie Informacji Oœwiatowej. Częœć dotacji w szkołach dla dorosłych zostanie też uzależniona od efektów i będzie wypłacana dopiero po zdanym egzaminie. Wchodzšce w życie od stycznia zmiany przewidziano w ustawie o finansowaniu zadań oœwiatowych.

Na koniecznoœć ukrócenia wyłudzeń dotacji przez szkoły dla dorosłych wskazywał wrzeœniowy raport Najwyższej Izby Kontroli. W Polsce funkcjonuje ponad 3800 szkół dla dorosłych, w których kształci się ponad 400 tys. słuchaczy. Szkoły niepubliczne, które kształcš czterech na pięciu dorosłych, otrzymujš rocznie œrednio ok. 3 tys. zł dotacji na każdego słuchacza, który uczęszcza na minimum połowę obowišzkowych zajęć w miesišcu (wymagane sš własnoręczne podpisy słuchaczy na listach obecnoœci).

Na wysokoœć otrzymywanych œrodków nie wpływa zaœ jakoœć kształcenia w szkole ani jego skutecznoœć. Zdaniem NIK to sprzyja nadużyciom. Chodzi o fałszowanie podpisów na listach obecnoœci, uzupełnianie list po odbyciu zajęć albo składanie podpisów jeszcze przed przeprowadzeniem zajęć. Z ustaleń NIK wynika, że trzy szkoły niepubliczne (spoœród 15 skontrolowanych) mogły w ten sposób wyłudzić dotacje. NIK złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Szkoły zainteresowane sš rekrutacjš jak największej liczby słuchaczy, prowadzš więc intensywne akcje promocyjne, oferujšc nawet sprzęt elektroniczny lub gotówkę za zapisanie się do szkoły lub nakłonienie do tego znajomych. Do szkół dla dorosłych trafiajš więc nie tylko osoby chcšce zdobyć lub uzupełnić wykształcenie, ale także ci, których celem jest otrzymanie legitymacji uprawniajšcej do zniżek lub zaœwiadczeń niezbędnych do pozyskania œwiadczeń z pomocy społecznej. Efekt: bardzo duży odsetek rezygnacji z nauki.

podstawa prawna: ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. DzU z 29 listopada 2017 r., poz. 2203

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL