Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

RPO do MEN ws. praw pełnoletnich uczniów

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski
W zwišzku z wpływajšcymi skargami obywateli Rzecznik Praw Obywatelskich powzišł informację o problemach uczniów pełnoletnich z właœciwym uregulowaniem ich praw i obowišzków w statucie szkoły.

W Prawie oœwiatowym brak jest szczegółowych przepisów regulujšcych zasady usprawiedliwiania nieobecnoœci uczniów pełnoletnich w szkole, zwalniania się ich z zajęć lekcyjnych, czy też wyrażania zgody na wycieczki szkolne. Sprawa ta, jako że dotyczy praw i obowišzków uczniów, okreœlana jest w statucie szkoły.

Postanowienia statutu szkoły – jak wynika ze skarg obywateli – często zakazujš możliwoœci samodzielnego usprawiedliwiania nieobecnoœci w szkole, zwalniania z zajęć lekcyjnych, czy też wyrażania zgody na wycieczki szkolne przez uczniów pełnoletnich. Wówczas jedynym rozwišzaniem, dopuszczanym przez statut szkoły jest złożenie odpowiedniego oœwiadczenia przez przedstawicieli ustawowych, najczęœciej rodziców pełnoletniego ucznia.

Rzecznik zwrócił uwagę, że z chwilš uzyskania pełnoletnoœci dana osoba może samodzielnie wpływać na swojš sytuację prawnš kształtowanš dotšd w wyniku działania jej przedstawicieli ustawowych. Rodzice tracš zatem prawo reprezentowania dziecka przed organami administracji publicznej. Nie mogš już dłużej składać oœwiadczeń woli w imieniu dziecka, o ile nie uzyskajš od niego odpowiedniego upoważnienia. Co do zasady więc pełnoletnia osoba powinna mieć możliwoœć do samodzielnego decydowania o sobie.

Każdy uczeń szkoły, niezależnie od wieku, poddany jest szczególnemu reżimowi prawnemu, który jest kształtowany nie tylko przez akty prawa powszechnie obowišzujšcego, jak Konstytucja i ustawy, ale również akty wewnętrzne szkoły. Statut szkoły, jako akt prawa wewnętrznego, nie może jednak regulować kwestii zdolnoœci do czynnoœci prawnej odmiennie niż czyni to akt wyższego rzędu, jakim jest Kodeks cywilny, który stanowi, że pełnš zdolnoœć do czynnoœci prawnych nabywa się z chwilš uzyskania pełnoletnoœci.

Innym, również istotnym problemem, na który wskazujš w swoich skargach obywatele jest ustanowienie w statucie szkoły zakazu opuszczania budynku, czy terenu szkoły w czasie przerw przez uczniów. Zakaz ten skierowany jest także do uczniów pełnoletnich. Decyzja o umieszczeniu takiego zakazu w statucie szkoły z pewnoœciš podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Niemniej jednak, z prawnego punktu widzenia, nie istniejš wyraŸne przepisy dotyczšce wychodzenia uczniów na przerwach poza budynek czy teren szkoły. W ocenie skarżšcych takie zakazy zawarte w statutach szkoły nadmiernie ingerujš w wolnoœć pełnoletnich uczniów, która pozostaje pod ochronš konstytucyjnš.

Rzecznik zwrócił się do Minister z proœbš o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie, w tym o wskazanie, w jaki sposób MEN zamierza rozwišzać wymienione powyżej problemy.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL