Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Coraz więcej samorzšdów finansuje opiekę w przedszkolach

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Coraz więcej samorzšdów finansuje opiekę nad trzy– i czterolatkami. Rodzice płacš tyko za posiłki.

Władze Suwałk postanowiły, że od stycznia rodzice wszystkich dzieci zameldowanych w tym mieœcie zostanš zwolnieni z opłat za przedszkola. Będš płacili tylko za wyżywienie. Oprócz zameldowania warunkiem skorzystania z tego zwolnienia będzie też odprowadzanie podatku.

– Wprowadzenie nowej ulgi to wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci uczęszczajšcych do suwalskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych całodziennych w szkołach podstawowych oraz kolejny element polityki prorodzinnej miasta – mówi Kamil Sznel z biura prezydenta miasta.

Z ulgi nie będš mogli skorzystać rodzice mieszkajšcy w przyległych do Suwałk gminach, korzystajšcy z miejskich przedszkoli.

Do tej pory prawo do bezpłatnego przedszkola w Suwałkach mieli rodzice trzy- i czterolatków pod warunkiem, że nie ukończyli jeszcze 35. roku życia. Płacili jedynie za wyżywienie. Od nowego roku kryterium wieku nie będzie brane pod uwagę.

– Jak wynika z bieżšcych analiz, skutki finansowe wprowadzenia tych zmian nie będš mocno obcišżały budżetu miasta – podkreœla Sznel.

Coraz więcej samorzšdów finansuje swoim mieszkańcom bezpłatne przedszkola. Od wrzeœnia sš bezpłatne w Warszawie.

– Dzięki likwidacji opłat rodzice w domowym budżecie mogš zaoszczędzić nawet 1000 zł rocznie. Płacš jedynie za posiłki. Dzięki temu rozwišzaniu zmniejszš się bariery ekonomiczne w dostępie do edukacji przedszkolnej dla rodzin o niskich dochodach – mówi Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy.

Za pobyt dziecka w placówce nie płacš też rodzice w Częstochowie.

– Od wrzeœnia 2014 r. przestały obowišzywać opłaty za pobyt dziecka w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, także powyżej ustawowo gwarantowanych bezpłatnych pięciu godzin. Regulacja dotyczy przedszkolaków mieszkajšcych na terenie Częstochowy – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Zgodnie z prawem w całej Polsce edukacja przedszkolna jest bezpłatna przez przynajmniej pięć godzin dziennie. Najczęœciej nie ponosi się opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 8 do 13. Za dłuższy rodzice nie mogš jednak płacić więcej niż 1 zł za godzinę. Dotyczy to także zajęć dodatkowych, takich jak szachy czy taniec towarzyski.

Gmina może jednak pobierać niższe opłaty. Przepisy te obowišzujš od wrzeœnia 2013 r. Częœć samorzšdów zdecydowała się na wprowadzenie korzystniejszych stawek niż ustawowe. Na przykład w Kluczborku rodzice płacš 50 gr za drugie i kolejne dziecko z rodziny, korzystajšce równoczeœnie ze œwiadczeń. Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych jest bezpłatne. Ulgi przysługujš też za pobyt dzieci z rodzin wielodzietnych i najuboższych – korzystajšcych z pomocy społecznej. 75 proc. zniżki dla dzieci z rodziny posiadajšcej Kartę Dużej Rodziny przewidziano we Włocławku. Za godzinę pobytu rodzice przynajmniej trojga dzieci zapłacš więc 25 gr.

Zgodnie z prawem także rodzice zerówkowiczów od stycznia 2017 r. nie płacš nic. I to niezależnie od tego, czy dzieci chodzš do zerówki w szkole czy w przedszkolu. Ma to zwišzek z tym, że szeœcioletni uczniowie uczęszczajšcy do przedszkoli zostali objęci subwencjš oœwiatowš. Samorzšdy otrzymujš więc na ich kształcenie œrodki z budżetu państwa. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL