Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Dzieci z in vitro sš dyskryminowane

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Rzecznik Praw Dziecka wyraża zaniepokojenie, czy wprowadzenie zmian w systemie oœwiaty, dotyczšcych obowišzku szkolnego, nie prowadzi do odwrócenia korzystnego trendu zwiększajšcego wczesny dostęp do edukacji dzieci z rodzin ubogich oraz z obszarów wiejskich.

Obowišzujšce przepisy wprowadziły obowišzek szkolny od 7. roku życia oraz obowišzek dziecka w wieku 6 lat do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Szczególne zaniepokojenie Marka Michalaka budzi sytuacja dzieci z rodzin ubogich oraz z obszarów wiejskich, dla których obowišzkowe przygotowanie przedszkolne i obniżenie wieku obowišzku szkolnego było szansš na zminimalizowanie skutków działania negatywnych czynników zmniejszajšcych ich zdolnoœci edukacyjne.

- Struktura społeczna i rosnšce zróżnicowanie materialne sprawiajš, że w praktyce szanse na dobrš edukację dzieci i młodzieży nie sš równe. Na szczególnš uwagę zasługuje sytuacja na obszarach wiejskich, gdzie kumuluje się szereg zjawisk wpływajšcych niekorzystnie na możliwoœci edukacyjne najmłodszych – zwraca uwagę Marek Michalak.

W opinii Rzecznika, ważnym wstępnym warunkiem wyrównywania szans edukacyjnych jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego. Zajęcia przedszkolne stymulujš rozwój dziecka i przygotowujš je do nauki szkolnej, kształtujš umiejętnoœć obcowania z rówieœnikami, a dzieciom z rodzin o niskim kapitale kulturowym dostarczajš bodŸców do rozwoju intelektualnego. Dzięki temu w przyszłoœci lepiej radzš sobie w szkole od tych, które do przedszkola nie uczęszczały, co potwierdzajš liczne badania.

Rzecznik zauważa, że w ostatnich latach nastšpił znaczny wzrost upowszechnienia wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich, co można wišzać z m.in. wprowadzeniem obowišzku wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich od 2011 r. oraz ze stopniowym wzrostem liczby placówek. Nadal jednak istnieje znaczna dysproporcja pomiędzy dostępem do przedszkoli w miastach i na terenach wiejskich. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urzšd Statystyczny, w roku szkolnym 2014/2015 79,4% dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczało do placówek wychowania przedszkolnego, przy czym w odniesieniu do dzieci zamieszkujšcych w miastach odsetek ten wynosił 92,9%, a na obszarach wiejskich– zaledwie 60,8%.

W wystšpieniu generalnym z 27 wrzeœnia Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, o analizę przedstawionych problemów oraz wskazanie jakie działania, bioršc pod uwagę opisane powyżej kwestie, podejmuje resort edukacji, by zwiększyć szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

ródło: Rzecznik Praw Dziecka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL