Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Wraca egzamin na studia

ROL
Uczelnie będš mogły wprowadzić dodatkowe sito przy rekrutacji poza wynikami matury.

Podstawš przyjęć na studia ma być egzamin maturalny, ale uczelnia będzie mogła zarzšdzić egzamin wstępny. Jego wynik mógłby dawać nawet połowę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prezentowany we wtorek w Krakowie przez wicepremiera Jarosława Gowina. To niejedyne zmiany dla studentów. Minister będzie mógł też karać finansowo uczelnie, które łamiš ich prawa.

– Na wszystkich najlepszych uczelniach na œwiecie obowišzujš różnego rodzaju egzaminy. Chcemy dać możliwoœć weryfikacji wiedzy oraz umiejętnoœci, które sš potrzebne na konkretnym kierunku. Matura ze względu na swój uniwersalny charakter nie daje pełnych możliwoœci w tym zakresie. Zaznaczam, że jest to tylko możliwoœć – mówi Piotr Müller, dyrektor biura ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Uczelnia będzie mogła więc nadal bazować wyłšcznie na wynikach matur.

Teraz może przeprowadzać taki egzamin tylko wyjštkowo – np. na kierunki artystyczne czy AWF, z wiedzy, ktora nie jest sprawdzana na maturze.

Studenci nie majš jednak nic przeciwko dodatkowej selekcji. – Na niektórych kierunkach taki egzamin może sprzyjać jakoœci kształcenia – ocenia Tomasz Tokarski, przewodniczy Parlamentu Studentów RP.

Pojawiajš się jednak wštpliwoœci. – Studenci, majšc do wyboru dwie dobre uczelnie z tym samym kierunkiem, wybiorš tę, na której nie ma dodatkowego egzaminu – uważa prof. Piotr Stec ze stowarzyszenia Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej.

Marek Rocki, rektor SGH uważa, że to dobry pomysł.

— W SGH egzaminy wstępny będzie od przyszłego roku z przedsiębiorczoœć, przedmiotu który jest w liceum, ale nie ma go na maturze. W ten sposób sprawdzany przygotowanie do studiów ekonomicznych – mówi Marek Rocki.

Według studentów najważniejsze zmiany dotyczš jednak opłat za studia. Już przy rekrutacji uczelnia będzie musiała podać pełen ich katalog i wysokoœć. – Student będzie musiał znać wszystkie koszty zwišzane ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem – podkreœla Tomasz Tokarski.

Nie będzie już też umów studentów z uczelniš. – Teraz to właœnie w nich okreœla się opłaty. Tyle że zdarza się, iż sš one aneksowane, więc nie chroniš – dodaje Tomasz Tokarski.

Za zmianę opłat uczelnia może słono zapłacić. Minister będzie mógł nałożyć karę nawet w wysokoœci 50 tys. zł. Z kolei 5 tys. zł kary zapłaci uczelnia, która nie wyda w terminie dyplomu ukończenia studiów.

Ważne zmiany dotyczš też zakończenia studiów, ale tylko tych I stopnia. Nie będzie obowišzku pisania pracy dyplomowej. Warunki przystšpienia do egzaminu okreœli program studiów.

– Chcemy, aby to uczelnia zdecydowała, co jest lepszym sposobem zakończenia studiów I stopnia. W praktyce na wielu kierunkach praca dyplomowa zapewne pozostanie, w szczególnoœci na humanistycznych – mówi Müller.

Ekspertom pomysł się podoba. – Odpowiada standardom œwiatowym – zauważa prof. Stec.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL