Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018 - informator MEN

123RF
MEN przygotowało informator dla rodziców uczniów, z którego można dowiedzieć się jak ma funkcjonować szkoła w nowym ustroju szkolnym. Rodzice znajdš w nim wyjaœnienia dotyczšce m.in. programu nauczania, pomocy materialnej dla uczniów, opłat w szkole czy dodatkowych dni wolnych od zajęć, a nawet obowišzku zapewnienia szafek na ksišżki.

Od 1 wrzeœnia 2017 r. dotychczasowy system szkolny, który składał się: z 6-letniej szkoły pod-stawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcšcego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, ulegnie przekształceniu i docelowo będzie obejmował:

8-letniš szkołę podstawowš;

4-letnie liceum ogólnokształcšce;

5-letnie technikum;

3-letniš branżowš szkołę I stopnia;

2-letniš branżowš szkołę II stopnia;

3-letniš szkołę specjalnš przysposabiajšcš do pracy;

szkołę policealnš.

Edukacja w szkole podstawowej składa się z dwóch etapów:

- I etap edukacyjny obejmujšcy klasy I-III – tzw. edukacja wczesnoszkolna;

- II etap edukacyjny obejmujšcy klasy IV-VIII - od IV klasy rozpocznie się nauczanie przedmiotowe, a w VII do zajęć obowišzkowych zostanie włšczony drugi język obcy nowożytny.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stanš się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu będš mogli kontynuować naukę w: 4-letnim liceum ogólnokształcšcym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, rozpocznš naukę w klasie VII szkoły podstawowej.

Od 1 wrzeœnia 2017 r. nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego będzie obowišzywała w klasach I, IV, VII szkoły podstawowej, w I klasie branżowej szkoły I stopnia oraz w I semestrze szkoły policealnej. Pozostali uczniowie realizujš dotychczasowš podstawę programowš.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej będš nadal uczyli się przyrody. Natomiast od klasy VII zostanš wprowadzone sukcesywnie nowe przedmioty: biologia, chemia, fizyka i geografia.

Nadal będzie utrzymane szkolenie sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Informacje, w której szkole realizowane jest takie szkolenie, dostępne sš w gminie.

Oddziały przysposabiajšce do pracy będš tworzone od klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

Egzaminy jeszcze trzy

Uczeń kończšcy VIII klasę będzie zdawał obowišzkowy egzamin końcowy. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowišzkowych dołšczy także jeden fakultatywny: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

1 wrzeœnia 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej (www.cke.edu.pl) opublikuje informatory o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe pytania egzaminacyjne. Z kolei w grudniu 2017 r. CKE zaprezentuje arkusze pokazowe egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych do roku szkolnego 2018/2019. Przystšpiš do niego również słuchacze gimnazjum dla dorosłych oraz osoby zdajšce egzamin eksternistyczny z zakresu obowišzkowych zajęć edukacyjnych okreœlonych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum dla dorosłych. Egzamin ten przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2019/2020 włšcznie. W 2018 r. rozpocznie się 18 kwietnia.

Egzamin maturalny w 2018 r. odbędzie się na dotychczasowych zasadach i rozpocznie się 4 maja. Nowa matura po raz pierwszy zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2022/2023. Do tego czasu uczniowie będš zdawali egzamin na dotychczasowych zasadach.

Lekcje w dwóch językach

Od 1 wrzeœnia 201 7 r. można tworzyć oddziały dwujęzyczne od klasy VII szkoły podstawowej. Takie rozwišzanie umożliwi zachowanie liczby lat edukacji dwujęzycznej (w sumie 6 lat), czyli 2 lata w szkole podstawowej (klasy VII-VIII) oraz 4 lata w liceum ogólnokształcšcym.

Każda szkoła podstawowa może utworzyć oddział lub oddziały dwujęzyczny. W pierwszej kolejnoœci będš do niego przyjmowani uczniowie danej szkoły.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogicznš.

Program nauczania przygotuje nauczyciel

1 wrzeœnia 2017 r. wchodzi w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Według niej będš uczyć się dzieci w przedszkolu oraz uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej, I klasy branżowej szkoły I stopnia i I semestru szkoły policealnej. W pozostałych klasach obowišzywać będzie dotychczasowa podstawa programowa.

W klasach I branżowych szkół I stopnia i 4-letnich techników oraz w I semestrach szkół policealnych od 1 wrzeœnia 2017 r. kształcenie odbędzie się w oparciu o nowš podstawę programowš kształcenia w zawodach. W pozostałych klasach obowišzywać będzie dotychczasowa podstawa programowa.

Program nauczania przygotowuje nauczyciel, a następnie przedstawia go dyrektorowi w celu dopuszczenia do użytku w danej szkole. Wszystkie tak zaakceptowane programy stanowiš szkolny zestaw programów nauczania, który w połšczeniu z programem wychowawczo-profilaktycznym okreœla działalnoœć edukacyjnš szkoły czy placówki.

Ich przygotowanie i realizacja sš zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Nauczyciel ma zapewnionš autonomię w zakresie realizacji programu nauczania. Do jego decyzji należy także wybór metod nauczania, pomocy dydaktycznych, w tym podręczników. Może on również postanowić, że będzie realizował program nauczania bez korzystania z podręcznika szkolnego.

Program nauczania może być szerszy niż treœci ustalone w podstawie programowej. Musi być on jednak dostosowany do potrzeb i możliwoœci uczniów, którzy będš go realizowali.

Uczeń ma także możliwoœć realizowania w szkole programu indywidualnego w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowišzujšcych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zgodę wydaje dyrektor szkoły. Program opracowuje nauczyciel prowadzšcy zajęcia lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza macierzystš szkołš.

Indywidualny może być także tok nauki (inny niż udział w obowišzkowych zajęciach edukacyjnych) w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowišzujšcych zajęć, które przewidziane sš w tygodniowym rozkładzie zajęć.  Zgodę wydaje dyrektor szkoły.

Uczeń może realizować w cišgu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu jednej, dwóch lub większej liczby klas. Będzie mógł być również klasyfikowany i promowany w trakcie trwania całego roku szkolnego. Indywidualny tok nauki może odbywać się według programu nauczania, który jest obowišzujšcy w danej szkole lub indywidualnego programu nauki przygotowanego dla danego ucznia. Obie formy kształcenia mogš być realizowane łšcznie lub oddzielnie.

A co z chorymi dziećmi

Uczeń przewlekle chory w przedszkolu i w szkole ma te same prawa i obowišzki jak każde dziecko. Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne - informuje MEN.

Placówki systemu oœwiaty majš obowišzek dostosowania treœci, metod i organizacji nauczania do możliwoœci psychofizycznych uczniów, a także umożliwienia dzieciom korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. O dodatkowe informacje dotyczšce funkcjonowania dziecka przewlekle chorego w szkole rodzice powinni pytać dyrektora.

Od 1 wrzeœnia obowišzujš nowe elastyczne rozwišzania, które zapewniš organizację kształcenia  uczniów ze specjalnymi potrzebami  i majš sprzyjać edukacji włšczajšcej.

Uczniowie z niepełnosprawnoœciš, którzy mogš uczęszczać do szkoły, ale wymagajš tego, aby częœć zajęć prowadzona była w formie indywidualnej lub mniejszej grupie, będš odbywać takie zajęcia w szkole. Zespół nauczycieli może wskazać takie rozwišzanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Uczniowie chorzy, którzy mogš chodzić do szkoły, ale z uwagi na trudnoœci w funkcjonowaniu – szczególnie wynikajšce ze stanu zdrowia – wymagajš, by częœć zajęć była prowadzona w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie, mogš być objęci zindywidualizowanš œcieżkš kształcenia. Warunkiem będzie opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje możliwoœć utworzenia klasy terapeutycznej w cišgu całego roku szkolnego.

Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, mogš uczestniczyć w zajęciach w domu - informuje MEN. Jeœli ich stan zdrowia na to pozwoli, wybrane zajęcia będš realizować z klasš, a jeœli ulegnie on czasowej poprawie, dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić indywidualne nauczanie. Wówczas uczeń uczęszcza do szkoły wspólnie ze swoimi rówieœnikami.

Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły, będš odbywali zajęcia lekcyjne w domu.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 wrzeœnia 2017 r. zachowujš ważnoœć.

Wesprš pedagog i psycholog

W nowych przepisach doprecyzowane zostały zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwoœci psychofizycznych ucznia. Dodatkowo nauczyciel powinien również obserwować, jak œrodowisko szkolne wpływa na funkcjonowanie ucznia.

Wprowadzone zostały także nowe formy pomocy:

- zajęcia rozwijajšce umiejętnoœci uczenia się;

- zindywidualizowana œcieżka realizacji obowišzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

- zindywidualizowana œcieżka kształcenia;

- zajęcia rozwijajšce kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniajšcymi funkcjonowanie społeczne.

Dyrektor szkoły, za zgodš rodziców, będzie mógł wystšpić z wnioskiem o diagnozę problemu ucznia do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji, gdy działania szkoły nie poprawiajš funkcjonowania dziecka.

W szkole, w cišgu całego roku szkolnego, można tworzyć klasy terapeutyczne również dla dzieci chorych.

Rozwišzania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem

- przedłużenie nauki ucznia w szkole podstawowej do 20. roku życia – dotychczas mógł uczyć się o dwa lata krócej (do 1 8. roku życia);

- obowišzkowe okreœlenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawnoœci;

-  wskazanie wspomagajšcych i alternatywnych metod komunikacji jako formy zajęć rewalidacyjnych realizowanych z uczniami z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;

- zobowišzanie zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzšcych zajęcia z uczniem do spotkań nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;

- zobowišzanie dyrektora przedszkola, szkoły lub oœrodka do współpracy z rodzicami w zakresie organizacji kształcenia.

Zawodówki zastšpiš szkoły branżowe

1 wrzeœnia 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa zostanie przekształcona w branżowš szkołę I stopnia, w której będš funkcjonowały również klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Ukończenie 3-letniej branżowej szkoły pozwoli na uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymanie dyplomu potwierdzajšcego kwalifikacje w zawodzie.

Wszystkie zawody, w których kształcenie odbędzie się w branżowej szkole I stopnia, sš zawodami, w których wyodrębniono jednš kwalifikację (w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej były zawody jedno-, dwu- lub trójkwalifikacyjne). Częœć z tych zawodów ma kwalifikację wspólnš z zawodem nauczanym na poziomie technikum.

Dzięki takiemu rozwišzaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będš mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu potwierdzajšcego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz uzyskania wykształcenia œredniego branżowego. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po zdaniu egzaminu maturalnego mogš kontynuować naukę na studiach.

Ponadto absolwenci branżowej szkoły I stopnia majš możliwoœć kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcšcym dla dorosłych od klasy II.

Nowa nazwa – branżowa szkoła – jest symbolicznym dopełnieniem zmian, które zostały wprowadzone w obszarze szkolnictwa zawodowego. Majš one przede wszystkim charakter jakoœciowy i dotyczš zwiększenia roli pracodawcy w procesie kształcenia zawodowego.

Według założeń reformy edukacji wiedzę teoretycznš uczeń będzie zdobywał podczas zajęć lekcyjnych, a umiejętnoœci praktyczne w potencjalnym miejscu pracy.

Pomoc materialna dla uczniów

Uczniowie mogš otrzymać pomoc materialnš o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Wysokoœć stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięczne. Może być ono wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniajšcy do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł netto na osobę w rodzinie. Więcej informacji na ten temat udzieli rodzicom dyrektor szkoły lub pracownik urzędu gminy.

Kiedy ferie, ile dodatkowych wolnych dni

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczynajš się w poniedziałek, 4 wrzeœnia 2017 r. i zakończš się w pištek, 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa œwišteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2017 r., przerwa wiosenna od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach

15-28 stycznia 2018 r.: dolnoœlšskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

22 stycznia – 4 lutego 2018 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, œlšskie;

12-25 lutego 2018 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, œwiętokrzyskie, wielkopolskie.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Dyrektor szkoły lub placówki do 30 wrzeœnia 2017 r. ma obowišzek poinformowania nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi:

do 8 dni w szkole podstawowej;

do 10 dni w liceum ogólnokształcšcym i technikum;

do 6 dni w branżowej szkole I stopnia, szkole policealnej oraz placówce kształcenia praktycznego;

od roku szkolnego 2020/2021 – do 6 dni w branżowej szkole II stopnia.

Rola rodziców w szkole

Nowe przepisy dotyczšce systemu oœwiaty gwarantujš rodzicom wpływ na funkcjonowanie szkoły. Szczególne kompetencje zostały przyznane radzie rodziców. Do najważniejszych uprawnień rady rodziców należy:

uchwalanie, w porozumieniu z radš pedagogicznš, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki; opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnoœci kształcenia lub wychowania szkoły; opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; opiniowanie uchwał dotyczšcych prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

W odpowiedzi na postulaty rodziców w nowym prawie oœwiatowym wprowadzono możliwoœć gromadzenia œrodków pieniężnych na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Rada rodziców może wypowiadać się w każdej sprawie dotyczšcej szkoły i występować do wszystkich organów zarzšdzajšcych szkołš.

Dodatkowo dwaj przedstawiciele rady rodziców będš powoływani przez organ prowadzšcy szkołę w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

Podręczniki wybiera nauczyciel

Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymajš darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowišzkowych zadań edukacyjnych. Zakupi je szkoła z dotacji, którš otrzyma z budżetu państwa. Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń należy do nauczyciela prowadzšcego dany przedmiot. Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej otrzymajš podręcznik zapewniony przez MEN.

Rodzic będzie zobowišzany kupić jedynie podręczniki do zajęć nieobowišzkowych, np. do: religii, etyki, drugiego języka obcego.

Z nowych podręczników w roku szkolnym 201 7/2018 będš korzystać dzieci z klas I, IV i VII szkoły podstawowej, które od wrzeœnia rozpocznš naukę według nowej podstawy programowej.

Podręczniki stanowię własnoœć szkoły i sš wypożyczane uczniom na dany rok szkolny. Po jego zakończeniu uczeń ma obowišzek zwrócić ksišżki do biblioteki szkolnej.

Jeżeli dziecko uszkodzi lub nie odda podręczników, szkoła może zażšdać od jego rodziców zwrotu kosztów. Inaczej sytuacja wyglšda w przypadku materiałów ćwiczeniowych, które sš przekazywane uczniom bez koniecznoœci zwrotu.

Szczegółowe zasady wypożyczania podręczników okreœla dyrektor szkoły, uwzględniajšc koniecznoœć zapewnienia przynajmniej 3-letniego okresu używania tych podręczników.

Szkoły niepubliczne majš prawo wnioskować o dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe (nie jest to ich obowišzek). Jeœli szkoła nie zgłosiła się po dofinansowanie, rodzice kupujš podręczniki i materiały ćwiczeniowe we własnym zakresie. Do klas I, IV, VII szkoły podstawowej dostępne będš również podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnoœciami.

Jeœli na poczštku roku szkolnego dziecko nie będzie miało zapewnionych z budżetu państwa podręczników i ćwiczeń do obowišzkowych zajęć edukacyjnych (szkoła podstawowa, klasy gimnazjalne), należy wyjaœnić tę kwestię z dyrektorem szkoły.

W branżowej szkole I stopnia kształcenie zawodowe może być realizowane z wykorzystaniem podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przed 15 lutego 2017 r. Do kształcenia zawodowego sukcesywnie dopuszczane sš nowe podręczniki.

Nauka programowania od I klasy

Od 1 wrzeœnia 2017 r. programowanie będzie stałym elementem kształcenia już od I klasy szkoły podstawowej. Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętnoœci potrzebnych do rozwišzywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzšcych się z informatyki. Szczególny nacisk kładzie się tu na takie elementy, jak m.in.: logiczne i algorytmiczne myœlenie, programowanie, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych Ÿródeł, posługiwanie się komputerem i podstawowymi urzšdzeniami cyfrowymi oraz stosowane tych umiejętnoœci na zajęciach z różnych przedmiotów.

Będziemy wspierać szkoły w budowie bardzo szybkich, szerokopasmowych łšczy internetowych oraz wyposażać placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Majš one sprzyjać rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowych technologii w edukacji. Nazwy nowych przedmiotów

W szkole podstawowej zmieniš się nazwy niektórych obowišzkowych zajęć edukacyjnych:

zamiast zajęć komputerowych – informatyka; zamiast zajęć technicznych – technika; w miejsce historii i społeczeństwa – dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie; zamiast przyrody uczniowie już od V klasy szkoły podstawowej będš uczyli się w kolejnych latach biologii, historii, geografii, a w następnych – fizyki i chemii.

Dowóz dziecka do szkoły

Przepisy ustawy o systemie oœwiaty oraz przepisy prawa oœwiatowego, które mówiš o dowozie dzieci do szkół, dotyczš szkół obwodowych (szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów). Jeœli władze samorzšdowe ustaliły sieć szkół w taki sposób, że odległoœć między domem ucznia a szkołš obwodowš przekracza dystans wymieniony w cytowanych ustawach (tj. 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km dla uczniów klas V-VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów), obowišzkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewożenia dziecka. Jeœli gmina nie ma możliwoœci zorganizowania dojazdu, ma obowišzek zwrotu kosztów przejazdu dziecka œrodkami komunikacji publicznej. W przypadku, gdy dowożenie zapewniajš rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także kosztów przejazdu opiekuna dziecka œrodkami komunikacji publicznej.

W przypadku, gdy wyżej wymienione odległoœci nie sš przekroczone, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniajšc opiekę podczas przewozu. W ustawie przewidziano zatem organizację dowozu w sytuacjach nieobligatoryjnych. Dotyczy to jednak obszaru gminy, w granicach której organizowana jest sieć szkół. Sieć publicznych placówek powinna być zaplanowana w sposób umożliwiajšcy realizację obowišzku szkolnego przez uczniów, przy uwzględnieniu odległoœci wymienionych w ustawie. Jeżeli nie jest to możliwe, gmina jest zobowišzana do organizacji dojazdów lub pokrycia kosztów przejazdu do szkół obwodowych. Bezpieczeństwo dziecka w szkole

Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły, na boisku, podczas przerwy, odpowiada dyrektor. Od nowego roku szkolnego 2017/2018 nastšpi połšczenie programu wychowawczego i programu profilaktycznego w jeden dokument – program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki. Zostanie on przygotowany w oparciu o przeprowadzonš diagnozę potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i œrodowiskowych danej społecznoœci szkolnej. Będzie obejmował treœci i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów.

Celem połšczenia obu programów jest stworzenie spójnej strategii wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak również zapobieganie i przeciwdziałanie zachowaniom problemowym.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki będzie uchwalać rada rodziców w porozumieniu z radš pedagogicznš. Jeżeli do 30 wrzeœnia każdego roku szkolnego nie nastšpi porozumienie w tej sprawie, program będzie ustalał dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawujšcym nadzór pedagogiczny.

W szkołach i placówkach niesamorzšdowych lub prywatnych program wychowawczo-profilaktyczny okreœli organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

Szafki w szkole bez zrzutki

Szkoła ma obowišzek zapewnić uczniom możliwoœć pozostawienia częœci podręczników i przyborów szkolnych na terenie szkoły. Do dyrektora należy decyzja, czy miejscem do przechowywania rzeczy będš specjalnie zakupione szafki, czy dostosowane do tego celu zostanie już istniejšce wyposażenie szkoły.

Dyrektor nie może wymagać od rodziców dokonywania opłat za użytkowanie miejsca do przechowywania rzeczy szkolnych. Wszelkie wpłaty na ten cel powinny mieć charakter dobrowolny.

Szkoła ma także obowišzek zapewnienia wszystkim chętnym uczniom szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych możliwoœć uczestniczenia w zajęciach œwietlicowych. Szczegółowe zasady organizacji pracy œwietlicy okreœla statut szkoły lub placówki, ale istotne jest, że podczas zajęć œwietlicowych w szkole podstawowej pod opiekš jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

Odpłatne jest natomiast korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. Warunki z jej korzystania, w tym wysokoœć opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzšcym szkołę. Do opłat wnoszonych przez uczniów, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania stołówki. Organ prowadzšcy szkołę lub dyrektor, posiadajšcy stosowne upoważnienie może, zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całoœci lub częœci opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, a także w uzasadnionych przypadkach losowych.

Liczba dzieci w klasie

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej nie może być większa niż 25. W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obowišzujš inne zasady.

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej nie może być większa niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. W oddziałach przedszkolnych i szkolnych specjalnych liczba dzieci zależy od ich niepełnosprawnoœci (od 1 – w przypadku dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera do 16 dzieci – z niepełnosprawnoœciš intelektualnš w stopniu lekkim). Lekcje prowadzone w grupach

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcšcym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowišzkowy na lekcjach z informatyki i języka obcego nowożytnego, jeżeli liczba uczniów przekracza 24 osoby.

Przy podziale na grupy należy uwzględnić liczbę stanowisk komputerowych oraz stopień zaawansowania znajomoœci języka obcego u uczniów/słuchaczy.

Ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie prowadzone w formie ćwiczeń, laboratoriów mogš być prowadzone w grupach nie większych niż 30 uczniów.

Lekcje wychowania fizycznego mogš być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkól — także w grupie międzyszkolnej liczšcej nie więcej niż 26 uczniów.

Lekcja nie musi trwać 45 minut

Godzina lekcyjna trwa zwyczajowo 45 minut. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogš być jednak prowadzone w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut. Ważne jest zachowanie ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych.

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzšcy te zajęcia, zachowujšc ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.

Zwolnienia z WF-u tylko od lekarza

Dyrektor szkoły zwolni ucznia z wykonywania okreœlonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwoœciach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń. Zwolnić ucznia z całych zajęć WF-u lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwoœci uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. Dokumenty te wydawane sš przez lekarza na czas okreœlony w opinii.

Ocena z religii wliczana  do œredniej

Z poczštkiem każdego roku szkolnego nauczyciele informujš uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania œródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikajšcych z realizowanego programu nauczania. Nauczyciele muszš poinformować również o sposobach sprawdzania osišgnięć edukacyjnych uczniów, a także warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Wychowawca oddziału, na poczštku każdego roku szkolnego, informuje uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także zasadach otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Przy ustalaniu oceny z: wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel przede wszystkim bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywišzywanie się z obowišzków wynikajšcych ze specyfiki tych zajęć.

W przypadku wychowania fizycznego – również systematycznoœć udziału ucznia w zajęciach oraz aktywnoœć w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Poczšwszy od klasy IV uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do œredniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

Klasy łšczone w szkole podstawowej

Dyrektor szkoły może utworzyć w szkole podstawowej klasy łšczone, jednak pod pewnymi warunkami:

- w klasie I – obowišzkowe zajęcia edukacyjne, z wyjštkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego majš być prowadzone bez łšczenia tych klas z innymi;

- w klasach II i III – co najmniej połowa wymiaru godzin obowišzkowych zajęć edukacyjnych, z wyjštkiem edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania fizycznego, ma być prowadzona bez łšczenia tych klas z innymi;

- w klasach IV-VII istnieje również obowišzek prowadzenia co najmniej połowy wymiaru godzin obowišzkowych zajęć edukacyjnych bez łšczenia z innymi klasami z tym, że zajęcia: z muzyki, plastyki i wychowania fizycznego można prowadzić łšcznie;

- w klasie VIII będzie można łšczyć z innymi klasami tylko zajęcia z wychowania fizycznego;

- jeżeli w szkole jest oddział przedszkolny, można łšczyć zajęcia dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I. W tym przypadku co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej połowa obowišzkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I.

Edukacja domowa

Każdy rodzic ma prawo do decydowania o formie edukacji swojego dziecka. Uczeń może uczyć się w domu. Obowišzek szkolny/obowišzek nauki może być realizowany także poza szkołš, czyli w ramach tzw. edukacji domowej. Zezwolenie na jej prowadzenie, tak jak dotychczas, może wydać dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.

 

 

Rodzice zainteresowani tzw. edukacjš domowš sš zobowišzani do złożenia wniosku u dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołšczyć wymaganš dokumentację, w tym opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Szkoła, do której składa się wniosek dotyczšcy pozwolenia na edukację domowš, musi się znajdować na terenie województwa, które jest miejscem zamieszkania ucznia. Dziennik elektroniczny

Szkoła może prowadzić dziennik lekcyjny w postaci elektronicznej. Obowišzkiem szkoły jest bezpłatne udostępnianie rodzicom i opiekunom wszystkich informacji dotyczšcych nauczania, wychowania i opieki nad ich dziećmi.

Opłaty na radę rodziców i ubezpieczenie

Opłaty na konto rady rodziców sš dobrowolne. Dyrektor szkoły nie może uzależniać np. wydania œwiadectwa od dokonania wpłaty przez ucznia.

Rodzice majš możliwoœć ubezpieczenia swoich dzieci we własnym zakresie, wybierajšc dowolnego ubezpieczyciela. Warto jednak przeczytać umowę, którš dyrektor szkoły zawiera z ubezpieczycielem. Jeœli uczniowie będš brali udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej, wtedy ubezpieczenie od następstw nieszczęœliwych wypadków i kosztów leczenia jest obowišzkowe.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęœliwych wypadków za poœrednictwem szkoły nie jest obowišzkowe.

Rodzice powinni pamiętać, że dyrektor szkoły, nauczyciel/opiekun grupy/klasy ponosi odpowiedzialnoœć za skutki możliwych wypadków z udziałem uczniów zarówno podczas lekcji, jak również podczas wycieczki organizowanej przez szkołę. Taka odpowiedzialnoœć istnieje niezależnie od faktu objęcia uczniów ubezpieczeniem.

W przypadku placówek prowadzšcych kształcenie zawodowe szkoła kierujšca uczniów na praktycznš naukę zawodu zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęœliwych wypadków.

Rodzic nie ma obowišzku przynoszenia do przedszkola lub szkoły artykułów higienicznych i biurowych. O te materiały powinien zadbać organ prowadzšcy.

To nie wszystkie kwestie poruszone w broszurze. Jej pełna wersja w formacie pdf dostępna jest na stronie MEN. Ministerstwo zachęca rodziców także  do zapoznawania się ze statutami szkół  do których uczęszczać będš  dzieci, z wewnštrzszkolnym systemem oceniania i programami realizowanymi przez szkołę.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL