Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

RPO: za mało o prawach człowieka w nowej podstawie programowej

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Istnieje pilna potrzeba uzupełnienia podstawy programowej o tematykę praw człowieka i równego traktowania – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

W ocenie Rzecznika istnieje pilna potrzeba uzupełnienia podstawy programowej o tematykę praw człowieka i równego traktowania. - Niestety, treœci dotyczšce praw człowieka, wielokulturowoœci, przeciwdziałania dyskryminacji i stereotypom nie zostały wystarczajšco uwzględnione w przekazanym do konsultacji publicznych projekcie rozporzšdzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcšcego, technikum i szkoły branżowej II stopnia – pisze RPO w wystšpieniu do MEN.

O potrzebie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i innym formom nietolerancji, migracjach, zróżnicowaniu narodowoœciowym, etnicznym i religijnym ludnoœci, mowa jest w ramach przedmiotu geografia, jednak wyłšcznie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcšcym i technikum. W niewielkim zakresie w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne, uczniowie liceum, technikum i szkoły branżowej II stopnia, majš omawiać przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób z niepełnosprawnoœciš, chorujšcych psychicznie i dyskryminowanych. O prawach człowieka mowa jest także w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i etyka, jednak oba te przedmioty sš nieobowišzkowe. Treœci dotyczšce nietolerancji, stygmatyzacji, praw człowieka ponownie zostały uwzględnione przede wszystkim w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie, który – jak wynika z rozporzšdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – nauczany jest w niewielkim wymiarze godzinowym.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich konieczne jest zatem uwzględnienie treœci dotyczšcych praw człowieka, wielokulturowoœci, przeciwdziałania dyskryminacji i stereotypom w treœciach nauczania innych przedmiotów, co umożliwiłoby przekazywanie ich uczniom na wszystkich etapach edukacji, zgodnie z międzynarodowymi standardami obowišzujšcymi w zakresie edukacji o prawach człowieka.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL