Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Przed wakacjami – co warto wiedzieć? Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży

Fotolia.com
Rodzicu, o tym musisz pamiętać! Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właœciwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oœwiaty.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowišzek podać m.in. dane dotyczšce miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogš kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oœwiaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl

Znajdujš się w niej wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicš obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Rodzic z bazy wypoczynku dowie się wszystkiego o organizatorze, pozna m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Dzięki bazie informacje o zgłoszonych wypoczynkach przesyłane sš do właœciwych miejscowo służb sprawujšcych nadzór nad wypoczynkiem (straż pożarna, sanepid).

Każdy organizator posiada możliwoœć wydruku ze swojego konta w bazie wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

W przypadku braku danego wypoczynku w bazie wypoczynku informację, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oœwiaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy wypoczynku, informacji może udzielić kuratorium oœwiaty, w którym organizator miał obowišzek dokonania zgłoszenia wypoczynku.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowišzany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawujšcej właœciwš opiekę wychowawczš.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łšcznie poniższe warunki:

- posiada zaœwiadczenie o niekaralnoœci z Krajowego Rejestru Karnego,

- jest pełnoletnia,

- ma co najmniej œrednie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełnišcych funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),

- ma zaœwiadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujšcych stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),

- posiada co najmniej trzyletnie doœwiadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

Wychowawcš wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łšcznie poniższe warunki:

- posiada zaœwiadczenie o niekaralnoœci z Krajowego Rejestru Karnego,

- jest pełnoletnia, ma co najmniej œrednie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełnišcych funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),

- ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujšcych z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).

Rodzicu,

Wymagaj od organizatora, z którym wyjeżdża Twoje dziecko, aby przed wyjazdem podpisał umowę, przekazał wszystkie istotne informacje o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym wydruk potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku.

Nie zapomnij dokładnie wypełnić i przekazać organizatorowi wypoczynku Kartę kwalifikacyjnš uczestnika wypoczynku Twojego dziecka.

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży, w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku".

Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu, tak by był on również dostosowany do możliwoœci dziecka. Zdarza się bowiem, że w pobliżu nie ma osoby, która pomoże nieœć bagaż. Dobrze byłoby, gdyby był to jeden większy plecak, walizka lub torba, a dodatkowo niewielki plecak podręczny. Jeœli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany sprzęt (np. rower, rolki, narty) należy dobrać do warunków fizycznych i umiejętnoœci dziecka. Zachęcamy wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się znaleŸć w bagażu dziecka.

Niepokojšce sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeœli do rodziców docierajš niepokojšce sygnały o okolicznoœciach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oœwiaty właœciwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależnoœci od problemu, jakiego dotyczš nieprawidłowoœci, rodzice mogš także powiadomić właœciwš (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatowš stację sanitarno-epidemiologicznš, Państwowš Straż Pożarnš lub inne służby interwencyjne.

ródło: MEN

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL