Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Organizacja szkół i przedszkoli – rozporzšdzenie MEN

Fotorzepa
Rozporzšdzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli podpisała w pištek minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Nowe przepisy wejdš w życie 1 wrzeœnia 2017 r. Odpowiadajš zakresowi spraw wskazanych w dotychczas obowišzujšcym rozporzšdzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Treœć rozporzšdzenia | uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień | raport z konsultacji

Patron szkoły z uzasadnieniem

Rozporzšdzenie wskazuje,  z jakich elementów powinna składać się nazwa szkoły i przedszkola, a także warunki i sposób używania nazwy przedszkola i szkoły na pieczęciach, tablicach urzędowych oraz sztandarze, a w przypadku szkoły również na œwiadectwie i legitymacji szkolnej.

W rozporzšdzeniu zezwolono na fakultatywne zawieranie w nazwie szkoły okreœleń wskazujšcych na funkcjonowanie w szkole oddziałów przedszkolnych, specjalnych, integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz dwujęzycznych. Zostały również dostosowane regulacje umożliwiajšce ujęcie w nazwie szkoły: języka mniejszoœci narodowej, mniejszoœci etnicznej lub języka regionalnego w szkołach, w których zajęcia edukacyjne sš prowadzone w języku mniejszoœci narodowej, języku mniejszoœci etnicznej lub języku regionalnym lub gdy zajęcia edukacyjne sš prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszoœci narodowej, języku mniejszoœci etnicznej lub języku regionalnym.

Doprecyzowano również tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Wniosek w sprawie nadania imienia powinien uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola. Ma on także okreœlać plan działań szkoły lub przedszkola, zwišzanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystoœci.

Dodano przepis o charakterze informacyjnym, w którym przewidziano, że utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału specjalnego, integracyjnego, dwujęzycznego, sportowego, mistrzostwa sportowego oraz oddziału przysposabiajšcego do pracy, nie stanowi przekształcenia (o którym mowa w art. 89 ust. 9 ustawy – Prawo oœwiatowe) – w celu uniknięcia wštpliwoœci interpretacyjnych oraz ułatwienia działań podejmowanych przez organy prowadzšce.

Doprecyzowano przepisy odnoszšce się do możliwoœci tworzenia w szkole i przedszkolu zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły okreœlonych w statucie.

W rozporzšdzeniu została wskazana także możliwoœć zlokalizowania, w uzasadnionych przypadkach, poszczególnych oddziałów przedszkolnych (nie więcej jednak niż 6) w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowoœci, jeżeli organ prowadzšcy zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpoœredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

Asystent w dużej klasie

Rozporzšdzenie zachowuje dotychczasowe rozwišzania dotyczšce liczebnoœci dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej (przewidziane w art. 61 ustawy o systemie oœwiaty), co oznacza, że liczba ta nie może być większa niż 25.

Przewidziano ponadto, że liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów z niepełnosprawnoœciami. Zaproponowano przepis, zgodnie z którym doboru kandydatów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły lub przedszkola z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwoœci psychofizycznych uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnoœciami.

Przewidziano regulacje wskazujšce maksymalnš liczbę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawnoœci (nie więcej niż 5 dzieci), którzy mogš uczyć się w zorganizowanych dla nich łšcznych oddziałach szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego oraz łšcznych oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu ogólnodostępnym.

W celu uporzšdkowania regulacji dotyczšcych liczebnoœci oddziałów klas I–III szkoły podstawowej, z art. 61 ustawy o systemie oœwiaty zostały przeniesione do rozporzšdzenia przepisy dotyczšce liczebnoœci oddziałów w przypadku przyjmowania uczniów do klas I–III w trakcie roku szkolnego. I tak, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, w przypadku przyjęcia z urzędu do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły (po poinformowaniu rady oddziałowej) ma obowišzek podzielić dany oddział, jeżeli liczba uczniów zwiększyłaby się ponad 25. W opisanej sytuacji, na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzšcego, dyrektor szkoły może odstšpić od takiego podziału, zwiększajšc liczbę uczniów w oddziale, jednak nie więcej niż o 2 dzieci. W takim przypadku obligatoryjnie należy zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzšcego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale w cišgu całego etapu edukacyjnego.

Rozporzšdzenie zawiera regulacje dotyczšce form organizacji obowišzkowych zajęć edukacyjnych. W każdej szkole obowišzkowe zajęcia edukacyjne powinny być organizowane w oddziałach. Obowišzkowe zajęcia edukacyjne mogš odbywać się także w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej, zgodnie z zasadami okreœlonymi w rozporzšdzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

Standardy w internatach

W zwišzku z tym, że w obecnym systemie prawnym brakuje regulacji okreœlajšcych minimalny standard warunków pobytu uczniów w internatach organizowanych przez publiczne szkoły, w rozporzšdzeniu okreœlono normy dotyczšce liczby uczniów w grupie wychowawczej. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekraczać 30 uczniów w szkole podstawowej i 35 uczniów w szkole ponadpodstawowej. W grupie wychowawczej obejmujšcej wyłšcznie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym liczba uczniów ma odpowiadać liczbie uczniów oddziału szkoły specjalnej lub oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej.

Dodatkowo w rozporzšdzeniu zostały okreœlone zadania internatu oraz standardy dotyczšce pobytu uczniów w internacie i sprawowania opieki nad nimi.

Nowym rozwišzaniem w zakresie funkcjonowania internatu jest rozgraniczenie tygodniowego wymiaru zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jednš grupš wychowawczš w szkole podstawowej (co najmniej 70 godzin) i ponadpodstawowej (co najmniej 49 godzin). Dodatkowo wprowadzono możliwoœć działania w internacie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji uczniów.

W rozporzšdzeniu przewidziano także, że za zgodš organu prowadzšcego szkołę, w internacie można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego, który ma zapewnić opiekę uczniom w porze nocnej.

Jeden opiekun w œwietlicy na 25 dzieci

W rozporzšdzeniu doprecyzowano rozwišzania dotyczšce organizacji zajęć edukacyjnych w klasach łšczonych szkoły podstawowej. Znalazły się też regulacje dotyczšce czasu trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych.

Rozporzšdzenie reguluje także liczbę uczniów, jaka może pozostawać pod opiekš jednego nauczyciela na zajęciach œwietlicowych w szkole podstawowej (nie więcej niż 25 dzieci) oraz  zasady tworzenia i funkcjonowania w szkołach podstawowych oddziałów przysposabiajšcych do pracy.

Podpisane rozporzšdzenie okreœla terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola z uwzględnieniem przepisów art. 110 ustawy – Prawo oœwiatowe. Ponadto, rozszerzono wykaz treœci, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Regulacja ta ma na celu ujednolicenie wymagań organu prowadzšcego wobec dyrektora szkoły i przedszkola.

W rozporzšdzeniu okreœlono sposób organizowania kształcenia w szkole dla dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej, z uwzględnieniem częstotliwoœci i form organizacji zajęć edukacyjnych dla dorosłych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL