Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Obowišzek szkolny dla sześciolatków zniesiony

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Nowelizacja ustawy o systemie oœwiaty znoszšca od 1 wrzeœnia tego roku obowišzek szkolny dla szeœciolatków i przedszkolny dla pięciolatków weszła w sobotę w życie. Nowelizacja wprowadza też zmiany w nadzorze pedagogicznym.

Zgodnie z nowelizacjš dzieci będš obowišzkowo rozpoczynać naukę w wieku siedmiu lat, po rocznym obowišzkowym przygotowaniu przedszkolnym dla szeœciolatków.

W miejsce obowišzku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostaje też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich. Prawo do wychowania przedszkolnego oznacza, że samorzšd musi je zapewnić dziecku, jeœli o to wystšpiš rodzice. W ustawie pozostawiony został zapis, zgodnie z którym dzieci trzyletnie prawo do wychowania przedszkolnego otrzymajš od 1 wrzeœnia 2017 r.

Według noweli od nowego roku szkolnego dzieci szeœcioletnie będš mogły pójœć do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeœli nie będš go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nowelizacja umożliwia też rodzicom dzieci szeœcioletnich, którzy w tym roku szkolnym posłali je do I klasy, ponowne zapisanie ich do I klasy w przyszłym roku. Będš mieli oni czas na złożenie takiego wniosku do 31 marca. Dziecko, którego rodzice tak zdecydujš, nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promocji do klasy II. Do końca roku szkolnego będzie obowišzane kontynuować naukę w klasie I lub korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

MEN szacuje, iż we wrzeœniu 2016 r., oprócz dzieci siedmioletnich - którym w tym roku jako szeœciolatkom odroczono obowišzek szkolny (jest ich 91 tys., czyli 21 proc. rocznika) - do I klasy trafi ok. 10-15 proc. szeœciolatków, których rodzice będš chcieli skorzystać z tego, że klasy będš mniej liczne oraz 10-15 proc. dzieci, będšcych obecnie w klasach I, które na wniosek rodziców będš zapisane ponownie do klas I.

Analogiczne prawo do powtórzenia roku na wniosek rodziców otrzymały też dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r. obecnie uczšce się w II klasie. Dzieci te sš pierwszš grupš, która rozpoczęła obowišzkowo naukę w szkole w wieku szeœciu lat.

Nowela przesuwa o trzy lata - do 2019 r. - wejœcie w życie przepisów nakazujšcych samorzšdom przekształcanie oddziałów przedszkolnych w szkołach w przedszkola i w ten sposób utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, samorzšdy na takie przekształcenie majš czas do 1 wrzeœnia 2016 r. Według resortu edukacji samorzšdy sygnalizowały, że nie sš w stanie tego zrobić w tym czasie m.in. ze względu na inne wymagania stawiane szkołom i przedszkolom; w efekcie zapowiadajš likwidację oddziałów przedszkolnych.

W zwišzku ze zwiększeniem liczby dzieci w edukacji przedszkolnej poprzez pozostawienie w niej szeœciolatków zwiększona zostaje w 2016 r. kwota dotacji z budżetu dla samorzšdów na jednego przedszkolaka z 1305 zł na 1370 zł.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w nadzorze pedagogicznym. Zgodnie z niš minister edukacji ma otrzymać prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oœwiaty. Obecnie prawo powoływania i odwoływania ich przypisane jest wojewodzie - z zastrzeżeniem, że ma się ono odbywać za zgodš ministra edukacji.

Wyłonienie kandydatów na stanowisko kuratora tak jak teraz odbywać się ma na drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę. Osoba ubiegajšca się o stanowisko kuratora musi legitymować się co najmniej siedmioletnim stażem pracy jako nauczyciel, nie będzie jednak musiała mieć doœwiadczenia w nadzorze pedagogicznym. Szczegóły konkursu ma regulować rozporzšdzenie ministra.

Osoby powołane na stanowisko kuratora oœwiaty, na mocy obowišzujšcych do soboty przepisów, będš zajmowały stanowiska nie dłużej niż przez trzy miesišce od dnia wejœcie w życie nowych przepisów. Wojewodowie w terminie 14 dni od wejœcia w życie noweli majš ogłosić konkursy na stanowiska kuratorów.

Nowelizacja przywraca kuratorowi prawo weta wobec decyzji samorzšdów o likwidacji szkół. Dotšd, choć kuratorzy majš obowišzek zaopiniować uchwały samorzšdów o zamiarze likwidacji szkoły, przedszkola lub innej placówki oœwiatowej, to ich opinia nie była wišżšca dla samorzšdów.

Przywrócony zostaje też być obowišzek uzyskania pozytywnej opinii kuratora w przypadku udzielenia przez samorzšd zezwolenia na założenie przez osobę fizycznš lub prawnš publicznej szkoły lub placówki oœwiatowej. Ma to na celu uniemożliwienie ewentualnej próby zastšpienia szkoły prowadzonej przez samorzšd publicznš szkołš prowadzonš przez inny podmiot.

Przywrócenie rodzicom prawa wyboru, czy dziecko rozpoczyna naukę w szkole w wieku szeœciu czy siedmiu lat, zapowiedziała premier Beata Szydło w swoim sejmowym expose. Zaznaczyła wówczas, że odejœcie od obowišzku szkolnego dla szeœciolatków będzie przeprowadzone w cišgu pierwszych 100 dni rzšdu. Powrót do obowišzku szkolnego od siódmego roku życia był też jednym z haseł wyborczych PiS w kampanii wyborczej.

Stopniowe obniżanie wieku obowišzku szkolnego z siedmiu do szeœciu lat trwa w Polsce od 2009 r. Przez pierwszych pięć lat decyzję o tym, czy dziecko rozpocznie naukę w wieku szeœciu czy siedmiu lat, podejmowali rodzice. 1 wrzeœnia tego roku po raz pierwszy do I klasy szkoły podstawowej poszedł obowišzkowo cały rocznik dzieci szeœcioletnich, czyli urodzonych w 2009 r. Rok wczeœniej - we wrzeœniu ub. roku - obok siedmiolatków do I klas obowišzkowo poszła połowa rocznika szeœciolatków.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL