Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Reforma oświaty: pięć lat na zmiany w szkołach

Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
Uczniowie podstawówek mogš być od przyszłego roku przenoszeni między placówkami.

– Przez najbliższe pięć lat sieć szkół będzie się dostosowywać do reformy. To ewolucja – tłumaczyła na wtorkowej konferencji Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.

Dla rodziców uczniów, którzy chodzš już do szkoły podstawowej, ewolucja oznacza, że nie mogš być pewni, że ich dzieci będš kontynuować naukę w tej samej szkole. I nie dotyczy to tylko obecnych szóstoklasistów, którzy zamiast do gimnazjum pójdš do siódmej klasy szkoły podstawowej. Przepisy dajš samorzšdom dużš swobodę. Dotyczy to wszystkich uczniów klas IV–VIII w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022 w szkołach, w których prowadzi się co najmniej po dwa oddziały na danym poziomie.

Oznacza to, że w najbliższych latach uczniowie, którzy zakończyli nauczanie poczštkowe, mogš być dowolnie przenoszeni do podstawówek utworzonych w budynkach gimnazjów. Prawo pozwala na przenoszenie pojedynczych uczniów, niekoniecznie całych klas. Zasada ta działać będzie też w drugš stronę. O przeniesienie będš mogli poprosić rodzice. Dyrektor nie będzie miał jednak obowišzku przyjšć ich dziecka.

Samorzšd będzie mógł zadecydować też, że w częœci szkół podstawowych nie prowadzi oddziałów danej klasy. Wskaże wówczas innš placówkę, w której uczeń ma wykonywać obowišzek szkolny.

– Wprowadzajšc reformę, ministerstwo podawało argument, że dzieciom nie należy zmieniać œrodowiska. A zgodnie z nowymi przepisami dzieci będš przenoszone bez zgody rodziców do innej placówki. Na przykład dziewięciolatki będš mogły zostać przeniesione do innej, odległej szkoły, niekoniecznie tej, w której uczy się ich rodzeństwo. I chodzić do jednej placówki z gimnazjalistami – mówi Dorota Łoboda ze Stowarzyszenia Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. Dodaje jednak, że takie sytuacje zapewne nie będš częste, bo samorzšdy będš się starać, by reformę wprowadzić z jak najmniejszš szkodš dla dzieci.

Nowa sieć szkół

Nowš sieć szkół samorzšdy powinny jak najszybciej zaplanować. Nie majš zbyt wiele czasu, bo do 31 marca muszš podjšć uchwały w tej sprawie. Nad wszystkim ma czuwać kurator oœwiaty. Przed przyjęciem uchwały o nowej sieci jej projekt trzeba będzie bowiem przesłać do kuratorium do zaopiniowania. Opinia będzie wišżšca.

Gminom łatwiej będzie prowadzić obowišzkowš edukację przedszkolnš. W szkole podstawowej, w której jest oddział przedszkolny, można będzie bowiem łšczyć zajęcia dla dzieci szeœcioletnich z zerówki z tymi prowadzonymi w klasie pierwszej. Takš możliwoœć przewiduje nowe prawo oœwiatowe w art. 96 ust 5. Jest jeden warunek: oddzielnie ma być prowadzona co najmniej połowa zajęć w zerówce i połowa obowišzkowych zajęć edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej i języka obcego nowożytnego w pierwszej klasie.

Egzamin ósmoklasisty

Tegoroczni szóstoklasiœci nie będš w tym roku pisać sprawdzianu. Za to za dwa lata przystšpiš do nowego egzaminu ósmoklasisty. Przez pierwsze trzy lata obejmie on jedynie sprawdzian z matematyki, języka polskiego i języka obcego, a od roku szkolnego 2021/2022 uczeń będzie też zdawał jeden wybrany przez siebie przedmiot – biologię, chemię, fizykę, geografię lub historię.

Co ciekawe, jeœli któryœ z uczniów obecnej szeœcioklasowej szkoły podstawowej w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady z jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, będzie za dwa lata zwolniony na egzaminie z tego przedmiotu. Zwolnienie to będzie równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

Rezultaty egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostanš w formie procentów i na skali centylowej. Nie wpłynš jednak na wynik ukończenia szkoły. Będš natomiast stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2019/ 2020 w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych spotkajš się dwa roczniki uczniów – pierwszy rocznik, który skończy oœmioklasowš szkołę podstawš, i ostatni rocznik gimnazjalistów. Ci pierwsi spędzš w liceum cztery lata, drudzy zaœ trzy. Nie będš zdawać razem egzaminu dojrzałoœci ani nie pójdš w tym samym czasie na studia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL