Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Doradcy podatkowi

Doradca nie musi donosić, bo luki zamyka klauzula

Fotolia
W resorcie finansów rozpoczęły się prace nad wprowadzeniem w Polsce obowišzku raportowania schematów podatkowych.

Polska chce aktywnie włšczyć się w œwiatowy trend uszczelniania systemu podatkowego. Ma temu służyć wdrożenie rekomendowanych m.in. przez Unię Europejskš obowišzków raportowania schematów podatkowych. O rozpoczęciu prac wiceminister Paweł Gruza poinformował przewodniczšcš Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) prof. Jadwigę Glumińskš-Pawlic.

Tajemnica i raport

Szczegółów jest niewiele, ale dwie propozycje już budzš poważne kontrowersje. Pierwszy to wprowadzenie dla osób opracowujšcych, udostępniajšcych i wdrażajšcych schematy o cechach agresywnej optymalizacji podatkowej – w tym doradców podatkowych – obowišzku przekazywania o tym informacji. W piœmie zapewnia się, że doradcy nie będš zasadniczo obowišzani do wskazywania danych klientów. Niemniej nie wyklucza się, że obowišzek ujawniania informacji może objšć inne dane o schemacie, które aktualnie sš chronione tajemnica zawodowš. To drugi element wywołujšcy poruszenie wœród prawników.

Sceptycznie do pomysłu MF podchodzi Konrad Filip Turzyński doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy.

– Wprowadzenie klauzuli obejœcia prawa podatkowego domknęło luki optymalizacyjne. Nie wiedzę zatem potrzeby wprowadzania przymusowej współpracy z fiskusem w zakresie tego, co planujš moi klienci – tłumaczy ekspert.

Zauważa, że nie wiadomo, jakich struktur miałoby dotyczyć raportowanie i na jakim etapie. Czasem klienci nie korzystajš z proponowanych im opcji, współpraca kończy się na wstępnym etapie.

W ocenie Adriana Joncy, doradcy podatkowego, partnera w K&L Gates Jamka sp. k., proponowane rozwišzania majš na celu odstraszanie, prewencję na bardzo wczesnym etapie planowania podatkowego. Z tego anonimowego donosu fiskus dowie się o nowych pomysłach na optymalizację i będzie mógł od razu zareagować, np. wydać ostrzeżenie.

Nowe koszty

– Nowe obowišzki nie będš dotyczyć wszystkich doradców podatkowych, ale pewnej grupy, która zajmuje się optymalizacjami podatkowymi. Ich czeka zwiększenie kosztów doradztwa – uważa Adrian Jonca.

Zdaniem eksperta obowišzek raportowania oznacza, że trudniej będzie doradzać klientowi. Gdy ryzyko roœnie, rosnš koszty m.in. ubezpieczenia.

– Pozostaje tylko pytanie, czy firmy będš chciały płacić więcej za doradztwo. Pierwszš reakcjš rynku może być to, że klienci zacznš wybierać zagraniczne firmy, które nie będš musiały raportować o planowanych optymalizacjach – przewiduje Jonca.

Tych obaw nie podziela prof. Glumińska-Pawlic.

– W kierownictwie resortu finansów nad przygotowaniem projektu pracujš osoby, które sš doradcami podatkowymi i mam nadzieję, że nie przygotujš rozwišzań szkodliwych dla korporacji. Widzę płaszczyznę do rozmów i będę wskazywać na ewentualne zagrożenia. Jeœli projekt będzie rozsšdny i wyważony, nie obawiam się, że klienci ucieknš za granicę – mówi przewodniczšca KRDP.

Resort finansów zapewnia, że chce szerokiej dyskusji i konsultacji. Dominik Kaczmarski, zastępca dyrektora departamentu systemu podatkowego MF, zauważa, że w œwietle projektu dyrektywy w przypadku zasłonięcia się tajemnicš zawodowš obowišzek raportowania przechodzi na podatnika. MF chce tymczasem, żeby o optymalizacji informował co do zasady autor pomysłu, nie klient.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Opinia

Rafał Stankiewicz, profesor, kierownik Oœrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Wiemy o sprawie, choć jeszcze oficjalnie nie zostaliœmy włšczeni w konsultacje nowego pomysłu resortu finansów. O tym, że problem raportowania może dotyczyć także radców prawnych, dowiedzieliœmy się od kolegów, którzy sš jednoczeœnie doradcami podatkowymi. Pomysł wyłšczenia tajemnicy zawodowej jest nieakceptowalny. Zakres tajemnicy jest okreœlony w ustawie o radcach prawnych i stanowi o istocie prawidłowego œwiadczenia pomocy prawnej przez pełnomocników. Obecnie funkcjonujšce mechanizmy sš wystarczajšce. Dziœ radcę prawnego z tajemnicy może zwolnić sšd, który ocenia, czy sš ku temu podstawy. Narzucenie wyłšczenia tajemnicy drogš ustawy to poważna ingerencja w podstawy zawodu radcy prawnego, jego relacje z klientem, które opierajš się na zaufaniu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL