Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Doradcy podatkowi

Doradcy podatkowi chcš bronić tajemnicy zawodowej

Fotolia.com
W pištek 12 stycznia w Warszawie rozpocznie obrady V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Delegaci wybiorš nowe władze samorzšdu, w tym przewodniczšcego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Zapytaliœmy kandydatów na przewodniczšcego KRDP o ich pomysły na nowš kadencję.

Prof. Adam Mariański, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Łodzi

Rz: Co chciałby pan zmienić w funkcjonowaniu samorzšdu?

Adam Mariański: Nasz zawód powinien odzyskać należytš pozycję wœród innych zawodów zaufania publicznego. Bardzo ważna jest promocja roli zaufanego doradcy, który pomaga podejmować właœciwe decyzje nie tylko przedsiębiorcom, ale też rodzinom. Wyzwaniem jest przygotowanie do sukcesji biznesu. Jako samorzšd musimy też zabierać głos na temat wszystkich planowanych zmian ustawowych. Powinniœmy jako partner Ministerstwa Finansów sami wychodzić z inicjatywš koniecznych zmian legislacyjnych.

Co ważne, coraz większš rolę w doradztwie podatkowym odgrywajš nowoczesne technologie. Powinniœmy przygotować księgowoœć do cyfryzacji i automatyzacji prowadzenia ksišg. Zadaniem doradców będzie analiza, przewidywanie i doradzanie w prowadzeniu biznesu.

Jak obecne duże zmiany w przepisach podatkowych wpłynš na rynek doradztwa?

Perspektywy rozwoju tego rynku sš bardzo dobre. Chciałbym jednak zaznaczyć, że celem zmian legislacyjnych nie powinno być zapewnienie pracy doradcom, ale stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczoœci.

Jakie powinno być stanowisko samorzšdu w sprawie obowišzkowego raportowania schematów podatkowych?

Jestem zdecydowanie przeciw ograniczaniu tajemnicy zawodowej. W żadnym z krajów UE nie ma planu ograniczenia tajemnicy doradców podatkowych. Uważam natomiast, że jako samorzšd powinniœmy zaprosić MF do dyskusji o „agresywnej optymalizacji podatkowej". Plany MF majš służyć właœnie zwalczaniu tego zjawiska, ale nie wiadomo, co należy przez nie rozumieć. Z komunikatów MF płynie wniosek, że obejmuje ono znacznš częœć czynnoœci doradztwa. Należy więc jednoznacznie okreœlić granicę między planowaniem podatkowym a agresywnš optymalizacjš. Rolš doradcy jest bowiem ustalenie właœciwej kwoty podatku, tak by podatnik nie zapłacił ani mniej, ani więcej, niż powinien. Nowš praktykš MF jest wydawanie ostrzeżeń przed stosowaniem schematów unikania opodatkowania. Szkoda, że MF na wzór Wielkiej Brytanii nie mówi, które działania nie sš agresywnš optymalizacjš.

Jakie ma pan pomysły na promocję zawodu?

Nie będzie to reklama, która jest rozwišzaniem najdroższym i najmniej skutecznym. Chcemy rozpoczšć promocję zawodu od wspólnych działań na rzecz wypracowania rozwišzań korzystnych dla podatników. Mam na myœli opiniowanie i proponowanie zmian legislacyjnych. Będziemy też zapraszać podatników i przedstawicieli organów podatkowych do dyskusji i konferencji dotyczšcych rozwišzywania najistotniejszych problemów. 

—rozm. Monika Pogroszewska

Zbigniew Maciej Szymik, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Katowicach

Rz: Co chciałby pan zmienić w funkcjonowaniu samorzšdu?

Zbigniew Maciej Szymik: Trzeba kontynuować rozmowy z Ministerstwem Finansów o zmianie ustawy regulujšcej działalnoœć naszego samorzšdu. Chodzi np. o techniczne usprawnienie działalnoœci sšdów dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych. Zjazd powinien też zapoczštkować proces konsolidacji oddziałów regionalnych. Dzisiejszy podział według 16 województw być może ma swojš logikę, ale powoduje ogromne dysproporcje w liczebnoœci i finansach poszczególnych oddziałów. Konieczna jest też wymiana pokoleniowa. Powinniœmy zachęcić młodych, aktywnych i pomysłowych ludzi do działalnoœci w strukturach samorzšdu.

Jak obecne spore zmiany w przepisach podatkowych wpłynš na rynek doradztwa?

Znaczšce zmiany w VAT i w podatkach dochodowych oczywiœcie mogš przysporzyć nam pracy, ale myœlę, że na tę sprawę trzeba patrzeć nieco szerzej niż tylko z punktu widzenia przepisów. Chciałbym, aby samorzšd bardziej intensywnie niż dotychczas zajšł się monitorowaniem rynku naszych usług i na podstawie takich obserwacji organizował odpowiednie szkolenia i konferencje. Tak robi na przykład samorzšd doradców w Niemczech. Jesteœmy œwiadkami rewolucji technologicznej w podatkach. Coraz większš rolę odgrywa w nich informatyzacja, a to przełoży się na automatyzację usług księgowych. Na tym rynku w cišgu najbliższych lat nastšpiš największe zmiany. Powinniœmy pomóc doradcom przygotować się do nich.

Jakie powinno być stanowisko samorzšdu w sprawie obowišzkowego raportowania schematów podatkowych?

Ten problem dotyczy tajemnicy zawodowej. To tak jak z drzwiami: jeœli już je uchylimy, to potem trudno zapanować nad kštem ich otwarcia. Gdyby ustawowo zwolniono nas z tajemnicy dla celów raportowania schematów podatkowych, byłoby to wbicie nam noża w plecy. Większoœć klientów odbierze to jednoznacznie: doradcy będš donosić na swoich klientów. Nie pomoże tłumaczenie, że dotyczyłoby to tylko nielicznych sytuacji. Dlatego nasze stanowisko powinno być jednoznaczne: tajemnica powinna zostać utrzymana. Możemy co najwyżej informować klientów o koniecznoœci raportowania schematu podatkowego, jeœli oczywiœcie będzie spełniał okreœlone kryteria.

W jaki sposób chce pan promować zawód doradcy?

Nie stać nas na spektakularnš kampanię medialnš ze spotami wideo czy lokowaniem doradcy podatkowego jako bohatera popularnych seriali telewizyjnych. Istniejšcy już dziœ fundusz promocyjny można mšdrze wykorzystać w inny sposób, na przykład na konferencje dla biznesu. Powinniœmy prowadzić także działania wœród studentów, m.in. organizujšc konkursy wiedzy podatkowej. Ci młodzi ludzie za kilka lat będš przecież naszymi potencjalnymi klientami, a jeœli zaznaczymy się w ich œwiadomoœci odpowiednio wczeœnie, to mamy szansę na współpracę w przyszłoœci.

—rozmawiał Paweł Rochowicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL