Dobra osobiste

Treść umowy notarialnej może być informacją publiczną

123RF
Akt notarialny nie podlega udostępnieniu jako informacja publiczna, ale nie wyklucza to udostępnienia treści postanowień umowy notarialnej.

Jan Z. (dane zmienione) chciał się zapoznać z umową notarialną zamiany działek. Jedną z jej stron było miasto, wystąpił więc do burmistrza Słubic o udostępnienie umowy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Burmistrz odmówił. Chociaż informacja, której domaga się wnioskodawca, jest informacją publiczną, nie może być udzielona – wyjaśnił. Ustawa – Prawo notariacie przewiduje, że wypis z aktu notarialnego może zostać udostępniony wyłącznie stronom aktu oraz ich następcom prawnym. Udostępnienie informacji zawartych w akcie notarialnym, naruszałoby też zasady ochrony danych osobowych, a w konsekwencji prawo do prywatności.

W odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim Jan Z. zwrócił uwagę, że odpis aktu można zanonimizować, nie utajniając danych stanowiących informację publiczną.

SKO uchyliło wprawdzie decyzję burmistrza, ale podzielając ocenę, że nie mamy tu do czynienia z informacją publiczną, umorzyło postępowanie. Mimo że akty notarialne mogą zawierać informacje publiczne, nie mogą być udostępniane osobom trzecim – orzekło.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Jan Z. zarzucił naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez błędne uznanie, że informacja publiczna w postaci umowy zamiany działek nie podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy. Zdaniem skarżącego burmistrz i SKO błędnie powołali się na art. 110 § 1 prawa o notariacie (określa podmioty uprawnione do otrzymania wypisu z aktu notarialnego). Jan Z. nie żądał bowiem udostępnienia wypisu, lecz tylko kopii (skanu) tego dokumentu, zawierającego umowę odnoszącą się do mienia komunalnego.

WSA orzekł, że obie decyzje – burmistrza i SKO – należy uchylić. Zgodził się przy tym, że akt notarialny czy też jego wypis nie podlegają udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej. I że dotyczy to również fotokopii czy skanu aktu notarialnego, ponieważ jest to jego wierne odwzorowanie.

Skarżący domagał się jednak udostępnienia umowy zawartej w formie aktu notarialnego. A więc nie samego aktu, lecz treści postanowień zawartej notarialnie umowy. Osnowa tej umowy, stanowiąca treść aktu notarialnego jako informacja dotycząca mienia gminy, przygotowana w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, powinna zostać zakwalifkowana jako informacja publiczna podlegająca udostępnieniu – stwierdził sąd.

Sprawa wraca więc do burmistrza, który ma ponownie ustosunkować się do wniosku Jana Z.

Sygnatura akt: II SA/Go 352/17

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL