Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Treść umowy notarialnej może być informacjš publicznš

123RF
Akt notarialny nie podlega udostępnieniu jako informacja publiczna, ale nie wyklucza to udostępnienia treœci postanowień umowy notarialnej.

Jan Z. (dane zmienione) chciał się zapoznać z umowš notarialnš zamiany działek. Jednš z jej stron było miasto, wystšpił więc do burmistrza Słubic o udostępnienie umowy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Burmistrz odmówił. Chociaż informacja, której domaga się wnioskodawca, jest informacjš publicznš, nie może być udzielona – wyjaœnił. Ustawa – Prawo notariacie przewiduje, że wypis z aktu notarialnego może zostać udostępniony wyłšcznie stronom aktu oraz ich następcom prawnym. Udostępnienie informacji zawartych w akcie notarialnym, naruszałoby też zasady ochrony danych osobowych, a w konsekwencji prawo do prywatnoœci.

W odwołaniu do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim Jan Z. zwrócił uwagę, że odpis aktu można zanonimizować, nie utajniajšc danych stanowišcych informację publicznš.

SKO uchyliło wprawdzie decyzję burmistrza, ale podzielajšc ocenę, że nie mamy tu do czynienia z informacjš publicznš, umorzyło postępowanie. Mimo że akty notarialne mogš zawierać informacje publiczne, nie mogš być udostępniane osobom trzecim – orzekło.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Jan Z. zarzucił naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez błędne uznanie, że informacja publiczna w postaci umowy zamiany działek nie podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy. Zdaniem skarżšcego burmistrz i SKO błędnie powołali się na art. 110 § 1 prawa o notariacie (okreœla podmioty uprawnione do otrzymania wypisu z aktu notarialnego). Jan Z. nie żšdał bowiem udostępnienia wypisu, lecz tylko kopii (skanu) tego dokumentu, zawierajšcego umowę odnoszšcš się do mienia komunalnego.

WSA orzekł, że obie decyzje – burmistrza i SKO – należy uchylić. Zgodził się przy tym, że akt notarialny czy też jego wypis nie podlegajš udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej. I że dotyczy to również fotokopii czy skanu aktu notarialnego, ponieważ jest to jego wierne odwzorowanie.

Skarżšcy domagał się jednak udostępnienia umowy zawartej w formie aktu notarialnego. A więc nie samego aktu, lecz treœci postanowień zawartej notarialnie umowy. Osnowa tej umowy, stanowišca treœć aktu notarialnego jako informacja dotyczšca mienia gminy, przygotowana w zgodzie z przepisami dotyczšcymi ochrony danych osobowych, powinna zostać zakwalifkowana jako informacja publiczna podlegajšca udostępnieniu – stwierdził sšd.

Sprawa wraca więc do burmistrza, który ma ponownie ustosunkować się do wniosku Jana Z.

Sygnatura akt: II SA/Go 352/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL