Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Rodzina ma prawo pożegnać się z umierajšcym więźniem - sprawa sšdowa o ochronę dóbr osobistych

Fotorzepa, Piotr Nowak
Czy zakład karny będzie musiał przeprosić rodzinę zmarłego więŸnia, a Skarb Państwa wypłacić zadoœćuczynienie za uniemożliwienie bliskim pożegnania z umierajšcym? Wyrok Sšdu Apelacyjnego w tej sprawie zapadnie w czwartek.

O sprawie informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która przedstawiła opinię przyjaciela sšdu.

Jak informuje HFPC rodzina zmarłego więŸnia wytoczyła proces zakładowi karnemu, ponieważ - jak twierdzi - nie umożliwiono jej pożegnania z umierajšcym krewnym, który przebywał w szpitalu więziennym. W toku postępowania powodowie domagali się od zakładu karnego przeprosin oraz zadoœćuczynienia.

W opinii przyjaciela sšdu  Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreœliła  znaczenie prawa osób pozbawionych wolnoœci do utrzymywania kontaktów z rodzinš i osobami bliskimi. Zarówno Europejskie Reguły Więzienne, jak i przyjęte przez ONZ Reguły Nelsona Mandeli przewidujš, że informacje o zgonie, poważnej chorobie lub przeniesieniu osadzonego do szpitala powinny być niezwłocznie przekazane jego najbliższym, o ile więzień nie zastrzegł inaczej.

Sšd w I instancji uznał, że prawo do pożegnania z umierajšcym więŸniem jest dobrem osobistym w rozumieniu Kodeksu cywilnego, podlegajšcym ochronie prawnej. Taka wykładnia, zdaniem sšdu, ma uzasadnienie między innymi w przepisach Konstytucji. Sšd uznał, że na administracji więziennej cišży obowišzek powiadomienia rodziny o pogarszajšcym się stanie zdrowia więŸnia w sytuacji, gdy osadzony nie jest sam w stanie tego dokonać (w omawianej sprawie osadzony był pod wpływem silnych leków narkotycznych uœmierzajšcych ból) lub gdy jego zawiadomienie nie może dotrzeć w odpowiednim czasie.

Sšd nakazał zakładowi karnemu wystosować oficjalne przeprosiny, a także zasšdził od Skarbu Państwa zadoœćuczynienia dla członków rodziny zmarłego.

Od wyroku apelacje złożyli zarówno powodowie, jak i Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Rozprawa przed Sšdem Apelacyjnym odbyła się 22 sierpnia. Wyrok zostanie ogłoszony 31 sierpnia 2017.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL