Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

SA: niewielki stopień krzywdy po śmierci krewnego wyklucza otrzymanie zadośćuczynienia

Fotolia.com
Sšd Apelacyjny w Warszawie uznał, że jeœli na skutek œmierci krewnego członkowie rodziny doznajš krzywdy w niewielkim stopniu, brak jest podstaw do zasšdzenia z tego tytułu zadoœćuczynienia.

Krewni zmarłej na skutek obrażeń doznanych w wyniku potršcenia przez samochód kobiety, domagali się zasšdzenia na ich rzecz kwot tytułem zadoœćuczynienia i innych roszczeń.

Powodami w sprawie byli: matka zmarłej, jej dorosły brat oraz jego dwójka małoletnich dzieci.

Pozwany zaproponował kwoty zadoœćuczynienia oraz zawarcie ugody z matkš oraz bratem zmarłej. Nie uznał jednak roszczeń z tytułu zadoœćuczynienia na rzecz bratanków zmarłej.

W maju 2009 r. 40-letniw wówczas kobieta przechodzšc prawidłowo przez przejœcie dla pieszych została potršcona przez samochód, którego kierowca na skutek niezachowania należytej ostrożnoœci, nie ustšpiła pierwszeństwa pieszej.

Poszkodowana doznała poważnych obrażeń, na skutek których zmarła kilkanaœcie dni po zdarzeniu.

Pojazd, którym kierowała kobieta - sprawca wypadku, w dniu zdarzenia posiadał wykupionš u pozwanego ubezpieczyciela polisę z tytułu odpowiedzialnoœci cywilnej.

Przed wypadkiem kobieta nie mieszkała ani ze swoim bratem ani jego dziećmi.

Zmarła nie miała własnej rodziny, miała bardzo dobre relacje ze swojš matkš, bratem i jego dziećmi.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że kobieta była zżyta ze swoimi bratankami, często się spotykali, pomagała im w nauce, zabierała na wycieczki i przywoziła prezenty z wyjazdów. Małoletni przeżyli w naturalny sposób żałobę, jej strata była dla nich bolesnym przeżyciem. Œmierć stryjenki nie miała jednak wpływu na stan psychiczny i fizyczny małoletnich.

Sšd Okręgowy uznał, że powództwo jest w częœci uzasadnione i zasšdził: na rzecz matki zmarłej 70 000,00 zł, na rzecz brata 40 000,00 zł natomiast na rzecz małoletnich kwoty po 15 000,00 zł.

SO uznał, że zadoœćuczynienie w zasšdzonych kwotach spełni w pełni swój kompensacyjny charakter. W pozostałym zakresie Sšd Okręgowy uznał roszczenia powodów z tytułu zadoœćuczynienia za wygórowane.

Pozwany wniósł apelację od wyroku Sšdu Okręgowego kwestionujšc m. in. przyznanie zadoœćuczynień małoletnim bratankom zmarłej.

Sšd Apelacyjny zmienił wyrok Sšdu Okręgowego i oddalił powództwo w zakresie roszczenia małoletnich powodów. W pozostałym zakresie powództwo oddalił.

Sšd Apelacyjny podzielił opinię pozwanej, że brak jest podstaw do przyznania bratankom zmarłej zadoœćuczynienia w jakiejkolwiek kwocie.

Sšd odwoławczy nie zakwestionował twierdzenia powodów, iż zmarła kobieta była dla nich osobš najbliższš. Okolicznoœć ta, nie może jednak stanowić jedynej przesłanki do zasšdzenia na ich rzecz zadoœćuczynienia z tytułu œmierci kobiety.

Sšd Apelacyjny wskazał, że œmierć kobiety nie wpłynęła na stan psychiczny i fizyczny małoletnich oraz, że ich cierpienie nie było tak znaczne, aby można było uznać, że doznali oni krzywdy w znacznym stopniu.

W zwišzku z tym, że krzywda doznana przez małoletnich na skutek œmierci stryjenki miała niewielki stopień, brak było podstaw do zasšdzenia na ich rzecz zadoœćuczynienia z tego tytułu.

Wyrok Sšdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r., sygnatura akt: I ACa 2387/15

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL