Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Czy zniesławienie dotyczy rodziny

123RF
Naruszenie prywatnoœci danej osoby nie przesšdza o tym, że doszło też do naruszenia prywatnoœci krewnego.

Ojciec wraz z małoletnim synem domagali się od miasta Warszawy przeprosin i po 300 tys. zł zadoœćuczynienia za naruszenie ich prywatnoœci poprzez ujawnienie zwišzku partnerskiego ojca z mężczyznš. SN powiedział, że prywatnoœć ojca naruszono, ale syna już nie.

Ujawnili orientację

Ojciec samotnie wychowywał syna i mieszkał z nim u swego partnera w jego lokalu komunalnym, ale o orientacji seksualnej ojca nie wiedział nikt z rodziny, w szczególnoœci syn, który osišgał dobre wyniki w nauce i miał dużo kolegów. Kiedy po œmierci partnera ojciec podjšł starania, by wstšpić w stosunek najmu lokalu, miasto ustaliło, że nie należy do grona uprawnionych do lokalu i nie potwierdziła się informacja, aby był w zwišzku partnerskim z byłym najemcš do chwili jego œmierci (wtedy miałby szanse). Na stronie internetowej miasta znalazła się zaœ interpelacja radnego, do którego powód zwrócił się o pomoc, a w załšczniku do niej były dane pozwalajšce zidentyfikować ojca wraz z orientacjš seksualnš. Po wezwaniu powoda miasto dane usunęło, ale były tam prawie dwa miesišce.

Sšd okręgowy uznał, że publikacja interpelacji bez anonimizacji zniesławiła powoda i naruszała jego dobra osobiste: czeœć, godnoœć, dobre imię, prawo do prywatnoœci. Dla syna były to dolegliwoœci zwišzane z utratš kolegów i koleżanek, zmianš szkoły i miejsca zamieszkania. W efekcie zasšdził przeprosiny i zadoœćuczynienie po 20 tys. zł. Sšd apelacyjny utrzymał werdykt i potwierdził, że miasto naruszyło prywatnoœć ojca, a ujawnienie informacji o jego orientacji seksualnej naruszyło także prywatnoœć syna, ponieważ dotyczyła ona też jego życia rodzinnego.

Miasto odwołało się do Sšd Najwyższego, a ten inaczej spojrzał na problem.

Granice ochrony

Przypomniał, że każdej osobie przysługuje prawo do prywatnoœci, decydowania o ujawnieniu informacji z tej sfery, a pewne informacje dotyczšce stosunków rodzinnych, zwłaszcza między rodzicami a dziećmi, mogš być prywatnoœciš więcej niż jednej osoby. Naruszeniem prywatnoœci jest np. ujawnienie konfliktów finansowych w rodzinie czy poufnych informacji dotyczšcych rozwodu. Fakt pozostawania w relacji rodzinnej z osobš, której sfera prywatnoœci została dotknięta, choćby bardzo bliskiej, nie przesšdza jednak o tym, że doszło do naruszenia prywatnoœci innego członka rodziny.

– Rozstrzygajšce znaczenie ma charakter informacji lub kontekst jej ujawnienia, które muszš wskazywać, że działanie sprawcy stanowi ingerencję w prawo do prywatnoœci osoby, która dochodzi ochrony – wskazał w uzasadnieniu sędzia SN Paweł Grzegorczyk. – Powodowie tego nie wykazali, a ujemne przeżycia syna mogły być jedynie skutkiem ubocznym (refleksem) przeniknięcia do szerszego kręgu informacji ze sfery intymnej ojca. Nie negujšc ich znaczenia, nie każda niedogodnoœć lub przykroœć stanowi jednak naruszenie dobra osobistego i podlega kompensacji na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych. System prawny nie gwarantuje wolnoœci od stresów i przykroœci zwišzanych z wydarzeniami życiowymi.

Sygnatura akt: I CSK 557/16

OPINIA

Dariusz Pluta, ?adwokat zajmujšcy się tematykš dóbr osobistych

Ten wyrok jest ważny i zasługuje na pełnš aprobatę. Po pierwsze, SN zwraca uwagę na to, o czym bardzo często się zapomina, że zakres ochrony dóbr osobistych jest zindywidualizowany, co wynika już z ich nazwy. Dobra te sš właœnie osobiste, a nie rodzinne. Po drugie, SN trafnie odnosi się do możliwoœci zakwalifikowania danego zdarzenia do naruszenia dobra osobistego osoby, którš z bezpoœrednim i głównym poszkodowanym łšczš szczególne i silne więzy – w tym przypadku rodzinne. Wymaga jednak wykazania w sposób niebudzšcy wštpliwoœci, że intencjš naruszyciela było także godzenie w dobra członka rodziny. To bardzo rozsšdne podejœcie i wyważony kierunek orzecznictwa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL