Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Słona zapłata za wygłup na kajakach - SN o zadośćuczynieniu za nieszczęśliwy wypadek

Adobe Stock
Bronišcy nietykalnoœci cielesnej innej osoby jest tak samo chroniony za skutki wypadku jak napadnięty.

Wyrok Sšdu Najwyższego pokazuje złożonoœć dochodzenia zadoœćuczynienia za nieszczęœliwe wypadki.

Julia K. żšdała od dwóch mężczyzn zadoœćuczynienia za szkodę na zdrowiu, jakiej doznała na spływie kajakowym. Podczas przystanku na trasie kajakowej uczestnicy spożywali posiłek, a niektórzy weszli do rzeki, by się ochłodzić. W pewnym momencie pozwani chcieli dla zabawy wrzucić do wody koleżankę powódki, ale po reakcji jej brata odstšpili. PóŸniej chcieli wrzucić do wody powódkę, która zdecydowanie się sprzeciwiła, i przez chwilę był spokój. Następnie wœród œmiechów i pisków mężczyŸni złapali kolejnš koleżankš i zaczęli nieœć jš w kierunku rzeki. Wtedy czasie szarpaniny powódka uderzyła nogš w nogę jednego z nich, doznajšc złamania koœci piszczelowej. Na zwolnieniu była 180 dni.

Sšd rejonowy uznał, że winę za zdarzenie ponoszš pozwani, ale powódka co najmniej w połowie przyczyniła się do szkody, bo podbiegła do niesionej kobiety. Zasšdził 35 tys. zł. Sšd Okręgowy w Koszalinie żšdanie jej w ogóle oddalił. Odwołujšc się do opinii biegłych, uznał, że do złamania doszło poœrednio, więc nie było to następstwem działania pozwanych. Pozwani zawinili wobec koleżanki powódki, którš chcieli wrzucić do rzeki, ale nie wobec niej samej.

Sšd Najwyższy nie podzielił tego stanowiska. W jego ocenie występuje obiektywna zależnoœć między zachowaniem pozwanych a uszkodzeniem ciała powódki. Gdyby bowiem nie zaczęli nieœć koleżanki do rzeki, nie doszłoby do interwencji w jej obronie ani do szarpaniny. Za istnieniem zwišzku przyczynowego między szkodš a zachowaniem pozwanych przemawia bezpoœredni zwišzek czasowy między nimi, a sporadycznoœć następstw go nie przekreœla.

– Zwišzek przyczynowy nie musi wynikać z fizykalnych powišzań między przyczynš a skutkiem, ale także z oddziaływań o charakterze psychicznym – wskazał sędzia SN Jan Górowski. – Pozwani jeszcze przed zajœciem zachowywali się agresywnie także wobec powódki, więc jej interwencja uzasadnia zadoœćuczynienie.

– Sšdy często konserwatywne podchodzš do zwišzku przyczynowego przy dochodzeniu odszkodowań, a życie pokazuje, że szkoda i krzywda mogš być wyrzšdzone poœrednim działaniem, kiedy trudniej ustalić winnego – wskazuje Zbigniew Krüger, adwokat.

– Choć sprawa dotyczyła dosyć błahego zdarzenia, wyrok Sšdu Najwyższego jest bardzo ważny dla spraw o dużo poważniejszym charakterze. Nakazuje bowiem przy ocenie adekwatnoœci zwišzku przyczynowego badać wszelkie okolicznoœci, w tym oddziaływania o charakterze psychicznym.

sygnatura akt: II CSK 87/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL