Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Świadczenia za deportacje do pracy przymusowej - Wywózki do Niemiec: pienišdze tylko dla żyjšcych

www.sxc.hu
Œwiadczenia za deportacje do pracy przymusowej nie przysługujš spadkobiercom.

Œwiadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez Trzeciš Rzeszę i Zwišzek Radziecki przewiduje ustawa z 1996 r.

Rodzice Anny S. zostali podczas wojny wywiezieni na przymusowe roboty w Niemczech. „Nie zdšżyli jednak za swojego życia uzyskać od Państwa Polskiego należnego im odszkodowania. Wobec czego występujemy jako ich córki z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za prace przymusowe naszych rodziców" – napisała Anna S. wraz z siostrš do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Szef UdsKiOR odmówił. Nie uwzględnił również kolejnego wniosku o zmianę tej ostatecznej decyzji, chociaż Maria S. przekonywała, że przemawia za tym jej słuszny interes: trudna sytuacja finansowa i emerytura niewystarczajšca na utrzymanie.

Szef UdsKiOR stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawowymi uprawnienie do œwiadczenia pieniężnego dla osób deportowanych ma charakter osobisty i dotyczy wyłšcznie tych osób. Ustawa nie przewiduje, by mógł je uzyskać ktoœ z kręgu spadkobierców.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego we Wrocławiu Maria S. oceniła, że to błędna wykładnia. Prawidłowa interpretacja przepisów ustawy prowadzi, jej zdaniem, do wniosku, że œwiadczenie za pracę przymusowš przysługuje również spadkobiercom. Szef UdsKiOR dowolnie też przyjšł, że nie zachodzi tu słuszny interes strony, przejawiajšcy się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Sšd stwierdził, że szef UdsKiOR prawidłowo zinterpretował przepisy. Nie zaszły okolicznoœci umożliwiajšce wzruszenie decyzji ostatecznej.

Ustawa o œwiadczeniach pieniężnych dla osób deportowanych w art. 1 ust. 1 stwierdza, że œwiadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w okresie podlegania represjom były obywatelami polskimi i sš nimi obecnie.

Zdaniem sšdu wskazuje to jednoznacznie, że œwiadczenie pieniężne może przysługiwać wyłšcznie żyjšcym osobom represjonowanym. Jego adresatami nie mogš być osoby zmarłe ani ich następcy prawni. Ustawa o œwiadczeniach pieniężnych dla osób deportowanych nie przewiduje, iż w razie œmierci osoby uprawnionej, prawo do œwiadczeń przechodzi na jej następców prawnych bšdŸ spadkobierców.

Takie rozwišzanie znajduje się natomiast w ustawie z 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalnoœć na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

sygnatura akt: IV SA/Wr 449/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL