Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Sšd: zablokowanie karty kredytowej może naruszać prawo do spokojnego wypoczynku

Adobe Stock
Zablokowanie karty płatniczej miało charakter naruszajšcy dobro osobiste klienta w postaci dobrego imienia i prawa do spokojnego wypoczynku – orzekł Sšd Apelacyjny w Szczecinie.

W maju 2015 roku Władysław P. wybrał się z małżonkš w rejs statkiem po Bałtyku. Mężczyzna zadeklarował na statku płatnoœć kartš kredytowš, na której posiadał kilkanaœcie tysięcy złotych. Przy pierwszej próbie transakcji okazało się jednak, że została ona odrzucona - bank odmówił jej autoryzacji. Turysta próbował skontaktować się z bankiem i wyjaœnić sytuację, ale to mu się nie udało.

Brak możliwoœci korzystania z karty przez cały rejs spowodował, że czuł się potraktowany jako osoba próbujšca wyłudzić nienależne œwiadczenia oraz stał się "więŸniem" wycieczkowca, pozbawionym szans wykupienia jakichkolwiek atrakcji.

Wystšpił na drogę sšdowš. Domagał się od banku, który wydał kartę, przeprosin oraz ponad 27 tys. zł zadoœćuczynienia w zwišzku z naruszeniem jego dóbr osobistych poprzez bezprawne zablokowanie karty kredytowej, co miało podważyć jego uczciwoœć.

Bank wniósł o oddalenie powództwa. Tłumaczył, że przy użyciu rzeczonej karty próbowano przeprowadzić cztery transakcje w euro. W ramach bieżšcego monitoringu transakcje te zostały zaliczone do podwyższonego ryzyka. Jak zapewniono, pracownicy banku próbowali się trzykrotnie bezskutecznie skontaktować z klientem, aby wyjaœnić sprawę. Podczas czwartej próby telefon odebrała żona Władysława W., w zwišzku z czym nie można było potwierdzić i odblokować transakcji. Podczas kolejnej rozmowy mężczyzna nie pamiętał identyfikatora AKD, w zwišzku z czym utrzymano blokadę karty. Bank powołał się w tym zakresie na treœć umowy, która przewidywała możliwoœć czasowego zablokowania karty.

Sšd Okręgowy uznał, że swoim postępowaniem, wyrażajšcym się w zablokowaniu karty kredytowej, a następnie w istocie uniemożliwieniu jej odblokowania i swobodnego z niej korzystania, a przez to swobodnego korzystania z wszelkich ofert zwišzanych z wypoczynkiem, pozwany bank naruszył dobra osobiste Władysława P. w postaci jego dobrego imienia i prawa do spokojnego wypoczynku.

Ostatecznie SO zasšdził na rzecz Władysława P. 5 tys. zł zadoœćuczynienia. Jak wyjaœniono w uzasadnieniu na skutek działań pozwanego banku, mężczyzna nie tylko został pozbawiony możliwoœci skorzystania z posiadanych œrodków, a tym samym korzystania z rejsu w pełnym zakresie, to jeszcze narażony został na poczucie upokorzenia i wstydu w relacjach z obsługš wycieczkowca. - Jakkolwiek, jak wynika z przesłuchania powoda, pracownicy statku zachowywali w relacjach z nim powœcišgliwoœć, tym niemniej powód czuł się odbierany jako osoba nieuczciwa, usiłujšca posłużyć się nieważnš kartš kredytowš – zaznaczono.

Sšd Apelacyjny w Szczecinie (sygn. akt I ACa 281/17) podtrzymał to orzeczenie. Podobnie jak SO, przyjšł, że swoim postępowaniem, wyrażajšcym się w zablokowaniu karty kredytowej powoda na skutek rażšcej lekkomyœlnoœci, a następnie braku należytej starannoœci i elementarnej rzetelnoœci, nakazujšcych jak najszybsze wyjaœnienie, czy istniejš przyczyny do czasowej blokady œrodków na karcie powoda, pozwany bank naraził powoda na traktowanie go przez obsługę statku jak osobę nie do końca uczciwš czy poważnš oraz na dyskomfort wynikajšcy z braku œrodków na swobodne korzystanie z wszelkich ofert dodatkowych zwišzanych z wypoczynkiem powoda. - Stanowi to zatem o bezprawnym naruszeniu przez pozwanego takich dóbr osobistych powoda jak dobre imię i prawo do spokojnego, komfortowego wypoczynku – wskazano w uzasadnieniu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL